Investor RelationsPress releases
Financial reports
Financial calendar
Board & Auditor
Stock
IR-contact

Press releases

2020-09-02
New Equity Ventures substansvärde: 57 sek per aktier - augusti 2020

Stockholm 2020-09-02 NEVIs substansvärde 2020-08-31 uppgick till 237 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2020-08-31 237 MSEK 57 sek per aktie  2020-07-31 234 MSEK 56 sek per aktie 2020-06-30 206 MSEK 50 sek per aktie 2020-05-31 215 MSEK 52 sek per aktie  2020-04-30 202 MSEK 49 sek per aktie  2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie  2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie 2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie 2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie 2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie 2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie 2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie 2019-08-31 201 MSEK 65

Read more

2020-08-25
Delårsrapport två 2020 för NEVI

Stockholm 2020-08-25 Fullständig rapport finns bilagd.  Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 31 augusti 2020. VD har ordet Tack vare vårt långsiktiga, fokuserade och hårda arbete kan vi återigen påvisa ett starkt resultat. Koncernens resultat efter skatt första halvåret visar 32,3 MSEK (13,8 MSEK) med en omsättning om 22,0 MSEK (1,4 MSEK). Resultatet kommer av hårt arbete och bra investeringar under de senaste året. Våra medarbetare som arbetar med

Read more

2020-08-06
New Equity Ventures substansvärde juli 2020

Stockholm 2020-08-06   NEVIs substansvärde 2020-07-31 uppgick till 234 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2020-07-31 234 MSEK 56 sek per aktie2020-06-30 206 MSEK 50 sek per aktie2020-05-31 215 MSEK 52 sek per aktie 2020-04-30 202 MSEK 49 sek per aktie 2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie 2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2018-

Read more

2020-07-30
NEVI lämnar uppdatering avseende preliminärt resultat för kvartal två 2020

Stockholm 2020-07-30 Som tidigare presenterats kommer den preliminära försäljningen för kvartal två uppgå till 9,5 MSEK, försäljningen under kvartal ett 2020 uppgick till 11,5 MSEK och för motsvarande period 2019 uppgick försäljningen till 0,8 MSEK.  Resultatet efter finansiella poster för NEVI-koncernen förväntas överstiga 25 MSEK (-13,7 MSEK). Det ska observeras att vi ej erhållit information från noterade intresse-/dotterbolag vilket gör att vi använt respektive innehavs resultat från kvartal ett 2020 och motsvarande kvartal 2019 med eventuella justeringar ur ett försiktighetsprincip.

Read more

2020-07-29
New Equity Ventures International AB lämnar lägesuppdatering, nya kund till JS Security Tech

Stockholm 2020-07-29 Vi börjar med att berätta att vårt senaste tillskott av innehav; JS Security utvecklas väl och tagit ytterligare kund. Det är roligt att följa bolaget och dess utveckling. JS håller såväl hög teknisk grad i dess produkt, samtidigt som ledningen arbetar och tänker kommersiellt. Vi ser en tydlig plan framåt för bolaget och hoppas på en notering på lämplig marknadsplats under kommande kvartal. Besök även bolagets hemsida: jarvissecurity.io. Våren har varit händelserik för NEVI-koncernen där majoriteten av innehaven klarat krisen väl, till och med bra. Vårt innehav Game

Read more

2020-07-15
New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal två 2020

Stockholm 2020-07-15 Den preliminära försäljningen uppgick under kvartalet till 9,5 MSEK, försäljningen under kvartal ett 2020 uppgick till 11,5 MSEK och för motsvarande period 2019 uppgick försäljningen till 0,8 MSEK. Omsättningen under kvartal två kommer huvudsakligen från dotterbolaget W & IT Solutions Group AB. Siffrorna är preliminära och ej granskade av bolagets revisor. Vi fortsätter arbetet med att leta investeringar i tillväxtbolag samt finna kompletterande investeringar i våra dotterbolag och innehav. Vidare fokuserar vi på att stärka det underliggande kassaflödet i koncernen.

Read more

2020-07-08
NEVIs innehav JS Security Technologies tar första order, med mera

Stockholm 2020-07-08 JS Security Technologies, NEVIs senaste investering utvecklas enligt plan och har tagit sin första order. Detta är ett stort steg i JS:s utveckling då bolaget går från enbart utvecklingsstadie till försäljnings-stadiet. Vidare arbetar NEVIs investeringsteam i talande stund med flertalet potentiella investeringsobjekt, direkt i NEVI eller genom innehav. Målet att uppnå tillgångar om 750-1000 MSEK inom 3-5 år ligger kvar. Samtidigt arbeta vi kontinuerligt med att optimera kapitalstrukturen, den del i det arbetet var att amortera 8,4 MSEK.   //        För mer

Read more

2020-07-06
New Equity Ventures lägesrapport & substansvärde juni 2020

Stockholm 2020-07-06   NEVIs substansvärde 2020-06-30 uppgick till 206 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2020-06-31 206 MSEK 50 sek per aktie 2020-05-31 215 MSEK 52 sek per aktie  2020-04-30 202 MSEK 49 sek per aktie  2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie  2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie 2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie 2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie 2019-06-30 191

Read more

2020-06-29
New Equity Ventures uppdaterar kring kapitalstruktur, amoterar lån

Stockholm 2020-06-29 En del i NEVIs strategi och värdeökande aktiviteter genomför bolaget kontinuerligt genomlysning av bolagets kapitalstruktur. Med det som bakgrund kommer NEVI amorterat 8,4 MSEK av kortfristiga lån. NEVI beaktar kontinuerligt kortsiktiga och långsiktiga finansieringsalternativ för att optimera bolagets finansieringsstruktur, och per dags dato, efter genomförd amortering är bolagets kapitalstruktur betryggande och anpassad för investeringar inom tillväxt-segmentet.  //              För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)

Read more

2020-06-18
Flaggning

Stockholm 2020-06-18 NEVI ökar sitt ägande i GOGO Lead Tech AB efter beslutad riktad kvittningsemission på årsstämman i GOGO Lead Tech AB.    NEVI har idag tecknat 1 289 855 aktier i GOGO Lead Tech AB. Efter registrerad emission hos Bolagsverket ökar NEVIs ägande från 1 145 831 till 2 435 686 aktier. NEVIs ägande uppgår då till ca 70 % av kapitalet och rösterna i GOGO Lead Tech AB.

Read more

2020-06-17
Kommunike från årsstämma i New Equity Venture International AB

Idag 2020-06-17 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Följande materiella beslut fattades. · Stämman fastställde resultat och balansräkning för såväl bolaget som koncernen samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. Det beslutades att ingen vinstutdelning ska ske.   · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet.   · Stämman beslutade att välja följande styrelse: Omval av John Ekeberg, Christian Kronegård, Thomas Jansson. Nyval av Kristoffer Martin. John Ekeberg beslutades att fortsätta som ordförande. Carl Segersten utträde ur

Read more

2020-06-04
Flaggning

Stockholm 2020-06-04 NEVI har idag meddelats att Gerhard Dal äger 509 361 aktier i bolaget, vilket motsvarar drygt 12 % av totalt antalet aktier bolaget.

Read more

2020-06-04
New Equity Ventures lägesrapport & substansvärde maj 2020

Stockholm 2020-06-04 NEVIs substansvärde 2020-05-31 uppgick till 215 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2020-05-31 215 MSEK 52 sek per aktie  2020-04-30 202 MSEK 49 sek per aktie  2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie  2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie 2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie 2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie 2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie 2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie

Read more

2020-05-29
NEVI:s helägda dotterbolag tillträder JS Security Technologies AB

Stockholm 2020-05-29  NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture II AB har idag tillträtt förvärvet av samtliga aktier i JS Security Technologies AB (“JS Security”). JS Security är ett IT-bolag verksamt inom IT-säkerhet. Förvärvet ligger i linje med NEVI:s strategi att, likt iApotek, förvärva utvecklingsbara bolag som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply.   NEVI äger efter genomförd transaktion 20 procent av kapitalet och rösterna i New Equity Venture II AB.

Read more

2020-05-28
Delårsrapport ett 2020

Stockholm 2020-05-28   Fullständig rapport finns bilgad.  VD har ordet Jag, mina medarbetare och våra medmänniskor är mitt uppe i en historiskt kris och vi vet inte hur den finansiella marknaden kommer se ut efter COVID-19. Med andra ord har vi idag ingen aning om vad som kommer ske under de kommande kvartalen, men NEVI har långt innan COVID-19 arbetat för att stärka bolagets finansiella ställning och jag bedömer att vi generellt sett är väl förberedda och är i gott skick. Vidare fokuserar vi på att hantera effekterna för våra medarbetare och innehav samt säkerställa kassaflöde

Read more

2020-05-27
New Equity Ventures Internationals ABs flaggning iApotek

Stockholm 2020-05-27 NEVI har idag sålt 59 910 aktier i iApotek.Innehav innan: 4 100 500 (20,28 %) Innehav efter:  4 040 590 (19,98 %) //              För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom

Read more

2020-05-27
Årsredovisning för 2019

Stockholm 2020-05-27 Årsredovisning för 2019. Se bilaga för fullständig årsredovisning.  Det är fåtalet justeringar i årsredovisningen för 2019 i jämförelse med bokslummuniken. Koncernens resultat 6,9 MSEK i jämförsel med 8,6 MSEK. Koncernens balansomslutnig uppgick till 81,8 i jämföeselse med 81,0. Moderbolagets resultat var -15,4 MSEK  i jämförsel med - 16,1 MSEK.  //              För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i

Read more

2020-05-11
Flytt av datum för rapport avseende kvartal ett 2020

Stockholm, 2020-05-11 NEVI kommer publicera rapporten för kvartal ett 2020 den 28 maj 2020 istället för tidigare publicerat datum: 2020-05-15. Anledningen till flytt är att insamling av finansiella siffror från intressebolag dragit ut på tiden.  //               För mer information, kontakta Bolaget på:Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna

Read more

2020-05-07
Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Stockholm 2020-05-07 Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 17 juni 2020 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5 tr., Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 11 juni 2020. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev på adress NEVI, Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post till [email protected] Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr och antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar på stämman ska

Read more

2020-05-04
New Equity Ventures substansvärde april 2020

Stockholm 2020-05-04   NEVIs substansvärde 2020-04-30 uppgick till 202 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2020-04-30 165 MSEK 49 sek per aktie  2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie  2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie 2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie 2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie 2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie 2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie 2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie 2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie 2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie 2019-04-30 193 MSEK 62

Read more

2020-04-29
New Equity Venture Int. AB helägda dotterbolag förvärvar JS Security Technologies AB

Stockholm 2020-04-29 NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture II AB (“Köparen”) har idag meddelat NEVI att avtal ingåtts om förvärv av samtlig aktier i JS Security Technologies AB (“JS Security”). JS Security är ett IT-bolag verksamt inom IT-säkerhet. Initialt har förvärvet ingen väsentlig ekonomisk påverkan på koncernen. Förvärvet ligger i linje med NEVI:s strategi att, likt iApotek, förvärva utvecklingsbara bolag som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply.    Köpeskillingen uppgår till 1,5 MSEK och betalas genom nyemitterade aktier i Köparen på tillträdesdagen. Köparen

Read more

2020-04-15
NEVI slutför försäljningen av HUBSO

Stockholm 2020-04-15 I relation till tidigare kommunicerat 2020-03-13 har New Equity Venture International AB (“NEVI”) idag slutförtfört försäljningen av sitt innehav i HUBSO AB (“HUBSO”) till Orgo Tech AB (publ) (“Orgo”). Efter genomförd transaktion där NEVI valt att återinvestera köpeskillingen i Orgo äger NEVI 35 502 855 st aktier, vilket motsvarar 41,77 % av kapital och röster i Orgo.  NEVI förväntar sig att den nya gruppen ska omsätta ca 50-70 MSEK närmaste tolvmånadersperiod.    Om HUBSO:  HUBSO grundades 2017 med första verksamhetsår 2018 och agerar på den nordiska

Read more

2020-04-14
New Equity Ventures substansvärde mars 2020

Stockholm 2020-04-14 NEVIs substansvärde 2020-03-31 uppgick till 165 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2020-03-31 165 MSEK 40 sek per aktie  2020-02-29 152 MSEK 37 sek per aktie 2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie 2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie 2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie 2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie 2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie  2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie  2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie  2019-03-31 188 MSEK 60

Read more

2020-04-08
Komplettering - New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2020

Stockholm 2020-04-08 NEVI koncernen har erhållit omsättningssiffror från NEVIs dotterbolag (vilket huvudsakligen kommer från W & IT Solutions Group) och det preliminära utfallet för koncernens omsättning Q1 2020 var 11,2 MSEK (Q1 2019 0,6 MSEK Q4 2019 5,7 MSEK), detta i linje med vårt mål. NEVI fortsätter arbete med att leta investeringar i tillväxtbolag samt finna kompletterande investeringar i bolag som kan bli dotterbolag till NEVI för att stärka det underliggande kassaflödet. //            För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)

Read more

2020-04-08
New Equity Ventures redovisar preliminär omsättning för kvartal ett 2020

Stockholm 2020-04-08 NEVI har erhållit omsättningssiffror från NEVIs dotterbolag och det preliminära utfallet för Q1 2020 var 11,2 MSEK, detta i linje med vårt mål. NEVI fortsätter arbete med att leta investeringar i tillväxtbolag samt finna investeringar i bolag som kan bli dotterbolag till NEVI för att stärka det underliggande kassaflödet. //              För mer information, kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ)NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade

Read more

2020-04-03
New Equity Venture International flyttar fram årsstämman

Stockholm 2020-04-03 Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har NEVI:s styrelse idag beslutat att flytta årsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta hoppas bolaget kunna bidra till att minska risken för ytterligare smittspridning i samhället samt möjliggöra för fler aktieägare att kunna närvara. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 5 juni 2020.  NEVI kommer att hålla årsstämma senast den 30 juni.

Read more

2020-04-02
Uppdatering kring in-house projekt Smallroom

Stockholm 2020-04-02 NEVI:s in-house projekt inom e-handel med inriktning sortiment barn, som genomförde förvärv av e-handelsbolaget Smallroom Sverige AB under februari, har nu tillträtt förvärvet och påbörjat övertagandet av verksamheten. I ett första skede kommer bolaget under kommande vecka att flytta logistik och lager till en mer anpassad och kostnadseffektiv lösning för bolaget. Det ger oss möjligheten att på ett snabbt, smidigt och effektivt sätt kan få full inblick i verksamheten på ett tidigt skede för att påbörja fortsatt utveckling och expansion. Arbetet med att scanna av

Read more

2020-03-30
New Equity Ventures International AB lämnar nyhetsbrev och uppdatering med anledning av COVID-19

Stockholm 2020-03-30 Under dessa tider är det av än större vikt att kommunicera och informera aktiemarknaden varav NEVI under kommande tid kan komma att avge fler nyhetsbrev än vad som är normen och normalt. NEVI gör sitt yttersta för att fortsätta att utvecklas som bolag och organisation, men av naturliga skäl i ett förändrat tempo och klimat.     Under senaste tid har fokus riktats mot att stötta våra innehav och dess utveckling, såväl vad avser dess värdeutveckling som dess operationella utveckling. Vår senaste investering Mandel Design arbetar fortsatt med sin noteringsprocess och

Read more

2020-03-17
New Equity Ventures International AB lämnar lägesuppdatering med anledning av COVID-19

Stockholm 2020-03-17   I dessa tider måste NEVI som bolag och organisation ta sitt ansvar och NEVI arbetar efter de riktlinjer våra myndigheter rekommenderar.   I verksamheten har vi av naturliga skäl märkt av en viss avmattning och de fysiska mötena med såväl investerare som potentiella investeringsobjekt har flyttats till framtiden och när situationen stabiliserats. Viktiga och kritiska möten hålls via telefon eller andra kommunikationsmedel.    Precis som för majoriteten av våra konkurrenter och samarbetspartner har värdena i aktieinnehaven snabbt minskat. Primärt

Read more

2020-03-13
NEVI ingår avtal om försäljning av HUBSO

Stockholm 2020-03-13 I relation till tidigare kommunicerat 2020-03-04 har New Equity Venture International AB (“NEVI”) idag ingått avtal om försäljning av sitt innehav i HUBSO AB (“HUBSO”) till Orgo Tech AB (publ) (“Orgo”).    Köpeskillingen för NEVIs andel uppgår till 38,6 MSEK. Köpeskilling kommer att erläggas via nyemitterade aktier i Orgo, pris per aktie i Orgo ska vara 1,20 kr per aktie.   Avtalet är villkorat av att Orgos aktieägare godkänner styrelsens förslag till beslut om förvärv på en extra bolagsstämma samt att Tourn International medges ett undantag från

Read more

2020-03-12
New Equity Ventures Internationals ABs flaggning iApotek

Stockholm 2020-03-12   NEVI har sålt 1 500 000 aktier i iApotek. Innehav innan: 6 277 289 (31 %)  Innehav efter:  4 777 289 (23,63)

Read more

2020-03-04
NEVI ingår LOI om försäljning av HUBSO

Stockholm 2020-03-04 NEVI har idag ingått avsiktsförklaring (LOI) med Orgo Tech AB (publ) (“Orgo”) om försäljning av innehavet i HUBSO AB (“HUBSO”). Köpeskillingen för NEVIs andel uppgår till 38,6 MSEK. Köpeskilling kan erläggas via nyemitterade aktier och/eller revers, pris per aktie för nyemitterade aktier i Orgo ska vara 1,20 kr per aktie. HUBSO står inför en spännande framtid och redovisade en tillväxt på över 250 % under 2019 jämfört med föregående år. HUBSOs omsättning uppgick till 16,5 MSEK under 2019 jämfört med 4,7 MSEK 2018. Försäljningen av HUBSO innebär större synlighet

Read more

2020-03-04
Dotterbolaget W&IT Solutions Group AB får rätt även i hovrätten 2020-03-04

Stockholm 2020-03-04 Hovrätten i Stockholm fastställde idag tingsrättens tidigare dom rörande tvist mot säljarna av Precisionsstål i Stockholm AB. Tvisten rörde beräkningen av eget kapital i tillträdesbokslut och omfattade ett belopp om 1 189 713 kr 52 öre plus ränta enligt 5 § räntelagen på kapitalbeloppet från den 11 juli 2017 tills beloppet är betalt. Därtill vann W&IT Solutions Group även framgång avseende ersättning för sina rättegångskostnader om totalt 363 256 kr. Även här tillkommer ränta enligt samma princip som ovan.  Domen innebär således att W&IT Solutions Group AB nu

Read more

2020-03-03
New Equity Ventures substansvärde februari 2020

Stockholm 2020-03-03 NEVIs substansvärde 2020-02-29 uppgick till 153 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2020-02-29 153 MSEK 37 sek per aktie 2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie 2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie 2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie 2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie 2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie  2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie  2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie  2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie

Read more

2020-02-26
NEVI:s in-house projekt förvärvar e-handelsbolaget Smallroom Sverige AB

Stockholm 2020-02-26 NEVI:s dotterbolag, (“Köparen”), verksamma inom e-handel med inriktning sortiment barn, har idag meddelat NEVI att avtal ingåtts om förvärv av Smallroom Sverige AB (“Smallroom”). Smallroom är ett e-handelsbolag som driver webbplattformen smallroom.se. Initialt har förvärvet ingen väsentlig ekonomisk påverkan på koncernen. Förvärvet ligger i linje med in-house projektets strategi om att förvärva befintliga plattformar som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply, likt iApotek. Köpeskillingen uppgår till 2 MSEK. 1 MSEK betalas genom nyemitterade aktier i Köparen på

Read more

2020-02-24
Uppdatering kring in-house projekt

Stockholm 2020-02-24 NEVI:s in-house projekt inom e-handel med inriktning sortiment barn har idag meddelat NEVI att förhandling om förvärv har inletts. Förvärvsobjektet  är ett mindre e-handelsbolag med en omsättning om ca 0,5-1 MSEK på årsbasis. Förvärvet ligger i linje med inhouse-projektets strategi om att förvärva befintliga plattformar som kan vidareutvecklas under NEVI:s paraply, likt iApotek. Köpeskillingen kommer att ske genom nyemitterade aktier i köparen.

Read more

2020-02-20
Komplettering - NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20 Komplettering avseende saknad MAR-etikett i "word version".  Fullständig rapport finns bilagt.   Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 21 februari 2020. VD har ordet: Vi börjar med att konstatera att vi för året 2019 visar en vinst på ca 8,6 MSEK (-13,8 MSEK - 2018), minskat antal innehav till 15 st, men de som är kvar är betydligt starkare och med betydligt bättre framtidspotential. Vi har under kvartalet konsoliderat in W &

Read more

2020-02-20
NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Stockholm 2020-02-20 Fullständig rapport finns bilagt.   Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 21 februari 2020. VD har ordet: Vi börjar med att konstatera att vi för året 2019 visar en vinst på ca 8,6 MSEK (-13,8 MSEK - 2018), minskat antal innehav till 15 st, men de som är kvar är betydligt starkare och med betydligt bättre framtidspotential. Vi har under kvartalet konsoliderat in W & IT Solutions Group i NEVI-koncernen och på sikt förväntar jag

Read more

2020-02-11
New Equity Ventures substansvärde januari 2020

Stockholm 2020-02-11   NEVIs substansvärde 2020-01-31 uppgick till 166 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2020-01-31 166 MSEK 40 sek per aktie 2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie 2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie 2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie 2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie  2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie  2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie  2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie 2018-12-31 162 MSEK 54 sek per

Read more

2020-01-27
Uppdatering kring nytt in-house projekt

Stockholm 2020-01-27 NEVI:S nya in-house (87,5 %) projekt inom e-handel med inriktning sortiment; barn kommer att lanseras under kvartal ett 2020. Fullt arbete med plattform, innehåll och leverantörskedja pågår per dags dato. Som första del i projektet kommer plattform med produkter lanseras för att därefter kapitaliseras via egna medel och/eller tillsammans med externa investerare. Samtidigt som vi utvecklar projektet analyserar vi marknaden för potentiella förvärv som kan adderas till projektet.

Read more

2020-01-20
NEVI uppdaterar kring kapitalstrukturen

Stockholm 2020-01-20 Som en del i NEVIs strategi och värdeökande aktiviteter genomför bolaget kontinuerligt genomlysning av bolagets kapitalstruktur. Med det som bakgrund har NEVI amorterat ca 2,8 MSEK av kortfristigt lån och samtidigt tagit upp ett nytt lån om 8 MSEK med löptid  om 18 månader. Det nya lånet löper med en ränta om 1 % per månad och som säkerhet har aktier i portföljbolag lämnats. Långivare är Formue Nord Fokus A/S. Lånet bedöms bidra till större flexibilitet och möjliggöra fler investeringar i såväl nya som befintliga innehav. NEVI beaktar kontinuerligt kortsiktiga och

Read more

2020-01-10
New Equity Ventures substansvärde december 2019

Stockholm 2020-01-10 NEVIs substansvärde 2019-12-31 uppgick till 203 MSEK. NEVI- utveckling substansvärde* 2019-12-31 161 MSEK 39 sek per aktie 2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie 2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie 2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie  2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie  2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie  2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie 2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie 2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie

Read more

2019-12-19
NEVI amorterar lån

Stockholm, 2019-12-19 NEVI har idag återbetalt det lån plus ränta som togs 2019-01-15.  Lånet uppgick till 3 000 000 SEK. //   För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com       New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom

Read more

2019-12-17
NEVI uppdaterar avseende ingångna LOI

Stockholm, 2019-12-17 NEVI kommer ej gå vidare med tidigare ingått LOI avseende “Webb-hosting”. NEVI kommer heller inte gå vidare i förhandlingen avseende investering i SaaS-plattform enligt tidigare kommunicerat LOI. //                För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i tillväxtbolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer

Read more

2019-12-10
NEVI: nyhetsbrev kring kommande noteringar och onoterade innehav

Stockholm, 2019-12-10 Under avslutningen av året noteras två av våra innehav: MOBA & GOGO.  · MOBA noteras den 12 december 2019 på Nasdaq Growth Market och redovisade fin tillväxt med rekordomsättning i november (länk PM (https://news.cision.com/se/m-o-b-a-network-ab/r/positiv-tillvaxt-under-november,c2986926)). Med en välkomponerad styrelse och ett professionellt operationellt team på plats ska de ta ett av världens största e-sport-communityn till nästa nivå. MOBA har under 2019 genomfört två större kapitalanskaffningar utöver spridningsemissionen som nu är avslutat. Bolaget har

Read more

2019-12-10
New Equity Ventures substansvärde för november 2019

Stockholm 2019-12-10 NEVIs substansvärde 2019-11-30 uppgick till 203 MSEK (49 kr/aktie). NEVI- utveckling substansvärde* 2019-11-30 203 MSEK 49 sek per aktie (antal aktier 4 153 675)   2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie (antal aktier 4 153 675)   2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie (antal aktier 3 115 257) 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie  2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie  2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie  2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie 2018-12-31 162 MSEK 54 sek

Read more

2019-12-06
NEVI:s dotterbolag tillträder förvärvet av Mandel Design

Stockholm 2019-12-06 NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture III AB har idag tillträtt förvärvet av samtliga aktier i Mandel Design AB (“Mandel Design”). Köpet betalas med nyemitterade aktier i köparen och NEVI:s ägarandel i New Equity Venture III AB uppgår till 20 procent efter förvärvet.

Read more

2019-12-06
NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ingånga LOI samt övrig information

Stockholm, 2019-12-06 Med en månad kvar av 2019 kan vi konstatera året utvecklat väl och våra underliggande värden ökar. Vi kommer under 2020 fortsätta arbete med att utveckla våra underliggande tillgångar.  NEVI har under kvartalet ingått två LOIs, ett större avseende förvärv av affiliate-plattform och en avseende social marketing platform. NEVI har fortsatt dialog med objekten men räknar med högst ett avslut under 2019.   Ett tydligt kommunicerat mål är att investera med syfte att få dotterbolag med positivt kassaflöde för koncernen. Att vi ökat innehavet i W & IT Solutions AB är

Read more

2019-12-04
NEVI:s dotterbolag förvärvar Mandel Design

Stockholm 2019-12-04 NEVI:s helägda dotterbolag New Equity Venture III AB har ingått avtal med Almond Holding AB om att förvärva samtliga aktier i Mandel Design AB (“Mandel Design”). Tillträdet är planerat till den 2019-12-06. Mandel Design grundades 2003 och bedriver försäljning av kläder och accessoarer via e-handelsplattformen www.mandeldesign.se. Främst riktar sig bolaget mot kvinnor som vill vara trendriktigt klädda utan att betala Biblioteksgatans priser.    Mandel Design beräknas under helåret 2019 nå en omsättning om ca 6 MSEK med ett negativt resultat på sista raden. Bolaget

Read more

2019-12-02
NEVI uppdaterar om två kommande noteringar i december

Stockholm 2019-12-02 2019 löper mot sitt slut och årets december bjuder på åtminstone två spännande noteringar att se fram emot. Handeln i M.O.B.A Network AB (“MOBA”) väntas som tidigare kommunicerats inledas på Nasdaq First North Growth Market torsdagen den 12 december efter en lyckad emission som tecknades till 124 procent. Vi ser med tillförsikt fram emot att verka som ägare i en noterad miljö i detta spännande bolag med framtiden för sig. NEVIs ägarandel i MOBA uppgår efter genomförd emission till ca 29 procent.  GOGO Lead Tech AB (“GOGO”) har idag godkänts för notering på

Read more

2019-11-20
NEVI uppdaterar om andel i innehavet GOGO

2019-11-20 Igår gårdagens nyhetsbrev skrev NEVI att innehavet i GOGO motsvarar cirka 63 % ägandeandel vilket det var vid tiden för investeringen, rätt andel idag 2019-11-20 är 60,11 % vilket motsvarar 1 148 831 aktier. Vi har en förhoppning om att noteringen sker till värde om 12,50 sek per aktie. Läs mer på www.gogoleadtech.com //  För mer information, kontakta bolaget på: ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna

Read more

2019-11-19
NEVI uppdaterar avseende innehaven MOBA och GOGO

2019-11-19 NEVIs innehav M.O.B.A. Network AB har erhållit villkorat godkännande för notering på Nasdaq med preliminär första dag för handel 12 december 2019. NEVI äger idag 486 037 stycken aktier vilket efter genomförd emission kommer motsvarar omkring 29 %. Läs mer på www.wearemoba.com GOGO Lead Tech AB har ansökt om notering på Spotlightstockmarket och förväntad första dag för handel är under kvartal fyra 2019. GoGo är förvärvsintensivt bolag med inriktning; Lead generation. NEVI äger efter investering i kvartal ett 2019 cirka 63 %. Läs mer på www.gogoleadtech.com //  För

Read more

2019-11-15
New Equity Ventures VD Thomas Jansson uppdaterar, November 2019

Stockholm, 2019-11-15 Med lämnad rapport för de inledande tre kvartalen och genomförd emission tycker jag att NEVI är väl positionerade för de kommande kvartalen. Aktiviteten är hög, NEVI har ingått två LOI och för dialog med ytterligare bolag för investeringar. Samtidigt arbetar vi kontinuerligt med våra befintliga innehav för att skapa högsta möjliga värde i dessa. I det ingår även att genomföra en översyn av ej noterade innehav för att kunna belysa deras värden på bästa sätt. Under november ökade vi ägandet i W & IT Solutions Group AB (W&IT) (tidigare PREMET) till 65 %, det innebär

Read more

2019-11-13
Delårsrapport tre för 2019

Stockholm 2019-11-13 Fullständig rapport finns bilagt.   Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än förväntat har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 15 novmber 2019. VD har ordet:  NEVI har förmodligen sin mest spännande period på länge framför sig. Vi har genomfört en framgångsrik emission, påbörjat expansion till nya marknader, främst USA och UK, och vårt största (värdemässigt) innehav M.O.B.A. är mitt inne i en noteringsprocess. Att vi dessutom under senaste kvartalet vänt från röda till svarta

Read more

2019-11-12
New Equity Ventures substansvärde för oktober 2019

Stockholm 2019-11-12 NEVIs substansvärde 2019-10-31 uppgick till 202 MSEK (49 kr/aktie). Antal aktier uppgick till 4 153 675 st.      NEVI- utveckling substansvärde* 2019-10-31 202 MSEK 49 sek per aktie (antal aktier 4 153 675)   2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie (antal aktier 3 115 257) 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie  2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie  2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie  2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie 2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie 2018-

Read more

2019-11-06
NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om innehav m.m.

2019-11-06 NEVI har idag mottagit information om att M.O.B.A Network AB (https://wearemoba.com/) (MOBA) ämnar genomföra en noteringsemission inför en kommande notering under kvartal 4 2019. Teckningstiden inleds 2019-11-08 och emissionen tillför MOBA upp till 2,5 MEURO. Emissionskursen är 176,50 kr per aktie. Fullständiga villkor för emissionen ska presenteras senast i samband med teckningstidens inledande. Information kommer att publiceras löpande på www.wearemoba.com och ir.wearemoba.com. (https://ir.wearemoba.com/contact) NEVI ser positivt på emissionen. MOBA har som ambition att

Read more

2019-10-30
NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ökat  ägande i befintligt innehav

NEVIs VD Thomas Jansson uppdaterar om ökat  ägande i befintligt innehav Stockholm, 2019-10-30  NEVI tilldelades 3 937 733 aktier i PREMET:s företrädesemission och kommer från det att de nya aktierna registrerats (omkring 2019-11-04) äga 5 236 343 aktier vilket motsvara ca 65 %. Ledningen i PREMET har inlett en omstrukturering av PREMET som förväntas pågå under våren 2020. Bolaget kommer utöver befintlig verksamhet även inleda verksamhet inom e-handel och it-relaterade produkter. 2018 omsatte PREMET ca 40 MSEK med svagt negativt resultat. Under H1 2019 omsatte PREMET ca 18 MSEK med

Read more

2019-10-28
NEVIs dotterbolag har ingått LOI om investering i SaaS-plattform inom Social Shopping

Stockholm, 2019-10-28 Ett till NEVI helägt dotterbolag, har ingått Letter of Intent (ej bindande) om förvärv av SaaS-plattform inom Social shopping. Plattformen är applicerbar till stora plattformar såsom: Shopify, Magento, Bigcartel, WOO commerce, Custom Intergration JS/API och Ligthspeed och kunderna är e-handelsbutiker kopplade till dessa plattformar.  Plattformen skapar flöde genom produktbilder mellan slutkunder och sociala kanaler. Detta ger Bolagets kunder (e-handlaren) möjlighet att göra alla dess kunder till “influencers” för e-butiken på ett kostnadseffektivt sätt.   Den

Read more

2019-10-22
Företrädesemission registrerad hos Bolagsverket

Bolagsverket har idag registrerat NEVI:s företrädesemission. Sista dag för handel med BTA är den 25 oktober och stoppdag hos Euroclear för växling från BTA till aktier är den 29 oktober. De nyemitterade aktierna beräknas vara distribuerade till tecknarens VP-konto/depå den 31 oktober. Efter registrering hos Bolagsverket uppgår det totala antalet aktier i New Equity Venture International AB till 4 153 675 varav 3 774 418 stycken är B-aktier och 379 257 stycken är A-aktier. Aktiekapitalet uppgår till 4 153 675 kronor. //

Read more

2019-10-21
NEVIs VD Thomas Jansson meddelar om nytt in-house projekt och tilläggsinvestering

Stockholm, 2019-10-21 NEVI har beslutat att påbörja ett nytt in-house projekt. Projektet kommer inrikta sig mot e-handel och sortimentet barn. NEVI kommer applicera samma affärsmodell som vid lanseringen av  iApotek vilket var ett av NEVIs första in-house projekt. Som första del i projektet kommer plattform med produkter lanseras för att därefter kapitaliseras via egna medel och/eller tillsammans med externa investerare. NEVI kommer löpande informera om utvecklingen av projektet.  NEVI har tecknat sig för aktier i den just avslutade emissionen i innehavet PREMET, nu inväntar NEVI

Read more

2019-10-16
NEVIs dotterbolag har ingått LOI för investering

Stockholm, 2019-10-16  NEVIs helägda dotterbolag New Equity Venture V AB har ingått Letter of Intent (ej bindande) om förvärv av plattform inom Lead Generation. Verksamheten är inriktad mot “webb-hosting” och “webbhotell”. Verksamheten har under de senaste året omsatt cirka 4 000 000  SEK med ett justerat rörelseresultat om cirka 2 600 000 SEK.  Köpeskilling är förhandlad till cirka 10 000 000 SEK, där 60 % ska betalas vid tillträde och resterande 40 % efter 12 månader vid uppnådd earned-out. Total köpeskillingen ska uppgå till högst 4X EBITDA. Nu inleds sedvanlig DD-process samt

Read more

2019-10-14
NEVI rapporterar om flaggning i New Equity Venture

Stockholm 2019-10-14 Bolaget har fått information om att Lena Månsson har sålt 378 000 st aktier (B). Efter försäljningen äger Lena 687 st aktier (B).       Innehav före: ca 12,16 % kapital 6,67 % röster  Innehav efter: 0,03 % kapital 0,01 % röster       // För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl

Read more

2019-10-09
NEVIs VD Thomas Jansson lämnar slutgiltig resultat av genomförd emission

Stockholm, 2019-10-09 Den avslutade företrädesemission tecknades enligt följande: Totalt tecknades 1 228 157 aktier (17,8 MSEK), 717 159 stycken (A: 94 418 st & B: 622 345 st) aktier tecknades med stöd av teckningsrätter och 510 998 (alla B) stycken aktier tecknades utans stöd av teckningsrätter. Besked om tilldelning vid teckning utan stöd av företräde skickas till dem som tilldelats aktier via avräkningsnota vilka kommer distribuidores omgående.  Efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer bolagets aktiekapital uppgå till 4 153 675 SEK fördelat på 4 153 675 aktier (A:

Read more

2019-10-09
NEVI:s VD Thomas Jansson lämnar substansvärde för september 2019

Stockholm 2019-10-09 Bolagets substansvärde 2019-09-30 uppgick till 63 SEK per aktie i jämförelse med 48 sek per aktie ett år tidigare.      NEVI- utveckling substansvärde* 2019-09-30 196 MSEK 63 sek per aktie 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie  2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie  2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie  2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie 2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie 2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie 2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie 2018-03-31

Read more

2019-10-08
New Equity Venture VD Thomas Jansson lämnar besked om teckning i genomförd emission

Stockholm, 2019-10-08 NEVI har erhållit besked om teckning i den genomförda företrädesemission med sista teckningsdag 2019-10-07.  Bolaget har erhållit teckning, inklusive teckningsåtagande till cirka 118 % vilket motsvara cirka 17,5 MSEK.  Inga gartiåtaganden kommer aktiveras.  Bolaget kommer kommer presentera fullständigt utfall samt tilldelning och fördelning av teckning med och utan företräde så snart det sammanställts. Tilldelningsprinciper i emissine finns redovisade i bolagets memorandum. Observera att utfallet kan komma att justeras.   Denna information är sådan

Read more

2019-10-07
New Equity Venture VD Thomas Jansson uppdaterar, allmän info om innehavet HUBSO

Stockholm, 2019-10-07  NEVI har av innehavet HUBSO:s VD erhållit information om att HUBSO utvecklas i linje med tidigare kommunicerad plan, detta indikerar en omsättning upp mot 20 MSEK för 2019, varav cirka 15 msek kommer från H2 2019. Under de senaste månaderna har bolaget skapat allt större uppmärksamhet bland influencers och allt fler inleder samarbete med HUBSO, samarbeten sker med såväl mindre som större profiler.  För att kunna hantera kommande tillväxt har HUBSO ingått samarbeten avseende såväl lagerhantering (3PL) som inköp. Detta kommer krävas för att snabbt kunna växa

Read more

2019-10-07
New Equity Venture VD Thomas Jansson meddelar om sista dag för teckning i emission

Stockholm, 2019-10-07 Idag är sista dag för teckning i NEVIs pågående företrädesemission. Vid full teckning tillförs bolaget ca 15,1 MSEK innan kostnader.  Syftet med företrädesemissionen är att kapitalisera verksamheten för att kunna växa ytterligare och i snabbare takt i enlighet med tidigare kommunikation.  För fullständiga villkor se IM (https://newequityventure.com/rights-issue) //  För mer information, kontakta Bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI

Read more

2019-10-03
New Equity Venture:s VD Thomas Jansson lämnar uppdatering om portföljen

Stockholm, 2019-10-03 NEVI arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra portföljen enligt bolagets affärside. Under de senaste kvartalen har antalet innehav minskat och det kan eventuellt minska något ytterligare innan det åter blir fler. För med genomförd emission och positiv utveckling av befintliga innehav har NEVI resurser för att åter öka antalet innehav i portföljen.   NEVI rapporterar månadsvis substansvärdet och substansvärdet kommer presenteras inom kort. Nedan redovisar vi de innehav vi äger per dags dato, samt kommentarer som avyttrade innehav. NEVI har idag 15

Read more

2019-09-26
New Equity Venture Int VD Thomas Jansson uppdaterar

Stockholm, 2019-09-26 Under senaste halvåret, och under tiden sedan jag åter tillträdde som VD har stort fokus legat vid utveckling av koncernen som helhet och då främst utveckla och utvärdera våra innehav.  Arbete har enligt mig gett bra resultat och våra innehav har utvecklats väl och vårt substansvärde har ökat (vilket kommuniceras). NEVI har aktivt varit delaktig i flera av våra innehavs utveckling via support och stöttning vid strategiförändring, kapitalanskaffning och förvärv. Jag tror med bestämdhet att detta arbete som direkt gett effekt på våra innehav och därmed vårt

Read more

2019-09-23
NEVI:s företrädesemission inleds

Stockholm, 2019-09-23 Idag 2019-09-23 inleds bolagets kommunicerade företrädesemission.  Teckningstid pågår mellan 23 september - 7 oktober 2019. Handlingar med fullständiga handlingar såsom informationsmemorandum, teaser och teckningssedlar finns tillgängliga på www.spotlightstockmarket.com, www.sedermera.se/sv samt på boalges hemsida www.newequityventure.com.  Länkar:  Memorandum (https://newequityventure.com/pdf/im-nevi-2019-09-20-final-version-for-publicering.pdf) Teaser  (https://newequityventure.com/pdf/teaser-2019-09-20.pdf) Teckningssedel med TR (https://

Read more

2019-09-18
Lägesuppdatering NEVI september 2019 inför företrädesemission

Stockholm, 2019-09-18 NEVI förbereder i skrivande stund bolagets förestående företrädesemission som inleds på måndag 23 sep 2019. Bolaget ser emissionen som en offensiv satsning då bolaget ser möjlighet till tilläggsinvestering i befintliga innehav, men också ser ett ökat tempo av nya investeringar vilket över tid kan bidra till positiv utveckling och ökat substansvärde. Målsättningen med emissionen är det ska bidra till att NEVI utöver ökad investeringstakt ska bidra till snabbare expansion, snabbare utveckling av interna rutiner samt start av inhouse projekt, likt det NEVI gjort med

Read more

2019-09-12
NEVI har lämnat innehav

2019-09-12 NEVI har avyttrat hela innehavet, (200 010 aktier motsvarande ca 4 % av bolaget) i Aerowash och lämnat över innehavet till nya långsiktiga investerare som kan vara delaktiga i Aerowashs framtida utveckling. Transaktionen gjordes huvudsakligen utanför marknaden. Pris per aktie var marknadsmässigt, och påverkar ej NEVIs underliggande substansvärde, bokföringstekniskt påverkar försäljningen resultat marginellt positivt. Försäljningen är helt i linje med NEVIs nya strategi för innehav.  // För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59

Read more

2019-09-06
New Equity Ventures substansvärde för augusti 2019

Stockholm 2019-09-06 Bolagets substansvärde 2019-08-31 uppgick till 65 SEK per aktie.     NEVI- utveckling substansvärde* 2019-08-31 201 MSEK 65 sek per aktie 2019-07-31 207 MSEK 67 sek per aktie  2019-06-30 191 MSEK 61 sek per aktie  2019-05-31 194 MSEK 62 sek per aktie  2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie  2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie 2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie 2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie 2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie 2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie *Substansvärde: tillgångar med avdrag för skulder  -

Read more

2019-09-05
New Equity Venture Int genomför företrädesemission, grundläggande villkor i emissionen

Stockholm, 2019-09-05 NEVI presenterade 2019-09-03 att bolaget ska genomföra en företrädesemission. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-05-23. Emissionen är via garantiåtagande och teckningsförbindelser säkerställd. Fullständiga villkor kommer redovisas i informationsmemorandum som kommer publiceras senast dagen innan teckningstiden påbörjas.  Emissionsvolym 15 057 061 SEK. Teckningskurs 14,50 SEK.  Antal nya aktier totalt blir 1 038 418 st.  Tre gamla aktier av serie B ger rätten att teckna en ny aktie av serie B (högst 943 604 st nya).

Read more

2019-09-03
New Equity Venture Int genomför företrädesemission

Stockholm, 2019-09-03 NEVI har idag tagit beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-05-23. Fullständiga villkor och anvisningar kommer presenteras under vecka 36. Preliminära villkor framgår i nedan.      Företrädesemission, pro rata för aktier av serie A och serie B.  Teckningskurs är beräknad till 14,50 SEK.  Erbjudandet ska inbringa ca 14 MSEK.  Teckningsperioden är beräknad till september 2019 - oktober 2019. Betalning av aktier kan ske genom kontant

Read more

2019-09-02
Lägesrapport och uppdatering kring några av NEVIs innehav

Stockholm 2019-09-02 Samtliga våra innehav har nu rapporterat för första halvåret 2019 och i de allra flesta fall visar siffrorna en klar förbättring mot tidigare år. Nedan sammanfattas några av våra innehav. Vidare har NEVI som mål att fortsätta sin investeringar inom nano & micro segmentet samt att förvärva ett eller fler bolag med positivt kassaflöde för att underbygga NEVIs kassaflöde och möjliggöra för långsiktigt ägande och fler investeringar. NEVI har som mål att genomföra en sådant förvärv senast under H1 2020. För att möjliggöra för detta söker NEVI rörelsekapital via såväl

Read more

2019-08-28
NEVIs innehav HUBSO har övertagit Rebecca Stella, sålde för över miljonen första dygnet

Stockholm, 2019-08-28 NEVIs innehav HUBSO har nylanserat Rebecca Stellas varumärke, som sedan 2015 har legat under NA-KD. I söndags gick www.rebeccastella.com live med ett helt nytt skönhetskoncept och varumärke. “Rebecca gifter sig den 6:e september och den första produkten har inspirerats av kärleken och det stundande bröllopet, därmed fick parfymen namnet I DO. En miljonförsäljning passerades på bara 24 timmar, vilket är fantastiskt roligt. Det finns ytterligare produktsläpp inplanerade för hösten och Hubso har höga förväntningar på skönhetsmärket.  VD HUBSO Josefine Abrahamsson”.

Read more

2019-08-22
Delårsrapport två för 2019

Stockholm 2019-08-22 Fullständig rapport finns bilagt.  Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i New Equity Venture Int AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 23 augusti 2019. NEVI fortsätter sin positiva utveckling, och våra innehav gör det samma. Under våren har våra underliggande tillgångar stärkts och vi tror på en fortsatt god utveckling under kommande kvartal. Våra hårdare krav på innehav har gjort att vi minskat antalet innehav och vid utgången av perioden uppgick

Read more

2019-08-07
Lägesuppdatering samt substansvärde för juli 2019

Stockholm 2019-08-07 Flera av våra innehav växer utvecklas enligt våra hårdare krav. Under hösten kommer vi med stor säkerhet lämna innehav som ej utvecklas enligt de riktlinjer vi beslutat om. Detta samtidigt som vi för dialog med flertalet bolag om nya investeringar. För att uppfylla målet med fler investeringar och förbättra utvecklingen av våra befintliga innehav kommer styrelsen  fortsätta sökandet efter rörelsekapital vilket kan ske via såväl nyemission som andra finansiella lösningar.    Av våra innehav vill vi belysa MOBA och Tourn som NEVI ser mycket stark tillväxt på, och

Read more

2019-08-05
NEVIs innehav Zoomability - första dag för handel på Spotlight

Stockholm, 2019-08-05 Idag måndag 5:e augusti har NEVIs innehav Zoomability första dag för handel på Spotlight Stock Market. NEVI äger efter genomförs spridningsemission 11,7 % av kapital och röster i Zoomability. Noteringen är ett bevis på att NEVIs affärsmodell håller sig stark och fler bolag, stora som små söker sig till NEVI som ägarpartner i sitt mål att växa och noteras.   Kort om Zoomability: Zoomability utvecklar, producerar och vidaresäljer eldrivna fordon. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av diverse fysiska nedsättningar och

Read more

2019-07-25
Förändring av ägarandel i Game Chest Group pga av emission - Flaggning

Stockholm 2019-07-25 Med anledning av genomförd emission i Game Chest Group och som igår registrerats hos Bolagsverket har NEVIs ägandeandel förändrats från 53,3 % till att idag (2019-07-25) vara 45,9 % (4 079 729 aktier).  //  För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer

Read more

2019-07-02
Lägesuppdatering samt substansvärde för juni 2019

Stockholm 2019-07-02 Styrelsen fortsätter sitt arbete med utvärdering av koncernens innehav. Det kan konstateras att arbetet med utvecklingen av innehaven fallit ut väl. Detta har bidragit till att våra underliggande tillgångar under senaste tolvmånadersperioden ökat med cirka 100 MSEK. Marknadsvärdet på våra tillgångar har för perioden ökat från cirka 115 MSEK till cirka 218 MSEK. För att fortsätta denna utveckling kommer styrelsen fortsätta sökandet efter rörelsekapital vilket kan ske via såväl nyemission som andra finansiella lösningar.     Avslutningsvis vill vi belysa att vårt

Read more

2019-06-26
Lägesuppdatering och substansvärde för NEVI

Stockholm, 2019-06-26 I denna uppdatering vill vi sätta fokus på tre av våra innehav samt belysa hur bolagets substansvärde har utvecklats under det senaste året. Mediacle fick idag ett positivt besked från NGM som innebar att bolagets omlistningsprocess godkändes. Som en följd av detta återförs bolaget till ordinarie lista från observationslistan. Mediacle har gått mycket starkt sista tiden och dess kursuppgång har bland annat uppmärksammats i en artikel publicerad av Avanza  (https://www.avanza.se/placera/redaktionellt/2019/05/21/aktierna-som-stigit-mer-an-100-procent-i-ar.html)

Read more

2019-06-24
New Equity Venture Int. AB antar ny utdelningspolicy

Stockholm 2019-06-24 Bolagets utdelningspolicy syftar till informerar aktieägarna om hur stor del av en eventuell vinst som bolaget har för avsikt att dela ut varje år till dess ägare. Bolagets överordnade målsättning är att skapa den bästa totalavkastningen för aktieägarna. Utifrån bolagets finansiella ställning och däri inbegripet skulder till externa parter har styrelsen under dagens styrelsemöte beslutat att anta följande policy avseende utdelning: Bolagets eventuella överskott ska fördelas på så sätt att all vinst ska återinvesteras i verksamheten. I detta inbegrips därmed att ingen

Read more

2019-06-24
Kommuniké extra bolagsstämma

Stockholm 2019-06-24 Idag 2019-06-24 höll New Equity Venture International AB extra bolagsstämma. Följande materiella beslut fattades. En enhällig stämma röstade emot styrelsens förslag enligt dagordningens punkt 7 till förvärv av aktier i Tourn International AB (publ) och M.O.B.A. Network AB (publ). Därmed föll även förslag om emission (punkt 8) då detta förslag var villkorat av stämmans godkännande av punkt 7. //

Read more

2019-06-10
Lägesuppdatering med uppdatering kring avvecklade projekt

Stockholm, 2019-06-10 NEVI har under våren som ett led i att optimera utvecklingen av verksamheten konsekvent kommunicerat allt hårdare krav till ledning i innehav och utvecklingsprojekt om att konkreta resultat ska kunna uppvisas till stöd för att bolaget/projektet rör sig i rätt riktning. Som en direkt konsekvens av att tillräckliga resultat inte kunnat uppvisas har NEVI beslutat att avbryta arbetet med DOCCI.se samt skriva ner värdet i Entella och Power & Tower. NEVI kommer framöver inte driva eller vara delaktiga på annat sätt i nämnda projekt/bolag. NEVI vänder istället blicken mot

Read more

2019-05-23
Kommuniké årsstämma

Stockholm 2019-05-23 Idag 2019-05-23 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Följande materiella beslut fattades. Stämman fastställde resultat och balansräkning för såväl bolaget som koncernen samt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. Det beslutades att ingen vinstutdelning ska ske. Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. Stämman beslutade att välja följande styrelse: Thomas Jansson, Carl Segersten, Christian Kronegård, John Ekeberg samtliga omval. John Ekeberg fortsätter som som ordförande. Stämman beslutade om omval av revisorsfirma

Read more

2019-05-22
Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int. AB för att godkänna förvärv av aktier och emission

Stockholm 2019-05-22 Aktieägarna i New Equity Venture International AB, org. nr. 556818-0300, kallas härmed till extra bolagsstämma den 24 juni 2019 klockan 11:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 17 juni 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev på adress NEVI, Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post till [email protected] Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr och antal aktier. I de fall ställföreträdare eller ombud deltar på

Read more

2019-05-08
Lägesuppdatering för april 2019

Stockholm, 2019-05-08 NEVIs innehav har värdemässigt utvecklats positivt under april månad. Bolagets tillgångar* uppgår till 217 MSEK. Bolagets substansvärde har uppgick 2019-04-30 till drygt 193 MSEK vilket motsvara ca 62 SEK per aktie. NEVI- utveckling substansvärde** 2019-04-30 193 MSEK 62 sek per aktie 2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie 2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie 2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie 2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie 2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie NEVI fortsätter nu arbete med att finna fler förvärv i såväl Sverige som

Read more

2019-05-07
Kvartalsrapport ett 2019

Stockholm 2019-05-07 Fullständig rapport finns bilagt.  Då färdigställandet av rapporten gått snabbare än tidigare förväntat har styrelsen i New Equity Venture Int AB beslutat att tidigarelägga publiceringen till idag. Tidigare kommunicerat datum för rapportsläpp var 15 maj 2019. VD har ordet Så var första kvartalet avklarat, och för NEVI har 2019 rivstartat, vi redovisar ett mycket positivt resultat och jag känner att vi arbetar och fokuserar på rätt saker. Att vi påvisar ett positivt resultat beror i hög grad på att vi åter håller örat mot rälsen, är snabbfotade och arbetar

Read more

2019-04-30
Årsredovisning

Stockholm 2019-04-30 Årsredovisning för 2018. Se bilaga för fullständig årsredovisning. //              För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com  (http://www.newequityventure.com) New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att

Read more

2019-04-26
NEVIs intressebolag HUBSO slutför kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-04-26 Som tidigare kommunicerat har NEVIs intressebolag HUBSO AB beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning. Bolag har nu slutfört kapitalanskaffningen vilket inbringar bolaget 3 444 036 SEK till en bolagsvärdering om 35 MSEK (pre money). Handlingarna är nu inskickade för registrering till bolagsverket. Hubso har idag skapat en infrastruktur och ett know-how för att kunna skapa och lansera lönsamma och lyckosamma varumärken för influencers. Idag har Hubso signerat flera av dem största profilerna i Sverige och kapitalet möjliggör vidareutveckling av befintliga

Read more

2019-04-17
Kallelse till årsstämma i New Equity Venture Int. AB

Stockholm 2019-04-17 Observera nytt datum, tidigare kommunicerat datum var 2019-05-21. Aktieägarna i New Equity Venture International AB (publ), org. nr. 556818-0300, kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2019 klockan 10:00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta ska vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 17 maj 2019. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev på adress NEVI, Box 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post till [email protected] Anmälan ska innehålla namn, personnr./org.nr och

Read more

2019-04-15
Jakten på fler investeringar och tilläggsinvesteringar fortsätter

Stockholm, 2019-04-15 NEVI har tilläggsinvesterat i HUBSO AB (https://hubso.com/). NEVI investerar 500 320 SEK fördelat på 848 aktier (á 590 sek) och äger efter investeringen 27 958 stycken aktier (vilket motsvarar ca 42 % kapitalet och ca 20 % av rösterna) . HUBSO har tidigare genomfört en nyemission till externa investerare, då till 300 sek per aktie. NEVIs andel i HUBSO baserat på senast kända transaktion värderas till omkring ca 16,5 MSEK. HUBSO är ett typiskt bolag som NEVI investerar i. Bolaget befinner sig inom en intressant nisch på stor marknad. HUBSO har alla möjligheter

Read more

2019-04-09
Värdeökning av portföljen under Q1 2019

Stockholm, 2019-04-09 NEVIs innehav har värdemässigt utvecklats väl under kvartal ett, störst inverkan har innehavet i MOBA Network AB. Bolagets substansvärde har uppgick 2019-03-31 till drygt 188 miljoner sek vilket motsvara ca 60 sek per aktie. NEVI har genom att öka innehavet i MOBA idag, ett innehav om 486 037 stycken aktier. NEVI- utveckling substansvärde* 2019-03-31 188 MSEK 60 sek per aktie 2018-12-31 162 MSEK 54 sek per aktie 2018-09-30 143 MSEK 48 sek per aktie 2018-06-30 125 MSEK 41 sek per aktie 2018-03-31 122 MSEK 40 sek per aktie *Substansvärde -

Read more

2019-04-08
Utveckling av NEVI koncernen

Stockholm, 2019-04-08 I linje med bolagets tidigare kommunicerade plan har NEVI idag bildat dotterbolag i USA. Målet med den etableringen är över tid skapa en bas för att finna fler investeringar för såväl NEVI direkt, som för våra innehav. NEVI har idag innehav utanför Sveriges gränser och NEVIs kontaktnätet utanför Sverige växer sakta men säkert. Med ett växande nätverk och med flera fina innehav och lyckade investeringar utanför Sverige är bolaget nu redo att bilda bolag i USA och därmed också börja använda det nätverk vi börjat bygga upp för fler investeringar utanför Sverige i

Read more

2019-04-04
Kapitalisering genomförd

Stockholm 2019-04-04 Som NEVI tidigare kommunicerat har Bolaget sökt efter en kapitalinjektion för att möjliggöra nya investeringar samt tilläggsinvesteringar i befintliga innehav. Bolaget har idag ingått avtal om upptagande av lån med löptid 12 månader med rätt till förlängning upp till 24 månader som längst. Lånet uppgår till 15 000 000 SEK med månadsränta om 0,8 %. Långivare är: Formue Nord Markedsneutral A/S, Sedermera har agerat finansiell rådgivare. NEVI kommer framledes fortsätta sonderingen kring att finna fler starka investerare för eventuellt ytterligare kapitaltillskott.

Read more

2019-03-29
Lägesuppdatering och uppdatering kring kapitalinjektion

Stockholm, 2019-03-29 Så var 2019 års första kvartal nästan över. För NEVI har tempot varit högt och vi fortsätter diskussioner med intressanta investeringsobjekt, samt stöttar våra större innehav vid frågor om förvärv, strategi och allmän utveckling. Vi har fyra innehav som aviserat att de genomfört eller kommer genomföra kapitalanskaffningar. Det är Ayima, Premet, Hubso samt M.O.B.A samt två innehav som inlett processen att bli noterade (Zoomability & Earners Alliance). Som tidigare kommunicerats undersöker bolaget kontinuerligt olika kapitaliseringsalternativ. Per dags dato för

Read more

2019-03-04
Uppdatering från New Equity Venture

Stockholm, 2019-03-04 Nu har jag varit VD lite mer än en månad och tycker att vi befinner oss ett intressant läge inför framtiden. Jag lämnade förra veckan en bokslutskommunike som påvisade en stark utveckling av vårt underliggande substansvärde och jag ser stor potential till att det kommer förbättras ytterligare under 2019. Vi har flertalet intressanta innehav i vår portfölj och hoppas såklart på fler under 2019. Vi kommer under året intensifiera vår expansionsplan med investeringar i Storbritannien och under året bilda bolag i USA. Vi kommer fortsatt primärt inrikta oss på lönsamma

Read more

2019-02-28
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

För fullständig rapport se bilaga.  VD har ordet  2018 kan summeras som ett riktigt mellanår. Tyvärr tappade vi fart under första halvåret och några investeringar som genomförts under senaste åren har utvecklats sämre än förväntat. Som tidigare kommunicerats kommer NEVI framöver vara betydligt hårdare i bedömningen av våra innehav, och kommer framledes lämna de innehav som inte utvecklas enligt den förväntan vi har på respektive innehav. Denna bedömning gäller såväl  finansiell utveckling som operationell utveckling. Samtidigt som mycket har varit mindre bra under året kan jag se

Read more

2019-02-26
NEVI tillträder aktierna i Earners Alliance

Stockholm 2019-02-26 Bolagsverket har registrerat nyemission i Earners Alliance Holding AB (EA) och NEVI har därmed tillträtt aktierna med följd att NEVI är nya huvudägare med 63 % av röster och kapital. Utöver nya aktier har NEVI en fordran på EA om 19 866 257 SEK som löper med 3,5 % ränta.   NEVI Kommer framöver ta en aktiv ägarroll med målet att genomföra förvärv och utveckling av befintlig verksamhet och nya verksamheter inom spel och marknadsföringsplattformar. Framtida förvärv ska genomföras och betalas via såväl eget kapital som vi upptagande av lån. Vidare kommer NEVI aktivt verka

Read more

2019-02-21
Flaggning i NEVI

Stockholm 2019-02-21 Bolaget har idag meddelats att Lena Månsson äger 380 187 stycken aktier av serie B vilket motsvarar 12,56 % av kapitalet och 6,70 % av rösterna. //  För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget

Read more

2019-02-19
Flytt av datum för bokslutskommuniké

Stockholm, 2019-02-19 NEVI kommer publicera bokslutskommunikén för 2018 2019-02-28 istället för tidigare publicerat datum: 2019-02-25. //             För mer information, kontakta Bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com  (http://www.newequityventure.com) New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid

Read more

2019-02-15
Uppdatering kring NEVI:s försäljning av OGI

Stockholm 2019-02-15 New Equity Venture Int. AB (“NEVI”) (via helägt dotterbolag) har som tidigare kommunicerats ingått avtal om att sälja samtliga aktier i det helägda bolaget Online Gaming Information OGI Holding AB (“OGI”) till Earners Alliance Holding AB (“EA”) för en total köpeskilling om 35 000 000 SEK. Avseende köpeskillingen så har villkoren för utbetalning ändrats på så sätt att den - istället för att helt betalas i aktier - delats i två delar där den första delbetalningen om 15 133 743 kr sker med aktier genom att EA emitterar 10 898 561 aktier á ca 1,39 kr.  NEVI kommer efter

Read more

2019-01-31
NEVI:s innehav HUBSO planerar för kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-01-31 Som tidigare kommunicerat har HUBSO beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning. Bolagets mål är att ta in mellan 5 - 7,5 MSEK till en bolagsvärdering om 40 MSEK (pre money). Kapitalet kommer utslutande användas för nya samarbeten, expansion och tillväxt. HUBSO visar per idag tillväxt men med expansionskapital kommer HUBSO ges möjligheten att ingå avtal med flertalet varumärken och influencers som redan står i kö för lansering tillsammans med HUBSO. Expansionskapitalet innebär vidare att HUBSO kommer flytta fram och initiera dessa lanseringar snabbare och i

Read more

2019-01-24
Nyemission registrerad

Stockholm 2019-01-24 NEVI genomförde 2019-01-15 en riktad emission om 2 000 000 sek fördelat på 100 000 aktier av serie B. Emissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och NEVI har efter registrering 3 115 257 aktier (A: 284 443 st och        B: 2 830 814 st) och ett aktiekapital om 3 115 257 sek. //  För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och

Read more

2019-01-22
Lägesrapport från nytillträdd VD

Stockholm, 2019-01-22 Igår eftermiddag tillträdde jag åter igen som VD för NEVI med målet att öka tempot och utveckla vår verksamhet för att igen skapa högst möjliga aktieägarvärde. Jag förväntar mig från idag, att samtliga i vår organisation ökar såväl arbetsbelastning som tempo för att åter nå betydligt högre avkastning för våra aktieägare. Vi kommer framledes dela upp organisationen i två delar, en för investeringar i nya bolag och en för uppföljning och konsultation för våra befintliga innehav. Framöver ska NEVI vara tydligare och mer kritiska i vår uppföljning av våra investeringars

Read more

2019-01-21
NEVI tillsätter ny VD

Stockholm, 2019-01-21 Styrelsen för New Equity Venture Int AB har på styrelsemötet idag beslutat om att tillsätta Thomas Jansson som ny VD för bolaget som därmed avgår som ordförande. Ny ordförande för bolaget blir John Ekeberg. Tidigare VD, Robin Vestersten kommer även fortsättningsvis arbeta i koncernen men med nya arbetsuppgifter. //                För mer information, kontakta Bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att

Read more

2019-01-17
NEVI:s innehav HUBSO omsatte 3,9 H2 2018 och förbereder kapitalanskaffning

Stockholm, 2019-01-17 Preliminära siffror visar att HUBSO omsatte 3,9 MSEK H2 2018 och helåret 4,7 MSEK. HUBSO ser fortsatt tillväxt under 2019 och har beslutat om att genomföra en kapitalanskaffning under kvartal ett 2019. NEVI ställer sig positiva till att ta in nya starka ägare i HUBSO vilka tillsammans med NEVI och Tourn kan driva Bolaget framåt. HUBSO HUBSO är en one-stop hub för influencers som vill skapa sitt eget varumärke och få en smidig uppsättning avseende produktion, marknadsföring och e-handelslösningar. I korthet kan influencers fokusera på att förverkliga sina

Read more

2019-01-16
NEVI ingår strukturaffär med helägda dotterbolaget OGI

Stockholm 2019-01-16 New Equity Ventures har idag ingått avtal om att sälja samtliga  aktier i helägda dotterbolaget Online Gaming Information OGI Holding AB (OGI) till Earners Alliance Holding AB (EA) för en total köpeskilling om 35 000 000 SEK. Köpeskillingen betalas genom nyemitterade aktier i Earners Alliance Holding 25 205 752 aktier á 1,39 SEK. Transaktionen medför till att NEVI efter nyemissionen och kommer vara Bolagets största ägare (ägande 80 %). Avtalet är villkorat att Earners Alliance Holdings revisor godkänner transaktionen som beräknas att slutföras under januari 2019.

Read more

2019-01-15
Upptagande av kredit samt riktad emission

Stockholm 2019-01-15 Som NEVI tidigare kommunicerat har Bolaget sökt efter en kapitalinjektion för att möjliggöra nya investeringar samt tilläggsinvesteringar i befintliga innehav. Styrelsen har 2019-01-15 beslutat sig för att genomföra en riktad emission om 2,0 MSEK till kursen 20,0 sek per aktier av serie B. Samt ta upp ett lån om 3,0 MSEK, ränta 10 % löptid 12 månader. Efter genomförs emission kommer bolaget aktiekapital uppgå till 3 115 257 SEK fördelat på 284 443 aktier av serie A och 2 830 814 aktier av serie B. Såväl tecknare som långivare är Gerhard Dal. NEVI har vid två

Read more

2019-01-02
Nyttårsuppdatering kring befintliga innehav samt jakten på tillväxt

Stockholm 2019-01-02 Ingen rast ingen ro, nu inleder vi ett nytt år i full fart. Av våra aktuella innehav har vi ett flertal som vi förväntar oss ska växla upp ytterligare under 2019. Detta gäller t.ex. Tourn, MOBA, Ayima, CGIT, Game Chest Group (GCG), iApotek  och Sjöstrand Coffee. Samtliga dessa bolag utom MOBA* och GCG** handlas idag på Spotlight eller Nasdaq First North. MOBA, som befinner sig i ett mycket intressant marknad och är en av de absolut största inom sitt segment, planerar för notering under den första delen av 2019, även GCG förväntas noteras inom kort. NEVI kommer under

Read more

2018-12-12
NEVI önskar öka kapitalbasen för att effektivisera jakten på investeringar

Stockholm 2018-12-12 För att möjliggöra en utökad investeringstakt har NEVI inlett en sökprocess efter nytt kapital. NEVI med helägda dotterbolag är idag obelånat och med ytterligare finansiell flexibilitet ser vi möjligheterna till att göra attraktiva tilläggsinvesteringar i befintliga innehav samt finna nya investeringar. Mot denna bakgrund har NEVI per idag inlett en sondering av marknaden och avser att föra dialog med flertalet parter för att undersöka möjligheten att ta in eget kapital, lån eller en kombination av de bägge. NEVIs förhoppning är att ha en struktur för

Read more

2018-12-10
Jakten efter nya bolag och tilläggsinvesteringar intensifieras i och utanför Sverige

Stockholm 2018-12-10  NEVIs innehav Zoomability – som tillverkar och säljer eldrivna terrängfordon som hjälper rörelsehindrade världen över – ska under januari genomföra en kapitalanskaffning för att stärka balansräkningen samt förbereda för en notering på lämplig marknadsplats. Bolaget har under flertalet år kämpat med en svag balansräkning som hämmat bolagets utvecklingspotential. Nuvarande styrelse och ledning har dock genom ett storstilat arbete skapat förutsättningar för en stark framtid och med det kapital som är på ingång finns det goda möjligheter för bolaget att flytta fram sina

Read more

2018-11-22
Lägesrapportering befintliga innehav och jakten på nya investeringar

Stockholm 2018-11-22 Såhär i slutet av rapportsäsongen kan vi konstatera att flera av våra innehav visat på fin tillväxt och framtiden ser stark ut. Senast idag rapporterade Future Gaming Group (Spotlight, ägande ca 8 %) starka siffror och bolagets VD gör ett väldigt bra arbete. Även Ayima som som är noterat på Nasdaq FN rapporterade starka siffror idag. Ayima visade stark tillväxt och resultat var positivt i likhet med vad bolagets ledning kommunicerat i sin långsiktiga plan. NEVI äger drygt 20 % av aktierna i Ayima. Andra innehav som visat på fin utveckling är CGit (Spotlight, ägande

Read more

2018-11-13
Delårsrapport perioden 2018-01-01 - 2018-09-30

Stockholm 2018-11-13 För fullständig rapport se länk nedan. Ordförande har ordet Tredje kvartalet 2018 har varit ett steg framåt och vi har genomfört flertalet förändringar. Förändringsarbetet innebär dels att vi valt att lämna och på sikt kommer lämna innehav som vi anser underpresterar och använda det kapitalet för att hitta nya investeringar. Andra delar av förändringsarbetet har varit att effektivisera och snabba upp våra interna processer. Att utvärdera och analysera företagsstrukturer för att över tid maximera aktieägarvärdet är en del i vårt arbete. Jag ser nu med tillförsikt på

Read more

2018-11-12
Ändrat datum för publicering av delårsrapport

Stockholm 2018-11-12 New Equity Venture kommer publicera sin delårsrapport för de första nio månaderna 2018-11-13. Tidigare publicerat datum 2018-11-15. //              För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har

Read more

2018-10-16
SKV beslut om skatt vid sakutdelning

Stockholm 2018-10-16 Skatteverket har lämnat besked om värdet per utdelad aktie i Game Chest Group AB som skedde juni 2018. Skatteverket anser därför att utdelningsvärdet bör uppgå till 5,00 kr per utdelad aktie i Game Chest. Fullständigt beslut finns tillgängligt på Bolagets kontor och kan efterfrågas på Bolagets adress.    //              För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl

Read more

2018-10-10
NEVIs innehav MOBA skapar extension på ledande streamingtjänst

M.O.B.A. Network AB:s nätverk har godkänts att använda en egen extension på en av världens främsta streamingtjänster för esport (Twitch). Detta möjliggör bl.a. att innehåll från MOBA enkelt kan läggas till på Twitch-streamar. Syftet med att finnas på Twitch är att skapa utökade möjligheter för MOBA:s användare samt ytterligare öka MOBA:s varumärkeskännedom. MOBA letar kontinuerligt och aktivt efter samarbeten och tillägg som skapar förbättringar för sina användare och som synliggör varumärket, skapa fler användare och över tid skapa tillväxt för nätverket. Detta är det första av sitt slag

Read more

2018-10-08
NEVI investerar i techbolaget WaVR Tech AB

2018-10-08  Stockholm  NEVI har investerat i bolaget WaVR Tech AB. Wavr Tech AB är ett svenskt innovationsföretag som är verksamma i gränslandet mellan VR/AR, spelutveckling, maskininlärning, datorseende och sensornät. Bolaget har sitt säte i Uppsala och har en organisation på sex personer. Verksamhetsåret 2017 omsatte bolaget ca 5,0 med negativt resultat om 2,3 och en balansomslutning på 4,7 MSEK.     “Vi utvecklar en egen 3D motor för VR med fokus på att effektivt utnyttja tillgänglig hårdvara för att nå bästa möjliga användarupplevelse och kostnadseffektivitet. Spelutveckling har

Read more

2018-10-04
NEVI’s innehav M.O.B.A genomför nyemission

Stockholm 2018-10-04  NEVI har meddelats av innehavet M.O.B.A. Network AB att bolaget har genomfört en nyemission om totalt 5,4 MSEK fördelat på 33 750 aktier. Efter genomförd emissionen har bolaget totalt 1 283 750 aktier. Emissionen gjordes på kursen 160 kronor per aktie vilket värderar bolaget till 205,4 MSEK. NEVI har för avsikt att investera 0,4 MSEK och äger efter genomförd emission cirka 29 % av kapital och röster.  M.O.B.A. Network kommer att använda kapitalet till att utveckla bolagets organiska verksamhetsplan samt stärka bolagets kapacitet att slutföra strategiska

Read more

2018-10-02
E-sports innehavet M.O.B.A. tillsätter nya ledamöter

Stockholm 2018-10-02 NEVIs innehav MOBA Network AB har tillsatt två nya ledamöter i styrelsen som en del i processen att utveckla verksamheten och bygga en stark grupp av kompetenta personer i och omkring bolaget. Nya ledamöterna är: Maria A. Grimaldi Experience: Senior Investment Manager at Goodbye Kansas Group, the investment arm of the international gaming company the Goodbye Kansas Group. Previously CEO for the Nordic Game Association for more than 12 years. Maria has extensive experience of investing in gaming and tech companies. Current board assignments: Bublar

Read more

2018-09-26
Innehavet Huso lanserar med kollektion med Chevaleresk

Stockholm 2018-09-26 NEVIs innehav Hubso lanserar produkter i samarbete med Chevaleresk. Först ut i sortimentet är boken “Den moderna gentlemannen” som finns tillgänglig via http://shop.chevaleresk.se/sv/ . Hubso siktar på ett långsiktigt samarbete med Chevaleresk där fler produkter kommer lanseras under året. Frontfigurerna i Chevaleresk är Måns Zelmerlöw och Alexander Wiberg Chevaleresk Chevaleresk är en livsstilsportal som erbjuder guidning och tips kring några av livets härligheter. Ambition är att på ett noggrant och lustfyllt sätt skildra det vi finner stilfullt, oavsett ämne

Read more

2018-09-24
E-sport innehav byter namn till M.O.B.A. Network AB (publ)

Stockholm 2018-09-24 NEVI:s senaste investering har har bytt namn till M.O.B.A. Network AB. Namnet är mer enhetligt med nätverket som koncernen driver med bland annat siten: Mobafire.com    (https://www.mobafire.com) //              För mer information, kontakta bolaget på: Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna

Read more

2018-09-18
Verksamhetsuppdatering New Equity Venture

Stockholm 2018-09-18  Sedan rapporten för kvartal två publicerades har förändringar genomförts inom organisationen i syfte att öka tempot internt samt öka aptiten för nya investeringar. Som kommunicerats har en investering inom e-sport genomförts och det fortgår även dialog med flertalet andra bolag om ytterligare investeringar inom detta segment, men även inom andra segment. Likt tidigare ligger vårt främsta fokus på investeringar i nano-cap bolag och det gäller oberoende sektor. Positivt är att NEVI nu i jämförelse med tidigare i allt större utsträckning blir kontaktade av duktiga och

Read more

2018-09-17
Lägesuppdatering för NEVI:s e-sport innehav

Stockholm 2018-09-17 NEVI:s innehav Game Chest Group AB (GCG) har inlett sitt arbete inför en planerad notering under hösten 2018. Verksamheten i GCG fortsätter att utvecklas enligt befintlig plan, med fokus på utveckling av tjänster samt marknadsföring för fler kunder. GCG säljer sina abonnemang via två portaler  – där i bland Gamethrill.io. Den tidigare ägaren av det förvärvade dotterbolaget Ubercrate Ltd har återinvesterat sin tilläggsköpeskilling på 911 000 kr i aktier i i GCG. Återinvesteringar skedde till en aktiekurs om 5,24 kr och motsvarade 174 000 aktier och en ägarandel i GCG om

Read more

2018-09-07
NEVI investerar i Linkdev

2018-09-07 Stockholm New Equity Venture Int. AB (“NEVI”) har genomfört en investering om 6,5 MSEK i bolaget Linkdev Tech AB (“Linkdev”). Investeringen motsvarar en ägarandel om ca 30 procent. Linkdevs verksamhet syftar att investera, äga och utveckla bolag i det växande segmentet e-sport och gaming. I direkt samband med NEVIs investering har Linkdev ingått ett bindande avtal om förvärv av ett internationellt erkänt bolag verksamt inom e-sportindustrin med förväntat tillträde under september månad. Det förvärvade bolaget har en förväntad årlig omsättning om ca 15-20 MSEK. Föranlett av

Read more

2018-08-29
NEVI:s intressebolag Hubso fortsätter sin utveckling tillfredsställande

2018-08-29 Stockholm NEVI har erhållit information om att intressebolaget Hubso under senaste kvartalen tagit stora kliv framåt i sin utveckling. Bolaget genomförde en lyckad kapitalanskaffning under våren vilket medfört till att Hubso ökat tempot och under våren/sommaren och genomfört fyra lanseringar med kända varumärken däribland; Bianca Ingrosso och Sanne Alexandra. Omsättningen per kollektion är mellan 300 000  SEK och 700 000 SEK, beroende på influencer och volym per kollektion. Målet är att under resterande del av 2018 lansera ytterligare sex kollektioner. Senaste genomföra

Read more

2018-08-22
Delårsrapport två 2018

(MSEK) Q2 2018 Q2 2017 H1 2018 H1 2017 Helår 2017 KONCERNEN TOTALA INTÄKTER 11,4 12,6 21,9 19,3 43,6 RESULTAT EFTER -1,1 -2,3 -3,9 -3,5 -33,3 FINANSIELLA POSTER BALANSOMSLUTNING 87,9  94,5 87,9 94,5 79,4 SOLIDITET (%) 81,9% 91,8% 81,9% 91,8% 78,6% RESULTAT PER -0,24  -0,72 -1,06 -1,13 -8,93 AKTIE (SEK)  MODERFÖRETAGET TOTALA INTÄKTER  0,2 0,0 0,3 0,6 0,8 RESULTAT EFTER -0,3 -1,2 -2,7 -1,7 -10,7 FINANSIELLA POSTER BALANSOMSLUTNING

Read more

2018-07-13
Game Chest Group har tagit beslut om inledande av noteringsprocess

Stockholm 2018-07-13 New Equity Venture Int AB (“NEVI”) har idag blivit informerade att styrelsen i Game Chest Group tagit beslut om att inleda en process för att notera bolagets aktie på lämplig marknadsplats. Målet är att bolagets aktie ska kunna godkännas för handel och därmed noteras under kvartal tre 2018. NEVI ser odelat positivt på beslutet och kommer som en av huvudägarna ge sitt fulla stöd i den kommande noteringsprocessen. Kort om Game Chest Group: Game Chest Group bedriver digitala distributionstjänster för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och

Read more

2018-06-28
Kommuniké från extra bolagsstämma

Stockholm 2018-06-28 New Equity Venture International AB (“NEVI”) höll idag extra bolagsstämma. Stämman var enhällig i sina beslut enligt nedan som fattades i enlighet med styrelsens förslag. Utdelning Stämman beslutade om utdelning av aktier i Game Chest Group AB (“Game Chest”). Antalet aktier som ska delas ut uppgår till 670 054 stycken (eller så nära det antalet som de går). Eminova ska anlitas för att sälja eventuella återstående aktier för att därefter dela ut den resterande likviden till bolagets aktieägare. Syftet med utdelningen är att sprida aktierna i Game Chest inför

Read more

2018-06-27
Nevi Advisory har antagits som mentor på NGM MTF

Stockholm 2018-06-27 NEVIs helägda dotterbolag Nevi Advisory AB (www.neviadvisory.com) har av Nordic Growth Market NGM AB blivit antaget för att kunna verka som mentor för bolag listade på handelsplattformen NGM Nordic MTF (“NGM”). För att kunna noteras på NGM ska ett bolag anlita en kvalificerad rådgivare, en så kallad mentor, som ska biträda bolaget bl.a. i ansökningsprocessen inför listning och därefter kontinuerligt vara behjälplig inom allehanda frågor för att säkerställa att bolaget lever upp till vid var tid gällande lagar och regelverk. Kort om Nevi Advisory: Nevi Advisory

Read more

2018-06-25
Ställer sig positiva till uppköpserbjudande avseende Seapilot

Stockholm 2018-06-25 NEVI-koncernens innehav i Seapilot AB, som delades ut till aktieägarna i True Heading AB efter beslut på bolagets extrastämma i november 2017, har idag mottagit ett uppköpserbjudande om 25,5 MSEK (3,63 kr per aktie) från FLIR-koncernen. NEVI har ställt sig positiva till erbjudandet precis som flera av Seapilots storägare. Budet backas i dagsläget av minst 48 % av kapitalet och 67 % av rösterna. NEVI ägarandel i Seapilot AB är cirka 4,3 % av kapitalet och cirka 2,6 % av rösterna. // För mer information, kontakta bolaget på: VD Robin Vestersten Telefon:

Read more

2018-06-19
Marknadsmeddelande 156 - New Equity Venture International AB:s aktier handlas exkl. utdelning av aktier i Game Chest group den 29 juni 2018

Villkorat beslut på New Equity Venture International AB:s (Bolaget) årsstämma den 28 juni 2018 kommer sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till utdelning av aktier i Game Chest group AB bli den 28 juni 2018. Avstämningsdag är den 2 juli 2018. Nio (9) aktier i Bolaget medför rätt till två (2) aktier i Game Chest group. Information om aktien: Kortnamn: NEVI B ISIN-kod: SE0004020931 Orderboks-ID: 412R CFI: ESVUFR FISN: NEWEQUITYI/SH B Utdelning: Aktier i Game Chest Group AB Handel exkl. utdelning: 29 maj 2018 Market Segment: XSAT:ATSE MIC code: XSAT Stockholm den 19

Read more

2018-06-18
Bildar bolag i UK

Stockholm 2018-06-18 NEVI-koncernen har under 2017/2018 genomfört sina två första investeringar i UK. För att öka bolagets närvaro och skapa nya förutsättningar till investeringar på den brittiska marknaden, har styrelsen beslutat om att bilda ett nytt bolag i UK under namnet NEW EQUITY VENTURE (UK) LTD. Bolaget ägs till 80 % av NEVI-koncernen, samt till 20 % av externa brittiska ägare. De brittiska ägarna, med en lång erfarenhet och ett brett kontaktnät inom tech-segmentet, kommer att fungera som rådgivare i UK-bolaget. Bolaget är aktivt och kommer inleda en “scanning” av den

Read more

2018-06-13
Dotterbolag ingår LOI

Stockholm 2018-06-13 New Equity Venture Int. AB:s (“NEVI”) helägda och för närvarande vilande dotterbolag Le Sowt AB har idag ingått ett letter of intent (“LOI”) rörande ett potentiellt inkråmsförvärv avseende ett nätverk av webbplatser som tillhandahåller populära gratisspel, ca 15 000, online. Under den senaste 12-månadersperioden har webbplatserna haft mellan 2-4 miljoner unika besökare i månaden. Verksamhetens intäkter kommer främst från reklamförsäljning på webbplatsernas annonseringsytor. Verksamhetens årsomsättning är ca. 76.000 USD med ett rörelseresultat om ca. 58.000 USD.

Read more

2018-06-07
Genomför aktietransaktion i CGit

Stockholm 2018-06-07 NEVI-koncernen har idag genomfört en aktietransaktion om 78.800 B-aktier i CGit Holding AB till en investerare representerad av Sedermera Fondkommission. Transaktionen genomfördes mot en ersättning om 35 sek/aktie. Aktierna i transaktionen motsvarar ca. 5 % av det totala kapitalet och ca. 3,2 % av totala antalet röster i CGit. NEVI-koncernen minskar därmed sitt ägande till ca. 21,7 % (27 % ) av kapital och ca. 13,8 % (17 %) av röster i CGit. //  För mer information, kontakta bolaget på: VD Robin Vestersten Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)

Read more

2018-05-28
Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int. AB

Stockholm 2018-05-28 Aktieägarna i New Equity Venture International AB (publ), org. nr. 556818-0300, kallas härmed till extra bolagsstämma 28 juni 2018 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 21 juni 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast 21 juni 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier.

Read more

2018-05-23
Game Chest Group fastställer tilläggsköpeskilling

Stockholm 2018-05-23 Styrelsen för New Equity Venture Int AB har idag blivit informerade av styrelsen i innehavet Game Chest group AB (“Game Chest”) att tilläggsköpeskillingen för bolagets tidigare förvärv av UBERCRATE LTD idag fastställts med justerade villkor. Tilläggsköpeskillingen, som tidigare kommunicerats, var avtalad om att uppgå till högst 450.000 USD utifrån olika utfallsparametrar. Föranlett av gott samarbete och samsyn rörande den framtida driften och potentialen i Game Chest har parterna överenskommit att justera tilläggsköpeskillingen bl.a. i syfte att säkra upp en än

Read more

2018-05-17
Delårsrapport ett 2018

STOCKHOLM 2018-05-17 MSEK Q1 2018 Q1 2017 HELÅR 2017 KONCERNEN TOTALA INTÄKTER 10,6 6,7 43,6 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2,8 -1,2 -33,3 BALANSOMSLUTNING 85,4 79,6 79,4 SOLIDITET (%) 80,8 97,6 78,6 RESULTAT PER AKTIE (SEK)  -0,81 -0,41 -8,93 MODERBOLAGET TOTALA INTÄKTER 0,1 0,6 0,8 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -2,4 -0,5 -10,4 BALANSOMSLUTNING 44,9 53,6 47,7 SOLIDITET (%)

Read more

2018-05-16
Hubso genomför kapitalanskaffning om 2,8 MSEK

Stockholm 2018-05-16 Innehavet Hubso har genom bolagsstämma beslutat om att genomföra nyemission om 2,8 MSEK till en pre-money värdering om 15 MSEK. Bolag har tagit in teckningssedlar om 2,7 MSEK och förväntas få sista 0,1 MSEK tecknad idag. NEVI har tecknat sig för cirka 1 MSEK i emissionen. Resterande del av emissionen har tecknats av externa investerare. NEVIs ägarandel efter emission cirka 22 % (21 %) av rösterna och  46 % (47,5 %) av kapitalet. Kort om Hubso: Hubso utvecklar och driver ett e-handelssystem specifikt uppbyggt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för

Read more

2018-05-15
Dotterbolaget Le Sowt AB avträder från förvärvsavtal rörande Copenhagen Flames IVS

Stockholm 2018-05-15 New Equity Venture Int. AB:s helägda dotterbolag Le Sowt AB har idag, efter oförutsedda händelser i samband med tillträde, överenskommit med ägarna till det danska bolaget Copenhagen Flames IVS att avbryta samarbetet och som en följd därav avträda det förvärvsavtal, vilket tidigare kommunicerats, har avtalats mellan parterna. Avträdandet medför inte någon ekonomisk skada för Le Sowt och det har skett i nära samförstånd med ägarna till Copenhagen Flames. //  För mer information, kontakta bolaget på: VD Robin Vestersten Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)

Read more

2018-05-14
Hubso inleder process om extern kapitalanskaffning

Stockholm 2018-05-14 Styrelsen för NEVI har erhållit information om att innehavet Hubso AB har inlett en process om kapitalanskaffning som inkluderar externa investerare om upp till 3 MSEK. Bolaget värderas i den kommande emissionen till 15 MSEK pre-money. I det fall kapitalanskaffningen genomförs som förväntat är NEVIs ägarandel efter emission cirka 22 % (21 %) av rösterna och  46 % (47,5 %) av kapitalet. "Vi har en ambition att växa och ta andelar på marknaden i snabbast möjligast takt. En parameter i att lyckas med den ambitionen är en stark kassa. Vi är inte överraskade att vår

Read more

2018-05-08
Delar ut aktier i innehavet Game Chest Group

Stockholm 2018-05-08 Styrelsen för New Equity Venture Int AB (“NEVI”) har idag beslutat att inom kort kalla till extra bolagsstämma med förslag till utdelning av aktier i Game Chest Group AB (“Game Chest Group”). Syftet med utdelningen är att sprida ägandet i bolaget inför kommande notering. Styrelsen kommer föreslå att NEVI delar ut cirka 15 % av bolagets aktier i Game Chest Group vilket motsvarar cirka 10% av hela bolaget. NEVI-koncernens ägarandel i Game Chest Group innan utdelning är cirka 67,5% av kapital och röster. Senaste kända transaktionen av Game Chest Groups aktie utfördes

Read more

2018-04-17
Kommuniké från årsstämma

Stockholm 2018-04-17 Idag 2018-04-17 höll New Equity Venture International AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2017 ska ingen utdelning ske. · Stämman beslutade att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Jansson, Robin Vestersten, Carl Kock och

Read more

2018-04-03
Publicering av årsredovisning 2017

Stockholm 2018-04-03 I bolagets årsredovisning, se bilaga, har justeringar om ca 0,35 MSEK skett från den bokslutskommuniké som publicerades 2018-02-22. Justeringarna, föranledda av försiktighetsprincipen, rör nedskrivningar av värdet på dotterbolag och påverkar koncernens resultat- och balansräkning negativt. //  För mer information, kontakta bolaget på: VD Robin Vestersten Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s

Read more

2018-03-29
Styrelsens förslag till vissa dagordningspunkter för kommande årsstämma 2018-04-17

Stockholm 2018-03-29 New Equity Venture Int. AB (“Bolaget”) håller årsstämma 2018-04-17. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i dagordningspunkterna 11-16. För fullständig dagordning se Bolagets hemsida.    11. Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter utan suppleanter. 12. Arvode till styrelseledamot föreslås utgå med ett halvt prisbasbelopp för ledamot som inte är anställd i Bolaget. Revisor ska erhålla ersättning enligt godkänd räkning. 13. Styrelsen föreslås bestå av Thomas Jansson, Robin Vestersten, Christian Kronegård, Carl Kock. Samtliga omval.

Read more

2018-03-27
Dotterbolaget Le Sowt förvärvar bolag inom e-sport

Stockholm 2018-03-27 New Equity Venture Int. AB:s (“NEVI”) helägda dotterbolag Le Sowt AB (“Le Sowt”) har idag träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska bolaget Copenhagen Flames IVS (“Flames”) för en köpeskilling om 480 392 kr. Köpet finansieras genom utfärdande av skuldebrev motsvarande köpeskillingen som på tillträdesdagen kvittas mot aktier i Le Sowt. Efter ytterligare investeringar, som planeras att genomföras inom kort som en följd av förvärvet, beräknas NEVI:s ägarandel i Le Sowt hamna på 25,5 procent av kapital och röster. E-sport är en bransch på stark

Read more

2018-03-22
Dotterbolaget OGI slutför förvärv av affiliate-verksamhet

Stockholm 2018-03-22 NEVI-koncernens helägda dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB (OGI) har idag ingått ett överlåtelseavtal avseende inkråmet i affiliate-verksamheten i bolaget TheFlop International Marketing Inc. OGI förvärvar en verksamhet som historiskt sett löpande gett en god avkastning och där även en stark tillväxtpotential har identifierats. Som tidigare kommunicerats omsätter den förvärvade verksamheten idag ca 73 000 USD på årsbasis med ett resultat om ca 70 000 USD. Intäkterna genereras via affiliate-kontrakt med spel- och casinobolag online. Köpeskillingen för den

Read more

2018-03-21
Ser positivt på kapitalinjektion och utveckling i Sjöstrand Coffee

Stockholm 2018-03-21 NEVI ser positivt på Sjöstrand Coffee’s föreslagna kapitalanskaffning. Bolaget har en ny VD och NEVI delar dennes bedömning att föreslagen företrädesemission möjliggör effektivare produktionsmöjligheter samt utökad kapacitet att möta en växande efterfrågan på företagets produkter som idag säljs i 18 länder. En stärkt kassa kommer därför skapa förutsättningar till ökad tillväxt och bättre resultat på sikt. Bolaget har ett spännande 2018 framför sig med flera produktlanseringar, bland annat sitt ekologiska kaffe i världens första och enda hemkomposterbara kapsel, en

Read more

2018-03-20
NEVI har för avsikt att teckna aktier i innehavet Entella IT AB:s spridningsemission

Stockholm 2018-03-20 NEVI ser mycket positivt på att koncernens innehav Entella blivit godkända för notering på AktieTorget. Noteringen innebär en ökad synlighet mot kunder och en bra möjlighet att etablera sig internationellt genom ökad transparens och trovärdighet mot marknaden. NEVI har goda förhoppningar om Entellas möjligheter till fortsatt utveckling och tillväxt. NEVI har mot denna bakgrund för avsikt att fortsatt stötta sitt innehav genom att teckna aktier i den spridningsemission som genomförs i samband med noteringen. Kort om Entella: Entella har sedan 1986 varit

Read more

2018-03-12
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Stockholm 2018-03-12 Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstämma 17 april 2018 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 11 april 2018, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 11 april 2018. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de

Read more

2018-03-06
NEVI:s dotterbolag ingår Term Sheet-avtal rörande inkråmsförvärv av affiliate-verksamhet

Stockholm 2018-03-06 NEVI-koncernens helägda dotterbolag Online Gaming Info OGI Holding AB (OGI) har idag ingått ett Term Sheet-avtal med ägaren till en affiliate-verksamhet inom online casino segmentet. Avtalet listar mellan parterna överenskomna detaljer (ex. pris och vad som ska ingå i affären) för ett tilltänkt inkråmsförvärv och förutsätter för sitt genomförande att den per idag påbörjade due dilgence granskningen visar ett tillfredsställande resultat. Affiliate-verksamheten omsätter idag ca 73 000 USD på årsbasis med ett resultat om ca. 70 000 USD. Intäkterna genereras via

Read more

2018-02-27
Lägesuppdatering för NEVI:s intressebolag HUBSO

Stockholm 2018-02-27 NEVI och Tourns joint-venture projekt HUBSO har lämnat följande lägesuppdatering: · Sedan HUBSO tog över driften av av Samir Badrans webshop har försäljningen tredubblats. Vid tidpunkten för hans deltagande i Melodifestivalen lanserades ytterligare ett par produkter och fler är på väg. I samband med övertagandet av driften har den grafiska profilen stöpts om och konceptet rörande varumärket You Made Me (youmademe.se) har förtydligats och lyfts fram ytterligare. · Sanne Alexandra har tidigare funnits på NA-KD och har sedan flytten till HUBSO nylanserat

Read more

2018-02-22
Bokslutskommuniké 2017

Finansiell översikt: (MSEK) KONCERNEN Q4 2017 Q4 2016 Helår 2017 Helår 2016 TOTALA INTÄKTER 13,0 6,1 43,6 23,0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -25,0 19,5 -32,9 24,9 BALANSOMSLUTNING 79,8 60,0 79,8 60,0 SOLIDITET (%) 78,7% 96,1% 78,7% 96,1% RESULTAT PER AKTIE (SEK) -6,45 7,22 -8,82 9,1 MODERFÖRETAGET TOTALA INTÄKTER 0,1 0,2 0,8 0,5 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER -7,4 0,0 -

Read more

2018-02-02
NEVI tecknar sin andel i VideoBursts företrädesemission

Stockholm 2018-02-02 NEVI-koncernens innehav VideoBurst genomför just nu en företrädesemission med syfte att att möjliggöra en fortsatt expansion i linje med styrelsens strategi. NEVI ser positivt på VideoBurst framtid och har därför beslutat sig för att teckna aktier motsvarande sin  ägarandel. Detta innebär en tilläggsinvestering om cirka 0,3 MSEK. Innan emissionen äger NEVI-koncernen cirka 7,5 % av kapital och röster i Videobur Sthlm Int AB. Kort Om VideoBurst VideoBurst är ett onlinevideobolag som möjliggör för företag att skapa professionell video på ett kostnadseffektivt och

Read more

2018-01-12
Lägesuppdatering Game Chest Group

Stockholm 2018-01-12  NEVI har blivit informerade av Game Chest Group AB:s styrelse att omsättningen under den senaste 30-dagars perioden uppgår till drygt 300 tkr. Under samma period har även antalet betalande prenumeranter avseende bolagets tjänst UBERCRATE.IO ökat till totalt ca 1 640. NEVI äger cirka 67,5 % av kapital och röster i Game Chest Group AB. Game Chest Group AB:s helägda dotterbolag UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE.IO (http://www.ubercrate.io) vilken är en digital distributionstjänst för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare.

Read more

2018-01-08
NEVI:s innehav Game Chest Group gör klart med ny VD

Stockholm 2018-01-08  NEVI har blivit informerade av Game Chest Group AB:s styrelse att bolaget har anställt Jesper Nord som ny verkställande direktör.Tillträdande VD har både gedigen erfarenhet av att lotsa småbolag genom den viktiga tillväxtfasen och beprövade färdigheter inom app- och webbdesign, gränssnitt, m.m. för att maximera användarupplevelsen på onlineplattformar. Tillsammans borgar detta för att han är rätt person för jobbet och med denna VD-rekrytering genomförd kan bolaget nu rikta fokus mot att bli listade på en MTF-plattform under våren 2018. NEVI äger cirka 67,5 % av

Read more

2017-12-18
NEVI tecknar aktier i CGit:s spridningsemission

Stockholm 2017-12-18  NEVI-koncernens innehav CGit genomför just nu en spridningsemission med syfte att uppfylla spridningskravet (minst 300 aktieägare) inför notering på Aktietorget. NEVI ser mycket positivt på CGit:s framtid och har därför beslutat sig för att teckna aktier motsvarande det antal som krävs för att behålla nuvarande ägarandel. Detta innebär en tilläggsinvestering om cirka 1,3 MSEK. Innan emissionen äger NEVI-koncernen cirka 27 respektive 16,5 % av kapital och röster i CGit. Kort om CGit: CGit har under perioden 2017-01-01 till 2017-10-31 en omsättning om cirka 45,6

Read more

2017-12-18
Investerare köper aktier i FGG av NEVI

Stockholm 2017-12-18  En grupp kapitalstarka investerare med erfarenhet från spelmarknaden, utgörandes av både bolag och privatpersoner, har per idag förvärvat 40 000 000 aktier i Future Gaming Group International AB utanför marknaden från NEVI-koncernen till en premie mot dagens (2017-12-18) inledningskurs. Det är NEVI-koncernens uppfattning att köparna, som uttryckt en långsiktighet i sitt ägande i Future Gaming Group, kommer att ytterligare bidra till FGG:s fortsatta framgång.    NEVI-koncernen minskar i och med försäljningen sitt ägande från cirka 19 % till cirka 12,5 % av kapital

Read more

2017-12-14
NEVIs intressebolag HUBSO har ingått ett avtal med Samir Badran

Stockholm 2017-12-14 NEVIs intressebolag HUBSO har ingått ett avtal med Samir Badran, med varumärket youmademe. Samir Badran är en svensk TV-profil och artist med stort följe på både sociala medier och youtube. Samir har idag en befintlig shop som kommer att nylanseras via HUBSO med uppdaterat koncept, varumärke och med nya produkter. Shopen beräknas lanseras inom kommande månad. Intäkterna för HUBSO kommer baseras på försäljningsvolym som genereras genom plattformen. HUBSOs affärside är att administrera och automatisera e-commerce system för tredje part. NEVI äger cirka 47,5 % av

Read more

2017-12-06
Innehavet CGit noteras på Aktietorget

Stockholm 2017-12-06 CGit Holding AB, ett etablerat IT-bolag med säte i Mölndal, har idag erhållit godkännande för notering på Aktietorget. Planerat datum för aktiens första handelsdag är preliminärt satt till den 9 januari 2018. Noteringen är villkorad av att CGit uppnår spridningskravet om 300 aktieägare genom den fullt garanterade noteringsemissionen. Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning på Aktietorgets webbplats (www.aktietorget.se). NEVI-koncernen äger innan emissionen cirka 27 respektive 16,5 procent av

Read more

2017-12-01
Betydande innehav på frammarsch

Stockholm 2017-12-01 NEVI-koncernen har ägarintressen i ca 25 bolag varav majoriteten är noterade. I nedan redovisas aktuell status i ett urval av innehaven där hösten 2017 varit särskild händelseintensiv.  Future Gaming Group Int. AB (FGG) Under 2017 har FGG breddat sitt strategiska fokus från att verka endast som speloperatör till att även inkludera affiliates-verksamhet. Tillväxttakten har varit explosiv och drivs genom en kombination av organisk och förvärvad kraft under ledning av bolagets bevisat skickliga VD Björn Mannerqvist. FGG säkrade den 30 november 2017 finansiering

Read more

2017-11-29
Statusuppdatering för Bolagets onoterade innehav november 2017

Stockholm 2017-11-29  CGIT: Bolaget är i slutfasen av sin noteringsprocess och har förhoppningen att vara upptagna på en handelsplats under december 2017. Bolaget har under perioden 2017-01-01 till 2017-10-31  under nått en omsättning om cirka 45,6 MSEK med ett positivt resultat. NEVI äger 27,3 % av kapital och 16,5 % av röster i CGIT Holding AB. Game Chest Group: Bolaget har slutfört förvärvet av UBERCRATE LTD och arbetar just nu med att rekrytera en ny VD för bolaget. När bolaget har rekryteringen i hamn är avsikten att bli noterade på en MTF-handelsplattform under kvartal

Read more

2017-11-27
NEVI:s innehav Orgo Tech genomför fullt garanterad noteringsemission inför notering på Aktietorget

Stockholm 2017-11-27  NEVI:s innehav Orgo Tech AB har blivit godkända för notering på Aktietorget under förutsättning att den fullt garanterade noteringsemissionen uppnår spridningskravet om 300 aktieägare. Fullständigt noteringsmemorandum, informationsfolder och anmälningssedel finns tillgängligt för nedladdning på Orgo Tech:s (www.orgotech.com/investor-relations) och Aktietorgets (www.aktietorget.se) webbplatser. NEVI-koncernen äger innan emissionen 43,3 % av Orgo Tech AB. Kort om Orgo Tech: Orgo Tech inriktar sin verksamhet mot utveckling av bildoptimering och andra IT-

Read more

2017-11-16
Delårsrapport tre 2017

(MSEK) KONCERNEN  2017 2016-07-01 2017-01-01 2016-01-01 2016-01-01 -07 2016-09-30  2017-09-30  2016-09-30  2016-12-31  -01 2017 -09 -30  TOTALA INTÄKTER  11,3  5,5  30,6  16,9  23,0  RESULTAT EFTER -4,5  -1,1  -8,0  5,4  24,9  FINANSIELLA POSTER  BALANSOMSLUTNING  95,0  43,1  95,0  43,1  60,0  RESULTAT PER AKTIE -1,29  -0,38  -2,39  1,89  9,10  (SEK)

Read more

2017-11-15
NEVI:s dotterbolags förvärv av UBERCRATE LTD slutfört

Stockholm 2017-11-15 NEVI har informerats av styrelsen från dotterbolaget Game Chest Group AB (tidigare A IT-solutions II AB) att bolaget genom nyemission erhållit ett kapitaltillskott om 6 478 000 SEK från externa investerare. Kapitaltillskottet har använts till att finansiera den initiala köpeskillingen av samtliga aktier i UBERCRATE LTD. Game Chest Group AB har därmed övertagit UBERCRATE LTD och dess tjänst UBERCRATE.IO (http://www.ubercrate.io) till fullo. Köpeskillingen uppgick till 450 000 USD vid tillträde. En tilläggsköpeskilling kan uppgå till högst 450 000 USD. Köpeskillingen

Read more

2017-11-01
Beslut om kapitalanskaffning UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-11-01 NEVI har nu tagit beslut om att genomföra en kapitalanskaffning om  6 478 000 SEK till dotterbolaget A IT-solutions II AB för att finansiera köpeskillingen av UBERCRATE LTD. Kapitalanskaffningen kommer ske från externa investerare från vilka bolaget erhållit skriftliga teckningsförbindelser om finansiering. Efter kapitalanskaffningen genomförts kommer NEVI äga  4 915 000 aktier i A IT-solutions II vilket motsvarar 71,4 % av kapital och röster. UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE (https://ubercrate.io/).IO vilket är en digital distributionstjänst för

Read more

2017-10-24
NEVI:s dotterbolag förvärvar UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-10-24 NEVI:s helägda dotterbolag A IT-solutions II AB har idag ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i bolaget UBERCRATE LTD med tillträde 2017-11-01. UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE:IO (http://www.ubercrate.io/) vilken är en digital distributionstjänst för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribueras digitalt. UBERCRATE har under de senaste 12 månaderna omsatt cirka 389 000 USD med ett resultat om cirka 338 000 USD. Bolaget har idag cirka 1 300 betalande kunder via abonnents-tjänster, har sitt säte

Read more

2017-10-17
NEVI:s intressebolag HUBSO ingår avtal med Sanne Alexandra

Stockholm 2017-10-17  NEVI:s intressebolag HUBSO har ingått ett avtal med Sanne Alexandra, med varumärket sannealexandra.se. Sanne har tidigare legat under NA-KD. HUBSO kommer att nyansera Sannes klädmärke under ett nytt koncept och webbshop. Shopen beräknas lanseras inom kommande kvartal. Intäkterna kommer baseras på försäljningsvolym som genereras genom plattformen. Sanne Alexandra är dessutom aktuell för en andra säsong i TV4s program Playmakers samt med sin nystartade YouTube-kanal. HUBSOs affärside är att administrera och automatisera e-commerce system för tredje part. //

Read more

2017-10-13
Uppdatering UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-10-13 I PM 2017-10-10 meddelade Bolaget att man under DD-process av UBERCRATE LTD upptäckt viss differens i intäkter, resultat och betalande kunder gentemot den information Bolaget tidigare erhållit från säljarna. Intäkter och resultat var marginellt högre medans antal betalande kunder var lägre, i dagsläget är cirka 1300 istället för de 2000 Bolaget fått information om tidigare. Köpeskillingen har därför korrigerats enligt följande: 450 000 USD vid tillträde + 250 000 USD vid totalt 2000 betalande kunder. Den tilläggsköpeskilling som kan uppgå till 200 000 USD är

Read more

2017-10-11
Lägesuppdatering Docci

Stockholm 2017-10-11 NEVI:s in-house projekt Docci.se (http://www.docci.se) har nu erhållit ett registreringsbevis från bolagsverket under bolagsnamnet Docci AB. Docci AB ägs idag till 100% av NEVI-koncernen och bolaget har för avsikt att ta in externa investerare under kommande månader. Bolagets verkställande direktör är Dr Peter Svamo som driver Laserkliniken Södermalm i Stockholm. Docci AB har nu även ingått avtal om nyttjande av tjänsten Webdoc, vilket är ett komplett journalsystem online för läkare. NEVI:s förhoppning är fortsatt att tjänsten skall lanseras i sin helhet under

Read more

2017-10-10
Korrigering av information angående UBERCRATE LTD

Stockholm 2017-10-10 I tidigare PM har Bolaget kommunicerat ut att NEVI ingått ett LOI med ägarna till UBERCRATE LTD. Idag under pågående DD-process har Bolaget upptäckt att det finns en viss differens i de siffror angående intäkter, resultat och betalande kunder gentemot den information Bolaget tidigare erhållit från säljarna. NEVI kommer därför inleda diskussioner om en korrigerad köpesskilling. NEVI ser fortsatt positivt UBERCRATE LTD:s verksamhet och på möjligheten att via dotterbolaget A IT-Solutions II AB genomföra förvärvet och kommer därför fortsätta samtala med bolagets

Read more

2017-10-10
Innehavet Orgo Tech inleder noteringsprocess

Stockholm 2017-10-10 NEVI har idag fått besked från Orgo Tech AB:s styrelse att bolaget beslutat om att inleda sin listningsprocess med förhoppningen att notera sig innan årets slut. Bolaget har för avsikt att genomföra en spridningsemission där målet är att ta in cirka 5 MSEK till ett bolagsvärde om cirka 24 MSEK. Kapitalet skall användas till att stärka varumärket Orgo Tech och vidareutveckla organisationen och bolagets produkt. NEVI ställer sig positiva till listningsprocessen som är i linje med Bolagets affärsidé att investera i micro-bolag samt utveckla in-house projekt, för att

Read more

2017-09-25
NEVI ökar innehavet i CGIT

Stockholm 2017-09-25 NEVI kan idag med glädje meddela att Bolaget har  tilläggsinvesterat 1 012 000 SEK i CGIT Holding AB (CGIT) som ett led i CGIT:s noteringsprocess. Efter investeringen äger NEVI 27,3 % av kapital och 16,5 % av röster. CGIT har under perioden jan - aug 2017 omsatt cirka 38,7 MSEK (24,8 MSEK 2016) med ett positivt resultat. CGIT har sitt säte i Göteborg och har cirka 25 medarbetare. CGIT bedriver verksamhet inom datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Teamet bakom CGIT har tidigare byggt upp flertalet bolag inom IT-sektorn

Read more

2017-09-22
Ingår LOI om förvärv av UBERCRATE LTD - digital gaming leverantör

Stockholm 2017-09-22 NEVIs dotterbolag (A IT-solutions II AB) har idag ingått ett LOI med ägarna till UBERCRATE LTD (https://ubercrate.io/) om att förvärva samtliga aktier i bolaget. UBERCRATE LTD driver tjänsten UBERCRATE (https://ubercrate.io/).IO vilket är en digital distributionstjänst för dataspel. Bolaget säljer spel från spelstudios, producenter och utvecklare. Samtliga spel distribuerar digitalt. UBERCRATE har under de senaste 12 månaderna omsatt cirka 386 000 USD men ett resultat om cirka 337 000 USD. Bolaget har cirka 2 000 betalande kunder via abonnents-tjänster. Bolaget

Read more

2017-09-21
Innehavet CGIT ökar omsättning och inleder noteringsprocess

Stockholm 2017-09-21 NEVI har idag erhållit informationen om att innehavet CGIT Holding AB beslutat om att inleda sin noteringsprocess och målet är att notera sig innan julen 2017. NEVI som aktiva ägare ser positivt på detta besked. NEVI äger 24,8 % av kapitalet och 14,8 % av rösterna. NEVI har ställt sig positiva till att investera ytterligare kapital i CGIT under kommande noteringsprocess.     CGIT har under perioden jan - aug 2017 omsatt cirka 38,7 MSEK (24,8 MSEK 2016) med ett positivt resultat. CGIT har sitt säte i Göteborg och har cirka 25 medarbetare. CGIT bedriver verksamhet

Read more

2017-09-18
NEVI:s in-house projekt Docci.se nära slutfas av utvecklingsstadiet, inleder betatestning

Stockholm 2017-09-18 NEVI:s in-house projekt Docci.se har nu inlett betatestning av den app som Docci kommer använda sig av i sin tjänst. Docci är en tjänst inom e-hälsa som gör det enkelt att träffa en läkare genom videosamtal när och var det passar dig, via en app som kommer finnas tillgänglig för smartphones och surfplattor, eller via en webbläsare. Via Docci kommer du enkelt både kunna boka tid och ställa dig i en drop-in kö för att sedan undersökas av en läkare. Läkaren gör sedan en bedömning om vilken typ av vård och/eller medicin du är i behov av och kan baserat på det skriva

Read more

2017-09-11
NEVI:s innehav Zoomability uppmärksammas i amerikanska Fox television network

Stockholm 2017-09-11 NEVI:s innehav Zoomability har i helgen uppmärksammats i amerikansk TV, i en kanal inom Fox televisions nätverk. Inslaget visar hur en amerikansk marinkårsveteran får en Zoom Uphill, ett eldrivet enmansfordon, till skänks. LÄNK (http://www.fox23.com/video?videoId=606345274&videoVersion=1.0) Zoomability utvecklar och säljer eldrivna enmansfordon för terrängkörning. Produkten inriktar sig främst mot personer som på grund utav skador eller sjukdom inte kan ta sig fram i natur och terräng på egen hand. NEVI äger 2 743 500 aktier i bolaget vilket motsvarar 23,71 %

Read more

2017-09-06
Investerar 3,1 MSEK i Future Gaming Group

Stockholm 2017-09-06 New Equity Venture har investerat 3 095 960 SEK i den riktade emissionen Future Gaming Group (FGG) genomfört. NEVI har tilldelats 23 815 076 aktier. NEVI:s totala innehav efter teckning är: 113 723 076 aktier vilket motsvarar ca 19 %.           NEVI är nöjda med innehavet i FGG och ser positivt på deras senaste förvärv Phase One Gaming Group. “Jag är glad över att ha medverkat i min första stora investering som ny VD för Bolaget och ser med förväntan fram mot att följa FGGs utveckling.” - Robin Vestersten //  För mer information, kontakta Bolaget på:

Read more

2017-09-06
Innehavet CGIT erhåller betydande order

Stockholm 2017-09-06 New Equity Ventures innehav CGIT (https://www.cgit.se/) har erhållit en betydande order med ett initialt värde över 16 MSEK. Se separat PM för mer information om ordern: LÄNK (https://www.cgit.se/nyheter/cgit-tar-hem-stororder-fran-zenuity). NEVI ser positivt på CGITs utveckling och för dialog med bolagets ledning om notering, lämplig tidpunkt och marknadsplats för CGIT. NEVI äger per idag: 24,81 % av kapitalet och 14,80 % av rösterna. “CGit är ett kunskaps- och idédrivet bolag som levererar innovativa IT-lösningar. Vi hjälper företag att få ut det mesta av

Read more

2017-08-30
NEVI stärker organisationen för att öka investeringstempot

Stockholm 2017-08-30 NEVI har idag slutfört rekryteringen av en bolagsjurist. Bolaget har även nyligen gjort klart med en ny VD och att organisationen stärks genom dessa rekryteringar innebär att NEVI nu har större möjligheter att fortsätta utveckla verksamheten samt göra fler investeringar i samma eller högre takt än tidigare. New Equity Venture har sedan 2014 då man började inrikta verksamheten mot investeringar byggt upp en allt större koncern för varje år som passerat. Bolaget har gått från en aktiekurs på runt 3-4 kronor 2014 till dagens kurs på 49 kronor och som högst handlades

Read more

2017-08-29
Robin Vestersten tillträder som ny VD för NEVI

Stockholm 2017-08-29 Som ett led i NEVI:s fortsatta utvecklingen har styrelsen beslutat att tillsätta Robin Vestersten som ny verkställande direktör. Robin tillträder tjänsten omgående och är ett naturligt val då Robin varit aktiv i olika positioner inom NEVI-koncernen under längre period. Tillsättningen innebär att vi stärker och utökar Bolagets organisation vilket kommer ge NEVI större resurser att göra fler investeringar i framtiden. Thomas Jansson, Bolagets avgående VD kommer övergå till styrelsens ordförande. Thomas kommer fortsätta vara verksam inom Bolaget som aktiv ordförande

Read more

2017-08-24
Flaggning i Future Gaming Group

Stockholm 2017-08-24 Som tidigare kommunicerats 2017-08-03 passerade (ökade ägandet) NEVI-koncernen 30 % ägande i FGG. För att undvika budplikt skulle NEVI vidta de åtgärder som medförde att NEVI ej föll under budplikt. Idag har NEVI sålt 770 000 aktier och äger efter det 89.908.000 stycken aktier vilket motsvara 29,93 %. Kvarvarande innehav i FGG ser NEVI som en långsiktig investering som kan bidra positivt till NEVI:s utveckling.    //  För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.

Read more

2017-08-21
Lägesrapport: HUBSO(tidigare COOPY) första månaden med intäkter

Stockholm 2017-08-21 HUBSO AB (tidigare Coopy), vårt joint-venture som delägs tillsammans med Tourn har nu inlett sin försäljning. Under Bolagets två först månader fokuserade Bolaget på utveckling och att ingå avtal med influencers, för att under juli månad inleda försäljning. Försäljningen under juli var över förväntan och uppgick till ca 170 000 SEK. Vi ser detta som ett “proof of concept” och att HUBSO är rätt i tiden då allt fler väljer att handla online genom influencers. Vi beräknar att försäljningen under kommande kvartal kommer stiga och bidra positivt till NEVIs utveckling.

Read more

2017-08-18
Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30

Stockholm 2017-08-18 För fullständig rapport se bifogad fil.  Finansiella siffror i sammandrag.  (MSEK)KONCERNEN 2017 2016-04-01  2017-01-01  2016-01-01  2016-01-01  -04 2016-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2016-12-31 -01  2017 -06 -30 TOTALA INTÄKTER 15,6  5,9 19,3  11,4 23,0 RESULTAT EFTER  -2,3  -1,3  -3,5 6,5 24,9 FINANSIELLA POSTER BALANSOMSLUTNING  94,5  46,1  94,5  46,1 60,0 RESULTAT

Read more

2017-08-16
NEVI tilläggsinvesterar i innehavet Zoomability

Stockholm 2017-08-16 NEVI-koncernens innehav Zoomability har genomfört en emission för att öka sitt rörelsekapital och därmed kunna beställa hem större volymer av sina produkter. Vår syn på Zoomability är att Bolaget har en välutvecklad produkt med kontinuerligt inkommande beställningar av bolagets produkt men behöver ytterligare finansiering av rörelsekapital. NEVI koncernen har tecknat sig för 500 000 SEK och äger efter emissionen 2 743 500 aktier vilket motsvara 23,71 % av röster och kapital. //                För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson

Read more

2017-08-03
Flaggning i Playhippo

Stockholm 2017-08-03 I och med att Bolagsverket registrerat Playhippos senaste emission, vilka NEVI deltog i har NEVI-koncernen ökat sitt innehav. NEVI har ökat sitt innehav från 52 036 364 aktier till 101 445 259 aktier vilket motsvarar 33,77 % av kapital och röster. NEVI kommer skyndsamt genomföra de åtgärder vilka medför att NEVI ej faller under budplikt. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är

Read more

2017-07-25
Marknadsmeddelande 208/17 - Sista dag för handel med BTA i New Equity Venture AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, NEVI BTA B, är den 27 juli 2017.   Information om betald tecknad aktie: Kortnamn: NEVI BTA B ISIN-kod: SE0010023614 Orderboks-ID: 139124 Sista handelsdag: 27 juli 2017 Stockholm den 25 juli 2017  AktieTorget telefon 08-511 68 000 e-post [email protected]

Read more

2017-07-25
Emission registrerad hos bolagsverket

2017-07-25 NEVI:s precis avslutade företrädesemission har registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA är 2017-07-27. Stoppdag är  2017-07-31. Aktierna kommer att levereras 2017-08-02. Bolaget har efter registrering 3 015 257 aktier (serie A: 284 443 st; serie B: 2 730 814 st.) med ett aktiekapital om 3 015 257 SEK. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl

Read more

2017-07-06
Lägesuppdatering för NEVI - juli 2017

Stockholm 2017-07-06 Med avslutad emission i ryggen, vilket tillförde Bolaget drygt 6 MSEK tar NEVI nästa steg i utvecklingen. Bolaget har inlett en  rekryteringsprocess av en in-house jurist samt ytterligare en medarbetare på ledningsnivå för att öka på investeringstempot. Som tidigare kommunicerats för Bolaget dialog med 3-5 potentiella investeringar. Samtidigt genomför NEVI en genomgång av befintliga innehav för att se vilka innehav som över tid kommer ge högst avkastning till Bolagets aktieägare. Bolaget har sedan tidigare beslutat att lämna bolaget P&T och letar efter lämplig tagare.

Read more

2017-07-04
Utfall av företrädesemission

Stockholm 2017-07-04 Bolagets företrädesemission avslutades i fredags den 30 juni 2017. Bolaget erhöll teckning om 6 261 420 SEK (53,8 % teckningsgrad) innan emissionskostnader (vilka beräknas uppgå till högst 750 000 SEK) fördelat på 104.357 aktier. Efter det att emissionen registrerats hos Bolagsverket kommer Bolaget ha ett aktiekapital om: 3 015 257 SEK fördelat på 284 443 aktier av serie A och 2 730 814 aktier av serie B. Avräkningsnotor kommer distribueras idag. //              För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(

Read more

2017-06-21
NEVI beslutat om att lämna innehav

Stockholm 2017-06-21 Som tidigare meddelats har NEVI analyserat och utvärderat innehavet Power & Tower. NEVI har nu beslutat sig för att lämna sitt engagemang i innehavet. Förlusten kan komma att uppgå till omkring 500 000 SEK, men troligtvis lägre.   //              För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,

Read more

2017-06-20
NEVI investerar i IT-bolaget CGIT

Stockholm 2017-06-20 New Equity Venture har beslutat sig för att investera i IT-bolaget CGIT Holding AB med helägda dotterbolaget CGIT AB (CGIT). CGIT är ett IT-bolag med inriktning: datacenter, säkerhet, management, hosting, nätverk & kommunikation och backup/DR. Teamet bakom CGIT har tidigare byggt upp flertalet bolag inom IT-sektorn och har lång och gedigen erfarenhet inom branschen. NEVI investerar initialt 396 000 SEK för  24,81 % kapitalet och 14,80 % av rösterna. Vidare har NEVI för avsikt att investera ytterligare 1,0 MSEK som tillväxtkapital.    Kort om CGIT: CGIT Holding

Read more

2017-06-19
NEVI:s tecknar sig för nya aktier i Playhippo gm kvittningsemission

Stockholm 2017-06-19 NEVI-koncernen har i enlighet med Playhippos beslut på dess årsstämma tecknat sig för 49 408 985 aktier á 0,20 SEK i Playhippo genom kvittning av fordringar. Efter att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket kommer NEVI äga cirka 101 miljoner aktier vilket då motsvara ca 33 % av Playhippo efter registrering.   NEVI kommer snarast efter att emissionen registrerats hos Bolagsverket och då Bolaget formellt går över 30 % ägande Playhippo genomföra de åtgärder som medför att NEVI inte faller under budplikt. //                För mer information,

Read more

2017-06-14
Lägesuppdatering & teckningstid i företrädesemission startar

Stockholm 2017-06-14 Idag 2017-06-14 inleds teckningstiden i Bolagets företrädesemission med villkor enligt nedan. Motivet till emissionen är att kunna öka investeringstempot och sprida ägandet. Emissionslikviden kommer uteslutande gå till att möjliggöra för fler investeringar. NEVI  för som kommunicerat kontinuerligt dialog med bolag och intressenter runt bolag om investeringar. NEVI för dialog med upp till fem bolag om investering under kommande kvartal. Innehavet Zoomability har per idag registrerat senaste kommunicerade emission. NEVI tilldelades teckning för ca 370 000 sek och äger

Read more

2017-06-05
Marknadsmeddelande 163/17 - Information om företrädesemission New Equity Venture International AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (NEVI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 juni 2017 Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 juni 2017. För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av femton (15) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 60,00 sek per aktie (1:15 á 60,00 sek). Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 14 juni 2017 till och med den 28 juni 2017. Teckningstiden är den 14 juni 2017 till och med den 30 juni 2017. Betalda tecknade

Read more

2017-06-02
NEVI genomför företrädesemission

Stockholm 2017-06-02 Styrelsen för NEVI har beslutat om att genomföra en företrädesemission i enlighet med bemyndigandet från årsstämman 2017-04-18. Motivet till emissionen är att kunna genomföra fler investeringar, utveckling av fler in-house projekt samt att sprida ägandet. Villkor för emissionen:   · Avstämningsdag ska vara 12 juni 2017 Sista dag med rätt till företrädesrätt är: 8 juni 2017 Första dag utan rätt till företrädesrätt är 9 juni 2017 · Teckningskurs skall vara 60 SEK per aktie, för A som för B · Emissionsvolym som högst 11 643 540 SEK ·

Read more

2017-05-31
NEVI:s tecknar aktier i iApoteks spridningsemission

Stockholm 2017-05-31 NEVI-koncernens  innehav iApotek genomför just nu en spridningsemission för att uppfylla spridningskravet (antalet aktieägare ska vara över 300 stycken) inför notering på Aktietorget. NEVI ser positivt på iApotek och har därför beslutat sig för att teckna sig för 2,0 MSEK. NEVI äger innan emissionen cirka 60 % av kapital och röster.   //                För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New Equity

Read more

2017-05-31
Lägesuppdatering NEVI

Stockholm 2017-05-31 NEVI-koncernens innehav Zoomability genomför just nu en kapitalanskaffning för att lösa gamla skulder samt kunna finansiera framtida produktinköp. Emissionen värderar Zoomability till ca 2,8 MSEK. NEVI kommer teckna sig för minst sin andel i emissionen vilket motsvara cirka 250 000 SEK, NEVI äger innan emissionen ca 17,5 %. Power & Tower har inte utvecklats enligt den plan styrelsen för innehavet presenterat ursprungligen, och i skrivande stund analyserar NEVI om man ska lämna investeringen eller vara delaktig i en framtida omstrukturering. ORGO TECH utvecklas enligt

Read more

2017-05-30
NEVI:s innehav COOPY.SE växer genom avtal med ny profil

Stockholm 2017-05-30 NEVI:s Joint Venture; COOPY.SE (ägande 47,62 % kapital) har ingått avtal med Bianca Ingrosso och beräknar att avtalet kommer generera intäkter från kvartal tre 2017. Intäkterna kommer baseras på försäljningsvolym som genereras genom e-handelsplattformen. COOPYS affärside: COOPY.SE affärside är att administrera och automatisera  e-commerce system för tredje part. // För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com  Denna information är sådan information som

Read more

2017-05-18
NEVI tecknar sig för sin del i Videoburst företrädesemission

Stockholm 2017-05-18 New Equity Ventures koncernen har tecknat sig för sitt innehav i Videoburst som just nu genomför en företrädesemission. NEVI-koncernen äger strax över 10 % av kapital och röster och kommer teckna sig för sin del, det motsvara en summa om cirka 365 000 SEK.   //              För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Read more

2017-05-05
Delårsrapport ett 2017 NEVI

Stockholm 2017-05-05 För fullständig rapport se bilaga. VD har ordet När kvartal ett 2016 presenterades för ett år sedan var vi på NEVI väldigt stolta. Vi hade åtta innehav plus ett in-house projekt igång. Vi hade genomfört en omstrukturering av Bolaget och målet var att bli ett fullskaligt investeringsbolag. Nu står vi här, ett år senare och presenterar kvartal ett för 2017. Vi har 19 innehav, ännu starkare balansräkning, nya investeringar i fina bolag, men vi är inte nöjda, vi vill uppnå mer! Därför är nu målet att vidareutvecklas i ännu snabbare takt och genomföra fler

Read more

2017-05-04
Flytt av rapportdatum till 2017-05-05

Stockholm 2017-05-04 New Equity Venture kommer presentera delårsrapport ett för 2017, 2017-05-05. Tidigare kommunicerat datum var 2017-05-12.       //              För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har

Read more

2017-05-03
NEVI startar in-house projekt inom e-hälsa - Docci.se

Stockholm 2017-05-03 New Equity Venture har inlett utvecklingen av ett nytt in-house-projekt. Projektet är inom e-hälsa och beräknas att lanseras under perioden kvartal tre till fyra 2017. Projektet går under arbetsnamnet DOCCI.se (http://www.docci.se) och mer information kommer kommuniceras löpande under utvecklingen.    Strategin med NEVIs in-house-projekt är som i tidigare fall att under utvecklingen ta in externa finansiärer och medarbetare i projektet. Vi ser en stor efterfråga inom segmentet e-hälsa och värderingar på starts-ups i segmentet e-hälsa är så höga att det för NEVIs del

Read more

2017-05-03
NEVI:s nya techbolag COOPY ingår avtal med Sveriges största matblogg

Stockholm 2017-05-03 New Equity Ventures nystartade techbolag COOPY (ägande 47,62 % kapital) som bildades i mars 2017 vars affärside är att administrera och automatisera  e-commerce system har ingått sitt första avtal. Avtalet som ingåtts är med Sveriges största matblogg, med varumärket www.jennysmatblogg.nu och är ett viktigt steg i utvecklingen för COOPY. COOPY kommer i och med avtalet att leverera och administrera sitt första e-commerce system i enlighet med Bolagets affärsplan.   COOPY har som mål att generera intäkter från kvartal två 2017 och storleken på intäkterna basera på

Read more

2017-05-02
SKV utlåtande om utdelning av iApotek

Stockholm 2017-05-02 På den extra bolagsstämman den 9 mars 2017 beslutades att Bolaget skulle dela ut aktier i dotterbolaget iApotek int AB. Skatteverket har nu kommit med ett utlåtande om vad värdet på de utdelade aktierna ska tas upp till i deklarationen. SKV har beslutat att utdelningen ej ska beskattas som lex Asea.      iApotek Int AB (559048-9638): Skatteverket har meddelat att värdet av denna utdelning uppgår till 2,80 SEK per utdelad aktie. Skatteverkets fullständiga utlåtande finns tillgängligt på Bolagets kontor.  // För mer information, kontakta Bolaget på:

Read more

2017-04-20
NEVI:s innehav Ayima inleder noteringsemission

Stockholm 2017-04-20 New Equity Ventures innehav Ayima Group AB påbörjade idag sin noteringsemission inför notering på Aktietorget. Sista dag för teckning är 5 maj 2017. NEVI-koncernen har beslutat sig för att teckna sig för och betala in ca 1,5 SEK i noteringsemissionen. Innan emissionen påbörjades ägde NEVI-koncernen 1 200 000 aktier vilket motsvara 25,53 %.            //              För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New

Read more

2017-04-19
Kommuniké från årsstämma 2017 i NEVI

Stockholm 2017-04-19 Igår 2017-04-18 höll NEVI årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. · Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2016 ska ingen utdelning ske. · Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. · Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Jansson, Robin Vestersten, Carl Kock och Christian Kronegård samtliga omval. Robin

Read more

2017-04-05
NEVI och Tourn har anställt VD för joint venture projektet

Stockholm 2017-04-05 New Equity Venture, tillsammans med Tourn har bildat ett gemensamt Bolag som går under arbetsnamnet COOPY. Bolaget har nu anställt Josefine Abrahamsson som Bolagets VD och arbetet fortlöper enligt plan. Målet är att COOPY:s första plattform kommer lanseras under april 2017. Josefine Abrahamsson Josefine Abrahamsson, 26, är svensk entreprenör, co-founder av kommunikationsbyrån Social Media Support. Josefine var delägare och drivande part i utvecklingen av Bolaget som 2012 såldes till det norska bolaget Solid Media Group. Under tiden som medarbetare och delägare

Read more

2017-04-04
NEVI:s innehav iApotek har lämnat in ansökan för notering och har genomfört riktad emission

Stockholm 2017-04-04 New Equity Venture innehavet iApotek Int AB har genomfört en riktad nyemission samt ansökt om notering för bolagets aktie. iApotek Int AB genomförde en nyemission om 2 001 000 SEK till priset 3,00 sek per aktie. Efter emissionen har iApotek 5 667 000 aktier.  NEVI-koncernen äger 3 454 316 aktier vilket motsvara 60,95 % av röster och kapital.          //              För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New

Read more

2017-03-30
Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Stockholm 2017-03-30 New Equity Venture håller årsstämma 2017-04-18. Nedan publiceras styrelsens förslag till beslut i punkterna 11-16. 11.  Föreslås att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. 12. Arvoden till styrelsen ska utgå med ett halvt prisbasbelopp per ledamot som ej är anställda i Bolaget. Revisor ska ersättas med löpande räkning. 13. Styrelsen ska bestå av Thomas Jansson, Robin Vestersten, Christian Kronegård, Carl Kock. Samtliga omval. 14. Till revisor föreslås Parsells revisionsbyrå med Jan Hamberg som ansvarig revisor. 15. Förslag till riktlinjer för

Read more

2017-03-29
Publicering av årsredovisning 2016

Stockholm 2017-03-29 Se bilaga.   För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive

Read more

2017-03-28
ORGO TECH:s bildoptimeringslösning live på WordPress

Stockholm 2017-03-28 New Equity Ventures innehav ORGO TECH AB som inriktar sin verksamhet mot mjukvaruutveckling och programvaror har utvecklat en mjukvarulösning för bildoptimering. Tjänsten har nu godkänts av Wordpress och är nu en plug-in/tilläggstjänst i Wordpress. “Bild-optimerings-tjänsten” gör att bilder på hemsidor optimeras och därmed kräver mindre internetkapacitet. Fördelar med tjänsten är den minskar bandbreddsanvändandet, vilket ger lägre kostnader och snabbare hemsida. Lösningen gör bilderna upp till 90 % “lättare”. Vidare har styrelsen för ORGO TECH inlett en process

Read more

2017-03-16
NEVI flaggar i Fastout

Stockholm 2017-03-16 New Equity Venture Int. AB har idag sålt 12 000 aktier i Fastout och äger efter transaktionen 5 628 000 aktier vilket motsvarar 9,99 %. Innan transaktionen ägde NEVI 5 640 000 aktier. //              För mer information, kontakta Bolaget på: VD Thomas Jansson Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för

Read more

2017-03-16
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Stockholm 2017-03-16 Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstämma 18 april 2017 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 10 april 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 10 april 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de

Read more

2017-03-16
NEVI och Tourn bildar gemensamt techbolag

Stockholm 2017-03-16 New Equity Venture Int AB, tillsammans med Tourn har gemensamt beslutat sig för att bilda ett bolag med inriktning e-commerce. Bolaget ska utveckla en plattform som administrerar och automatiserar publicering e-commerce system. Tourn kommer bidra med ett stort nätverk av influencers samt kompetens av utveckling av IT-systemet, NEVI bidrar med finansiering. Vid bildandet av Bolaget är ägarstrukturen enligt följande: Tourn äger 79,17% av röster och 52,38 % av kapital och NEVI äger 20,83% av röster och 47,62 % av kapital.      //              För mer information,

Read more

2017-03-09
Kommunike från extra bolagsstämma

Stockholm 2017-03-09 Idag 2017-03-09 höll NEVI extra bolagsstämma som beslutade i enlighet med tidigare presenterade förslag. - Stämman beslutade om utdelning av aktier (831 684 stycken, för sju ägda aktier i NEVI äger man rätten till två aktier i iApotek) i dotterbolaget iApotek Int AB enligt villkoren nedan: Summa som delas ut ur balanräknigen: 2 328 715,20 SEK Avstämningsdag för utdelning är: 13 mars 2017 Sista dag för handel med rätt till utdelning 9 mars 2017 Första dag för handel utan rätt till utdelning 10 mars 2017 Aktierna beräknas att distribueras 16 mars 2017

Read more

2017-03-06
Marknadsmeddelande 48/17 – New Equity Venture International ABs aktie handlas exkl. utdelning av aktier i iApotek Int AB den 10 mars 2017

Aktierna i New Equity Venture International AB (NEVI B) handlas exklusive rätt till utdelning av iApotek Int AB från och med den 10 mars 2017. Sista dag inklusive rätt till utdelningen av iAptoek Int AB aktierna är den 9 mars 2017. Sju (7) aktier i New Equity Venture International AB, oavsett aktieslag, berättigar till två (2) aktier i iApotek Int AB. Avstämningsdag är den 13 mars 2017. Information om New Equity Venture International AB: Kortnamn: NEVI B ISIN-kod: SE0004020931 Orderboks ID: 89252 Utdelning: Aktier i iApotek

Read more

2017-02-17
Innehav inleder noteringsprocess samt förtydligande av kallelse till extra stämma

2017-02-17 New Equity Ventures innehav Ayima har bslutat sig för att inleda en noteringsprocess. Målet är att Bolaget ska noteras under perioden mars - april 2017. Bolaget arbetar nu med att välja marknadsplats efter vad som passar Bolagets behov bäst. NEVI har kallat Bolagets aktieägare till extra Bolagsstämma. På stämman ska besluts om utdelning, ny ledamot och bemyndigande. Styrelsen föreslår att Robin Vestersten väljs in i styrelsen och ersätter därmed Tomas Du Rietz. Robin kommer föreslås till ordförande.       Styrelsen //              För mer information, kontakta

Read more

2017-02-15
Kallelse till extra bolagsstämma i New Equity Venture Int AB

Stockholm 2017-02-15 Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till extra bolagsstämma 9 mars 2017 klockan 10.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 3 mars 2017, anmälan ska inkommit till bolaget senast 3 mars 2017. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall

Read more

2017-02-13
NEVI ökar innehavet i Ayima

Stockholm 2017-02-13 New Equity Venture har idag i enlighet med vad som tidigare utlovats investerat två miljoner sek i Ayima Group. Efter investeringen äger NEVI 25,53 % av kapital och 18,46 % av röster. Ayima fortsätter sin utveckling av följande produkter och tjänster: SaaS-produkter, PPC-tjänster, Social Marketing, Digital Displays & Content and Creative Services. Finansiella siffror för 2016 Ayima Group: Försäljning ca: 114 MSEK Resultat ca: 6,6 MSEK Medarbetare ca: 130 st Huvudkontor: London Hemsida: www.ayima.com E-mail: press(at)ayima.com CEO: Mike

Read more

2017-02-07
NEVI delar ut aktier i iApotek Int AB som del i noteringsprocess

Stockholm 2017-02-07 Styrelsen för New Equity Ventures Int AB har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma med förslag till utdelning av aktier i iApotek Int AB. Syftet med utdelningen är att sprida ägandet inför notering av iApoteks aktie. Styrelsen för iApotek har som mål att Bolagets aktie ska noteras under våren 2017. Styrelsen kommer föreslå att NEVI delar ut cirka 857 000 aktier (motsvarar 17 % av hela iApotek). NEVI äger per idag 4 286 000 aktier (85,72 %). Senaste kända transaktionen utfördes till 2,80 sek per aktie. Styrelsen kommer inom kort kalla till extra

Read more

2017-02-06
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Stockholm 2017-02-06 För fullständig rapport, se bilaga. VD har ordet 2016 var resultatmässigt det bästa året i New Equity Ventures historia, men jag tillsammans med mina medarbetare hoppas detta bara är en början på vad vi vill bygga under många år framöver. Att resultatet är positivt, vi förbättrar och stärker vår balansräkning och ökar antalet innehav är alla positiva faktorer.  Mindre bra är att några av våra innehav visar sämre resultat än förväntat. I dessa fall kan vi förbättra oss och bättre stötta våra innehav. Såväl vårt dotterbolag GoldX som vårt andra större innehav

Read more

2017-02-03
NEVI:s innehav Ayima redovisade drygt 114 MSEK i försäljning 2016

Stockholm 2017-02-03 New Equity Ventures innehav Ayima (ägande 22,2 % av kapitalet & 15,8 % av rösterna) har idag publicerat Bolagets årsredovisning för 2016. Omsättningen landade på drygt 114 MSEK (£10 469 902) med resultat efter skatt på drygt 6,6 MSEK(£606 755). Det är en ökning från året innan då omsättningen var £ 6 034 007 med ett resultat efter skatt på £ 57 855. New Equity Venture dotterbolag förvärvade Ayima Holdings Ltd 2017-01-31. För mer information om Ayima: Hemsida: www.ayima.com E-mail: press(at)ayima.com CEO: Mike Jacobson //              För mer

Read more

2017-02-03
NEVI:s ändrar rapportdatum till 2017-02-06

Stockholm 2017-02-03 New Equity Venture Int AB ändrar rapportdatum för sin bokslutskommuniké till 2017-02-06. Tidigare publicerat datum var: 2017-02-09. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com Denna information är sådan information som New Equity Venture Int AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2017. New Equity Venture Int. AB (publ)

Read more

2017-02-02
NEVI:s innehav Zoomability inleder noteringsprocess samt genomför emission

Stockholm 2017-02-02 New Equity Venture Int AB har informerats om att Bolagets innehav Zoomability Int AB inlett en noteringsprocess. Bolaget har för avsikt att notera sig under första halvåret 2017. Som ett steg i processen har Zoomability genomfört en riktad emission. Bolaget har tagit in 2,5 MSEK och värderas efter emissionen till 14 287 500 SEK (post-money). NEVI-koncernen har i och med emissionen minskat sitt ägande från 21,2 % till 17,5 %. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.

Read more

2017-02-01
NEVI:s dotterbolag förvärvar Ayima Holdings Ltd

Stockholm 2017-02-01 New Equity Ventures helägda dotterbolag B18 Invest IV AB har meddelat NEVI om att Bolaget genomfört ett förvärv av bolaget Ayima Holding Ltd. Ayima är ett Bolag som utvecklar SaaS-lösningar (Software as a Service) samt utför konsultation inom IT. Bolaget har sitt huvudkontor i London och har utöver det kontor i flertalet länder. Förvärvet genomfördes via apportemission och NEVI-koncernens ägarandel i B18 Invest IV AB är efter utspädning 15,8 % av rösterna och 22,2 % av kapitalet från tidigare 100 % (röster & kapital). Avtalet är villkorat att B18 Invest IV AB:s

Read more

2017-01-26
NEVI:s innehav ORGO TECH har genomfört en nyemission

Stockholm 2017-01-26 New Equity Venture Int ABs innehav ORGO TECH AB har genomfört en nyemission för att göra Bolaget publikt och möjliggöra för fler kapitalanskaffningar under 2017. Emissionen inbringade Bolaget 657 143 SEK (pris per aktie 0,10 SEK) och genomfördes till ett värde av 800 000 SEK (post money) vilket motsvarar ett pris per aktie om 0,10 SEK (aktiens kvotvärde). NEVI-koncernen tecknade sig för 2 821 430 aktier och äger efter emissionen 43,3 % (3 464 280 aktier).  // För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com

Read more

2017-01-16
NEVI:s innehav Power & Tower har genomfört riktad emission

Stockholm 2017-01-16 New Equity Venture Int AB har informerats om att Bolagets innehav Power & Tower Holding AB har genomfört en riktad emission om 1 550 500 SEK. Bolagsvärdet i emissionen var 15 900 500 SEK (post-money). NEVI-koncernen ställde sig positiv till emissionen då Bolaget erhöll finansiellt starka ägare inför framtida expansion. NEVI äger efter emissionen cirka 23 % av kapitalet och 14 % av rösterna. NEVI kommer även framöver vara positivt inställd till extern finansiering av P & T Holding. // För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)

Read more

2017-01-05
NEVI:s dotterbolag förvärvar Bolaget Zoomability AB

Stockholm 2017-01-05  New Equity Venture helägda dotterbolag A IT-solutions AB har meddelat NEVI om att Bolaget genomfört ett förvärv av bolaget Zoomability AB. Zoomability säljer och utvecklar fyrhjulsdrivna fordon drivna på el, för mer information om Zoomability, se länken: Zoomability (http://zoomability.com/) och för finansiell information se länk: finansiellt (http://www.allabolag.se/5568502206/bokslut).   Förvärvet genomfördes via apportemission och NEVI koncernens ägarandel i A IT-solutions AB är efter utspädning 21,2 % från tidigare 100 %. Avtalet är villkorat att A IT-

Read more

2016-12-20
Innehavet iApotek Int AB inleder listningsprocess

New Equity Venture Int AB  har meddelats av iApoteks styrelse att Bolaget inleder en listningsprocess. Målet är att genomföra en spridningsemission och notering under kvartal ett 2017. iApotek har meddelat att målet är att ta in cirka 5,5 MSEK till ett Bolagsvärde om cirka 22 MSEK. Kapitalet ska användas för att stärka varumärket iApotek och vidareutveckla organisationen. NEVI ställer sig positiva till listningsprocessen som är i linje med Bolagets affärsidé att investera i micro-bolag samt utveckla in-house projekt, för att därefter aktivt arbeta för att lista bolagen.  NEVI-

Read more

2016-12-14
NEVI-koncernen flaggar upp över 20 % av kapital röster i PlayHippo

New Equity Venture-koncernen har i och med teckning i den riktade nyemissionen i PlayHippo AB förvärvat 43 636 364 aktier till kursen 0,25 kr per st. Innan teckning av de nya aktierna ägde NEVI koncernen inga aktier i PlayHippo. NEVIs ägande kommer efter det att emissionen registrerats hos bolagsverket motsvara 23,10 % av röster och kapital.   //                   För mer information, kontakta Bolaget på: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com

Read more

2016-12-08
NEVIs innehav Transiro godkänt för listning på NGM

Stockholm 2016-12-08 NEVI-koncernens innehav; Transiro Int AB har idag godkänts för listning NGM MTF. Första dag för handel är 2016-12-13. NEVI koncernen äger per idag totalt 1 724 504 aktier vilket motsvarar 15,09 % av aktier och kapital. Inför listningen genomförde Transiro en spridningsemission som gav bolaget drygt 600 nya ägare och tillförde bolaget 5 005 000 SEK. Pris per aktie i emissionen var 3,50 SEK. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture

Read more

2016-12-06
Utfall av emission i NEVIs innehav Aerowash

Stockholm 2016-12-06 NEVI-koncernens innehav; Aerowash AB (publ) avslutade i fredags sin nyemission inför planerad notering. Bolagets emission tecknades till 15,1 MSEK, täckningsgrad 252 % av 875 investerare vilket ger drygt 900 aktieägare efter genomförd emission. Aerowash har i anslutning till avslutad emission ansökt om notering Nasdaq First North. Preliminär första dag för handel är 20 december 2016. NEVI-koncernen kommer äga cirka  22,76 av kapitalet och 12,58 % av rösterna efter genomförd emission. För mer information om Aerowash: Hemsida: Aerowash.se E-post: [email protected]

Read more

2016-12-01
NEVI:s innehav Entella har genomfört en kontant nyemission samt förvärv

Stockholm 2016-12-01 Styrelsen för NEVI:s innehav Entella IT AB har meddelat New Equity Venture Int AB om att Entella IT AB genomfört förvärv av två Bolag genom ett apportförfarande. Bolagens samlade omsättning för perioden januari -oktober 2016 var omkring 7 000 000 SEK med ett svagt positivt resultat. Bolagen ihop har per 2016-11-30 drygt 50 medarbetare. I samband med förvärven genomfördes en kontant nyemission om 1 500 000 SEK. Emissionerna genomfördes på kursen 1 sek per aktie, och Bolaget har efter genomförda nyemissioner 54 000 000 aktier, bolagsvärde post-money 54 000 000 SEK.

Read more

2016-11-30
NEVI flaggar upp över 10 % av röster i Sjöstrand Coffee Int. AB

Stockholm 2016-11-30 New Equity Venture-koncernen har över marknaden idag förvärvat 2 500 B-aktier i Sjöstrand Coffe Int. AB och äger därefter 1 349 000 aktier vilket motsvara 10,01 % av rösterna kapitalet och 21,4 % av kapitalet. //                  För mer information, kontakta Bolaget på: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com

Read more

2016-11-29
NEVI:s dotterbolag förvärvar två Bolag

Stockholm 2016-11-29 NEVI:s dotterbolag (Power & Tower Holding AB, ägande 87,9 %) har meddelat New Equity Venture Int AB om att Bolaget ingått avtal om att förvärva två Bolag. Bolagen som förvärvats är: Power and Tower Technologies och Kerr Electrical Technologies. Bolagen bedriver verksamhet inom infrastruktur, med säte i Florida, USA. Bolagen omsatte första halvåret 2016 tillsammans cirka 956 000 USD med ett negativt EBIT-resultat 1 000 USD. Bolagen har cirka 30 medarbetare. Förvärven genomfördes via apportemission och NEVI-koncernens ägarandel i Power & Tower Holding AB är efter

Read more

2016-11-23
NEVI blir delägare i Playhippo genom uppköp av Future Gaming Group

New Equity Ventures helägda dotterbolag B18 Invest AB har idag ingått avtal om att sälja samtliga sina aktier i Future Gaming Group AB (ägande 72%) till PlayHippo AB för en total köpeskilling (för hela Bolaget) om 25 000 000 SEK. Köpeskillingen betalas genom en del nyemitterade aktier i PlayHippo AB; 60 000 000 aktier á 0,25 SEK = 15 000 000 och en del genom revers 10 000 000 SEK, räntevillkor: 0,00 % fram till och med 30 juni 2017 och därefter med en årlig ränta på 5,00 % intill dess att skulden är helt återbetald. NEVI-koncernens andel i transaktionen motsvarar 43 200 000 aktier och en

Read more

2016-11-22
Aerowash inleder idag emission inför notering

NEVI-koncernens innehav (ägande 26 % av kap & 13,43 % av röster) Aerowash AB (publ) inleder idag sin nyemission. Syftet med emissionen är att sprida ägandet och kapitalisera Bolaget inför planerad expansion. Bolaget har för avsikt att notera sig på Nasdaq First North och kommer efter genomförd emission ansöka om notering. NEVI-koncernen kommer teckna sig för sin andel i emissionen vilket motsvarar ca 1 560 000 SEK. Aerowash tar in 6 000 000 SEK fördelat på 300 000 B-aktier. Bolagsvärde (post money): 44,5 MSEK För fullständiga villkor, se länken: http://aerowash.se/erbjudande Film:

Read more

2016-11-18
Aerowash genomför fullt garanterad emission inför notering

NEVI-koncernens intressebolag (ägande 26 % av kap & 13,43 % av röster) Aerowash AB (publ) inleder på tisdag 22 november 2016 en fullt garanterad spridningsemission. Syftet med emissionen är att sprida ägandet och kapitalisera Bolaget inför planerad expansion. Bolaget har för avsikt att notera sig på Nasdaq First North och kommer efter genomförd emission ansöka om notering. Fullständiga villkor och anvisningar för erbjudandet kommer presenteras av Aerowash måndag 21 november 2016. NEVI-koncernen kommer teckna sig för sitt innehav i emissionen. För mer information om Aerowash: Hemsida:

Read more

2016-11-16
Lägesuppdatering iApotek

New Equity Venture har meddelats av styrelsen för iApotek Int AB att bolaget i dagsläget uppfyller de krav som krävs för att sälja produkter (receptfria läkemedel) via hemsidan iApotek.se. iApotek Int AB upprättar per idag de sista dokumenten och genomför uppdateringarna på hemsidan för att inleda försäljningen inom kort. Styrelsen för iApotek har nu som mål att ta Bolaget till nästa nivå och avser att under slutet av 2016 till början av 2017 genomföra en kapitalanskaffning. NEVI-koncernen har i samband med lägesuppdateringen från iApoteks styrelse valt att avyttra 714 000 stycken aktier

Read more

2016-11-11
NEVI bildar nytt Bolag med tillsammans investerare

Stockholm 2016-11-11 NEVI genom helägt dotterbolag (B18 Invest AB) har tillsammans med extern investerare bildat ett Bolag med målet att investera inom IT-kommunikation och IT-infrastruktur. NEVI-koncernen har investerat cirka 440 000 SEK och äger initialt 88 %(AK 504 000 SEK). Målet är att under den närmaste månaderna genomföra ytterligare extern kapitalanskaffning för att stärka ägandet i Bolaget samt inleda sökandet efter en första investering. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.

Read more

2016-11-10
Intressebolaget Aerowash genomför Pre-IPO

Stockholm 2016-11-10 NEVI-koncernens intressebolag (ägande 30 % av kapital innan emission) Aerowash AB (publ) har meddelat NEVI om att bolaget genomför en riktad nyemission som en del i processen att notera Bolaget. I och med emissionen minskar ägandet för NEVI genom utspädning till 26 % av kapitalet och 13,43 % av rösterna. Emissionen värderar Aerowash till 21,5 MSEK (post-money) och emissionen inbringar Bolaget 2,5 MSEK. NEVI har ställt sig positivt till emissionen och innebörden att ägandet genom utspädning går från 30 % till 26 % av kapitalet och 13,43 % av rösterna. NEVI anser

Read more

2016-11-08
NEVI går in som delägare i ny IT-start-up

Stockholm 2016-11-08 New Equity Venture har genom dotterbolag tillsammans med en grupp investerare beslutat sig för att bilda ett IT-bolag, under arbetsnamnet Entella-IT. Syftet med Bolaget är att genom förvärv bilda ett IT-bolag med inriktning mot molnbaserade produkter samt applikationer för mobiltelefoner. NEVI-koncernens investering vid bildandet motsvarar cirka 13 % av aktiekapital om 500 000 SEK. För att bolaget ska kunna uppnå sina mål om att förvärva dotterbolag under de närmaste kvartalen finns det en möjlighet att Entella genomför intern eller extern finansiering som minskar

Read more

2016-11-02
NEVI:s innehav Transiro Int övertecknades i noteringsemission

Stockholm 2016-11-02 New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (https://transiro.com/) (ägande 16 %) har avslutat sin spridningsemission. Emissionen tecknades till 190 % och bolaget tillförs 5 005 000 SEK spritt på drygt 600 aktieägare. Styrelsen för Transiro har för avsikt att notera Bolaget under november på NGM MTF. För mer information om Transiro KLICKA: TANSIRO (https://transiro.com/wp-content/uploads/2016/10/Teaser-Transiro.pdf) Ring: +46 70 70 778 47 22 //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)

Read more

2016-10-27
Delårsrapport tre 2016

MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016 · Totala intäkter uppgick till 0 MSEK (0) · Rörelseresultatet uppgick till -1,5 MSEK (-0,8) · Periodens resultat uppgick till 9,3 MSEK (10,9) · Resultat per aktie uppgick till 3,19 SEK (4,17) KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT Q3 2016 · Totala intäkter uppgick till 5,5 MSEK (15,2) · Rörelseresultatet uppgick till -1,6 MSEK (-1,9) · Periodens resultat uppgick till -1,1 MSEK (10,2) · Resultat per aktie uppgick till -0,38 SEK (3,9) MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT JAN-SEPT 2016 · Totala intäkter uppgick till 0,3

Read more

2016-10-18
Dotterbolag förvärvar Bolag Aerowash

Stockholm 2016-10-18 New Equity Venture dotterbolag (B18 Invest III AB (publ)) har meddelat NEVI om att Bolaget genomfört två förvärv. Bolagen som förvärvats är: Nordic Aerowash Equipment AB (http://aerowash.se/)(NAE) och N.A.S Service Oy(NAS), Bolagen är systerbolag där NAE är produktbolag och NAS är servicebolag. NEA omsatte 2015 cirka 6,7 MSEK med negativt rörelseresultat om ca 1,1 MSEK och NAS omsatte 2015 ca 4,5 MSEK med ett rörelseresultat runt noll SEK.        Bolagen är verksamma inom högteknologiska lösningar med inriktning mot flygplansservice och underhåll. NEVIs dotterbolag

Read more

2016-10-17
NEVI:s intressebolag ORGO TECH har levererat sin första “testorder”

Stockholm 2016-10-17 ORGO TECH AB (https://orgotech.com/), New Equity Ventures intressebolag (ägande 45 %) inom databasteknik, har som kommunicerats lansera sin första applikationen för optimering av databaser och webbportaler, vilket förbättrar hastighet och minskar kostnaderna. ORGO TECH har nu levererat sin första större lösning avseende applikationen. I och med användandet av applikationen har kundens bandbreddsanvändning minskat med upp till 80 % och laddningshastigheten för webbportalerna ökat med upp till 500 %. Detta ger en kostnadsbesparing för kundens bredbandsanvändningen med

Read more

2016-10-17
NEVI:s innehav Transiro Int AB genomför spridningsemission

Stockholm 2016-10-17 New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (https://transiro.com/) (ägande 16 %) inleder idag en garanterad spidningsemission inför notering på NGM MTF, Transiros styrelse har ansök om notering på NGM MTF.  Genom nyemissionen tillförs Transiro upp till 5 000 000 SEK. New Equity Venture koncernen har för avsikt att teckna sig för minst sitt innehav motsvarande: 800 000 SEK. För mer information om Transiro KLICKA: TRANSIRO  (https://transiro.com/wp-content/uploads/2016/10/Teaser-Transiro.pdf)Ring: +46  70 778 47 22 //               För mer information,

Read more

2016-10-05
NEVI förvärvar samtliga aktier i “in-house-projekt”

Stockholm 2016-10-05 NEVI koncernen har förvärvat samtliga aktier i in-house-projektet iApotek Int AB, med varumärkena iApotek.se och Shaveit.se. Köpeskillingen för samtliga aktier som förvärvades var 2 000 000 SEK(10 000 stycken á 200 sek). Transaktionen utfördes på ett Bolagsvärde om 13 500 000 SEK. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och

Read more

2016-09-30
Lägesuppdatering “in-house-projekt”

Stockholm 2016-09-30 NEVI har meddelats av styrelsen för Bolagets “in-house-projekt” att tjänsten iApotek fått en längre handläggningstid hos läkemedelsverket än beräknat för godkännande av försäljning av läkemedel. Därför har ledningen beslutat att invänta fullskalig lansering av tjänsten tills det att läkemedelsverket godkänt Bolagets ansökningar för försäljning av läkemedel. Inledningsvis var planen att sälja produkter som ej krävde tillstånd från läkemedelsverket, men nu har ledningen valt att istället invänta en godkännande från läkemedelsverket. Handläggningstiden är minst 90 dagar.

Read more

2016-09-28
NEVI:s intressebolag ORGO TECH lanserar ny produkt

Stockholm 2016-09-28 ORGO TECH AB (https://orgotech.com/), New Equity Ventures intressebolag (ägande 45 %) inom databasteknik, främst med inriktning mot mjukvaruoptimering har släppt sin första produkt. Produkten komprimerar databaserna och webbportalernas innehåll och förbättrar därmed respons och hastighet för kundernas webbplats. Detta resulterar i minskade kostnader för hårdvara samt ger bättre “page-rank” hos sökmotorerna. För mer information om ORGO TECH: www.orgotech.com [email protected] //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)

Read more

2016-09-22
Innehavet Transiro Int AB förbereder sig för notering

Stockholm 2016-09-22 New Equity Ventures innehav Transiro Int AB (ägande 16 %) har meddelat NEVI om att Bolaget inlett en process mot notering av bolagets aktie på lämplig marknadsplats. Målet är bolaget ska vara noterat under hösten 2016. I samband med noteringsprocessen ska Bolaget genomföra en nyemission på mellan 6 - 8 MSEK. NEVI har som mål att försvara sin ägarandel vid notering. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som

Read more

2016-09-19
Intressebolaget MOVI får uppmärksamhet i tidningen Metro

Stockholm 2016-09-19 Mobilåtervinning i Sverige AB, New Equity Ventures intressebolag (innehav ca 44 %) som är noterat på NGM MTF får allt större uppmärksamhet i media. Idag publicerades en artikel i tidningen Metro (se länk: METRO (http://www.metro.se/nyheter/ska-du-kopa-en-iphone-7-sa-har-mycket-kan-du-fa-for-din-gamla-mobil/EVHpip!EQndvEp13GUW2/)) om bolagets verksamhet och tidigare har branschen uppmärksamats i tidningen IDG (se länk: IDG (http://computersweden.idg.se/2.2683/1.665086/begagnade-smartphones-het-marknad)). NEVI är övertygade om att Mobilåtervinning (https://

Read more

2016-09-09
Dotterbolaget Future Gaming Group genomför nyemission

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB (FGG) har meddelat NEVI om att bolaget genomför en nyemission. Det betyder att ägandet för NEVI späds ut från 80 % till 72 %. Emissionen i FGG genomförs till ett Bolagsvärde av 20 MSEK (pre-money) och emissionen inbringar Bolaget 2,0 MSEK. New Equity Venture har ställt sig positivt till emissionen och innebörden att ägandet går från 80 till 72 %. NEVI anser fördelarna med en kapitalanskaffning från externa investerare överväger nackdelarna och vidare kommer det nya kapitalet möjliggöra till ytterligare expansion

Read more

2016-08-26
NEVI stärker teamet kring Future Gaming Group

Future Gaming Group, New Equity Ventures investering inom gaming- och gamblingindustrin har stärkt sitt team. Bjön Mannerqvist kommer utöver att vara delägare, också vara rådgivare i Bolagets utvecklingsprocess i strävan i att förvärva och växa Bolaget större. Björn Mannerqvist: Björn har en bakgrund inom gambling och affiliate-branschen och har varit med och byggt upp ett av väldens största affiliate-bolag. Idag arbetar Björn som rågivare inom digital marknadsföring och utveckling. Vidare sitter Björn i Styrelsen för Tourn Int AB. //              För mer information, kontakta

Read more

2016-08-22
Dotterbolag genomför tredje förvärvet av speloperatör; Vipstakes.com

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB (FGG) med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin genomför sitt tredje förvärv under sommaren genom förvärvet av av rättigheterna till operatören www.vipstakes.com. Efter genomförd transaktion äger Future Gaming Group rättigheterna till tre operatörer och beräknar med ett positivt rörelseresultat från fjärde kvartalet 2016. Målet för bolaget är att inom kort kapitalisera FGG för att möjliggöra för fler transaktioner av liknande karaktär. Vipstakes.com (http://www.vipstakes.com/sv) har över 52 000 registrerade

Read more

2016-08-19
Dotterbolaget förvärvar ytterligare en speloperatör Mywin24.com

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) Future Gaming Group Int. AB med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin genomför ytterligare en investering i förvärvet av rättigheterna till operatören www.mywin24.com. Mywin24.com (http://www.mywin24.com/sv) har över 25 000 registrerade spelare, varit aktiva sedan januari 2015, har en omsättning på årsbasis på drygt 65 000 euro och positivt resultat om cirka 30 000 euro per år. Mywin24.com  (http://www.paradisewin.com/)har idag ett nätverk om 163 stycken affiliate och i köpeskillingen ingår viss vidareutveckling av design och

Read more

2016-08-08
NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com

New Equity Ventures dotterbolag (ägande 80 %) med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin har slutbetalt och övertagit rättigheterna till Paradisewin.com, köpeskilling var till 65 000 euro. Under den närmaste perioden kommer fokus vara att förbättra och utveckla tjänsterna och spelupplevelsen. Paradisewin har idag över 55 000 registrerade spelare och intäkter på årsbasis på omkring 156 000 euro med ett resultat på omkring 50 000 euro. Mest populära spel under 2016 har varit: Starburst, Maverick Saloon och Golden India. Under kvartal två hade Pardisewin omkring 45 000 besökare och

Read more

2016-07-28
Halvårsrapport - 2016

Finansiell översikt och VD har ordet Koncernens finansiella Moderbolagets finansiell översikt perioden h1 2016 översikt perioden H1 2016 Totala intäkter uppgick Totala intäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,6) till 11,4 MSEK (34,2) Rörelseresultatet Rörelseresultatet uppgick till -3,2 MSEK (-1,3) uppgick till –3,7 MSEK ( -0,8) Periodens resultat Periodens resultat uppgick till 14,8 MSEK (0,3) uppgick till 6,6 MSEK (10,8) Resultat per aktie Resultat per aktie uppgick till 5,08 SEK (0,10) uppgick till 2,26 SEK (4,13)   Koncernens finansiella

Read more

2016-07-08
NEVIs dotterbolag förvärvar Paradisewin.com

Stockholm 2016-07-08 New Equity Ventures dotterbolag(ägande 80 %) med inriktning mot gaming- och gamblingindustrin genomför sin första investering. Bolaget förvärvar rättigheterna till operatören  (http://www.paradisewin.com/)www.paradisewin.com. Paradisewin.com (http://www.paradisewin.com/) har över 45 000 registrerade spelare, varit aktiva sedan oktober 2014, har en omsättning på årsbasis på drygt 156 000 euro och positivt resultat om cirka 50 000 euro per år.  (http://www.paradisewin.com/)Paradisewin.com (http://www.paradisewin.com/) har idag ett nätverk om 180 stycken affiliate

Read more

2016-07-07
NEVI bildar nytt bolag med inriktning gaming & gambling

New Equity Venture har startat nytt dotterbolag som ska inrikta sina investeringar mot gaming- och gamblingindustrin. NEVI koncernen äger initialt 80 % av kapitalet och rösterna. Bolaget ligger per idag i förhandling om att förvärva en första speloperatör. Bolaget har kvar att verifiera tekniken och slutförhandla om förvärvspriset och betalningsvillkor. Operatören har bedrivit sin verksamhet i knappt 2 år, har drygt 45 000 registrerade spelare med årliga intäkter på drygt 1 400 000 SEK och positivt resultat. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46

Read more

2016-07-05
Ytterligare emission i dotterbolag B18 Invest 1 AB(iApotek.se)

Stockholm 2016-07-05 New Equity Ventures dotterbolag B18 Invest 1 AB genomför ytterligare en emission om 500 000 SEK (2 500 aktier á 200 SEK, pre-money 13 000 000 SEK). Efter genomförd emission äger NEVI  85,2 % av röster och kapital. Emissionslikviden ska primärt användas till marknadsföringsaktiviteter. Styrelsen för B18 Invest 1 AB har låtit meddela att Bolaget har som mål att resa mer kapital under 2016.  //             För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com   New Equity Venture Int.

Read more

2016-06-30
Kapitalisering av iApotek.se & shaveit.se

Stockholm 2016-06-30 New Equity Ventures koncernbolag B18 Invest 1 AB med varumärkena shaveit.se och iApotek.se har genomfört en första nyemission om 3 000 000 SEK. NEVI har i emissionen själva tecknat sig för 1,5 MSEK (7500 aktier á 200kr per aktie). Efter emissionen äger NEVI koncernen 88,5 % av Bolaget. Pre-money värdering vid emission var satt till 10 MSEK. Emissionslikviden ska primärt användas till marknadsföringsaktiviteter. Styrelsen för B18 Invest 1 AB har låtit meddela att Bolaget har som mål att resa mer kapital under 2016. //              För mer information, kontakta

Read more

2016-06-30
Lägesuppdatering: in-house-projekt iapotek & shaveit.se

Stockholm 2016-06-30 New Equity Venture strukturerar om i “in-house-projekt”. Då tjänsterna iapotek.se och shaveit.se är snarlika har Bolaget beslutat sig för att flytta verksamheterna till ett och samma Bolag. Tjänsterna är idag aktiva, men bolaget fokuserar på fortsatt utveckling av e-handelsupplevesen samt eventuella tredjeparts logistiklösningar inför hösten. //            För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i

Read more

2016-06-21
Ökat innehavet i Videobur Sthlm Int. AB

Stockholm 2016-06-21 Idag är första dagen för handel för NEVI-koncernens innehav Videbur Sthlm AB. New Equity Venture koncernen har i samband med noteringsemissionen ökat sitt innehav. NEVI äger efter tilldelning i noteringsemissionen 1 617 268 aktier, vilket motsvarar 11,55 % av röster och kapital. //             För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera

Read more

2016-06-15
Lanserar iApotek.se

Stockholm 2016-06-15 New Equity Venture Int. koncernen fortsätter utvecklingen av “in-house-projekt”. Som tidigare meddelats har utvecklingen av tjänsten iApotek.se (http://www.iapotek.se) pågått under en tid och per idag 2016-06-15 lanseras tjänsten. Bolaget har idag lager och distribution internt, men kommer under hösten flytta lager och distribution till tredje part. Vidare pågår en kapitaliseringsprocess för att i full kraft kunna marknadsföra och vidareutveckla tjänsten under hösten. Målet är att erbjuda receptfria läkemedel till marknadsmässiga priser. Tjänsten passar väl in

Read more

2016-06-14
NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i GoldX Int AB i pågående nyemission

Stockholm 2016-06-14 New Equity Venture koncernen äger 54,86 % av kapital och röster i GoldX. NEVI koncernen kommer i pågående nyemission teckna sig för hela sin del, vilket motsvarar 416 144 513 aktier( 3 228 902,60 SEK), motsvarande 54,86 % av hela erbjudandet. Vidare har NEVI koncernen garanterat resterande del av emissionen vilket motsvarar 2 656 811,40 SEK (13 284 057 aktier). GoldX är ett av NEVI:s kärninnehav och NEVI ser långsiktigt på innehavet. Avslutningsvis ser NEVI positivt på den nya VD:n och styrelsens fokusering mot ökad lönsamhet och att göra Bolaget skuldfritt

Read more

2016-06-10
Ökar innehavet i Fastout Int AB

Stockholm 2016-06-10 New Equity Venture koncernen ökar sitt innehav i Fastout Int AB som är noterat på. NEVI har utanför marknaden förvärvat 1 846 797 stycken aktier till marknadspris. I och med ökningen äger NEVI koncernen 8 135 862 aktier vilket motsvarar 16,95 % av röster och kapital. //            För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna

Read more

2016-06-01
NEVI tecknar sig för hela sitt innehav i DBPs pågående nyemission

Stockholm 2016-06-01 New Equity Venture koncernen äger sedan tidigare cirka 5 % av kapitalet i DBP (http://www.aktietorget.se/Instrument.aspx?InstrumentID=SE0007185525&Language=1). NEVI koncernen kommer i pågående nyemission teckna sig för hela sin del, vilket motsvarar 204 832 aktier, motsvarande cirka 5 % av hela erbjudandet. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som

Read more

2016-05-31
Går in som investerare i tidig start-up: ORGOTECH

Stockholm 2016-05-31 New Equity Venture har per idag 2016-05-31 investerat i tidig “start-up-bolaget” ORGO TECH. Bolaget inriktar sin verksamhet mot utveckling av IT-relaterade tjänster och programvaror, såsom mjukvaruutveckling för servrar och webb-portaler. Bolagets tjänster utvecklas för att kunna säljas på en internationella marknaden. ORGO TECH har idag inga intäkter, en heltidsanställd samt fler medarbetare på konsultbasis. NEVI koncernen har investerat 128 570 SEK för 45 % av röster och kapital. NEVI kommer ta en aktiv ägarroll och styrelseplats i ORGO TECH och framleds vara

Read more

2016-05-31
Ökar innehavet i Videoburst Sthlm Int AB

Stockholm 2016-05-31 New Equity Venture koncernen ökar sitt innehav i Videobur Sthlm Int. AB som har godkänts för notering på Aktietorget. NEVI har utanför marknaden förvärvat 50 000 aktier till samma pris som emissionen genomförs på. I och med ökningen äger NEVI koncernen 1 425 000 aktier vilket efter genomförd noteringsemission (vid full teckning) motsvarar 10,18 % av röster och kapital. //             För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har

Read more

2016-05-24
Intressebolaget Mobilåtervinning i Sverige AB klar för listning

Stockholm 2016-05-24 NEVI:s intressebolag Mobilåtervinnig i Sverige AB som varit upptaget för handel på Mangoldlistan har blivit godkänt för listning på NGM MTF Nordic:s handelsplats. Första dag för handel kommer vara 2016-05-26. NEVI-koncernen äger 341 677 aktier vilket motsvarar 39,88 % av röster och kapital.            //               För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade,

Read more

2016-05-19
NEVI går in som investerar i bolag inom e-commerce

New Equity Venture, genom dotterbolag, har per 2016-05-19 investerat i E-commerse bolaget Transiro(www.transiro.se). Transiro utvecklar e-commerce tjänster inom transportsektorn och har idag kunder såsom Arlanda Express och Buss Akuten. Bolagets tjänster utvecklas och säljs primärt på den skandinaviska marknaden. NEVI koncernen har investerat 250 000 SEK för 16 % av röster och kapital. NEVI kommer ta en aktiv ägarroll i bolaget och målet är att Transiro till hösten ska kapitaliseras ytterligare. För mer information om Transiro kontakta: VD:                      Tobias Beckman

Read more

2016-05-12
Lägesuppdatering in-house-projekt iApotek.se

Stockholm 2016-05-12 New Equity Venture koncernen har som tidigare kommunicerat som mål att årligen lansera egna in-house-projekt. Målet är att utveckla tjänsterna, lansera dem, drifta dem för att därefter hitta finansiärer och/eller strategiska samarbetspartners. Utvecklingen för vårt andra projekt  (http://www.iapotek.se/)www.iApotek.se har gått snabbare än väntat och vi planerar för en lansering av tjänsten juni 2016. Vi har nu erhållit de godkännande som krävs från läkemedelsverket för att sälja produkterna som går under kategorin: “vissa receptfria läkemedel och/eller

Read more

2016-05-10
Flaggning i Sjöstrand Coffee Int. AB

Stockholm 2016-05-10 New Equity Venture Int. AB har över marknaden idag förvärvat 4000 aktier i Sjöstarnd Coffe Int. AB och äger därefter 1 260 000 aktier vilket motsvarar 20,05 % av kapitalet och 9,34 % av rösterna. //                  För mer information, kontakta Bolaget på: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com  (http://ir(at)newequityventure.com%20%20) www.newequityventure.com  (http://www.newequityventure.com%20%20)

Read more

2016-05-09
Ökar aktieinnehav i Mobilåtervinning i Sverige AB

Stockholm 2016-05-09 New Equity Venture har ökat aktieinnehavet i Mobilåtervinning i Sverige AB (http://www.mobilatervinning.se/) med 40 000 aktier, aktierna förvärvades utanför marknaden till marknadsmässiga villkor. Efter förvärvet av aktierna äger NEVI-koncernen 341 677 aktier (kapital & röster) vilket motsvarar 39,88 %.           //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som

Read more

2016-04-19
Kvartalsrapport ett - 2016

(Se kvartalsrapport som bifogad pdf-fil) 2016-01-01 - 2016-03-31 Finansiell översikt Koncernens finansiella översikt Q1 2016 · Totala intäkter uppgick till 5,6 MSEK (15,9) · Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (0,9) · Periodens resultat uppgick till 8,0 MSEK (1,7) · Resultat per aktie uppgick till 2,74 SEK (0,66) Moderbolagets finansiell översikt q1 2016 · Totala intäkter uppgick till 0,05 MSEK (0,5) · Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (-0,5) · Periodens resultat uppgick till 16,7 MSEK (1,1) · Resultat per aktie uppgick till 5,73 SEK (0,41)

Read more

2016-04-18
Flytt av delårsrapport ett för 2016 till 2016-04-19

Stockholm 2016-04-18 New Equity Venture kommer presentera sin delårsrapport ett 2016, 2016-04-19. Tidigare kommunicerat datum var 2016-04-28. // För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom

Read more

2016-04-12
Kommuniké från årsstämma i NEVI

Idag 2016-04-12 höll NEVI årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt styrelsens förslag. -       Stämman fastställde resultat och balansräkning såväl bolagets som koncernens. Stämman beslutade enligt att disponera bolagets resultat enligt styrelsen förslag. För verksamhetsåret 2015 ska ingen utdelning ske. -       Att ge styrelsen och VD ansvarsfrihet. -       Stämman beslutade enligt styrelsen förslag följande styrelse: fyra ledamöter enligt följande – Thomas Jansson, Tomas Du Rietz, Carl Kock och Christian Kronegård samtliga omval. Tomas Du Rietz förslås

Read more

2016-04-04
Ökar i Mobilåtervinning och avyttrar Eyeonid

New Equity Venture Int har avyttrat hela innehavet i Eyeonid Group och i stället ökat innehavet i Mobilåtervinning i Sverige AB. NEVI känner att Mobilåtervinning ligger längre fram i utvecklingen och bättre passar in i Bolagets portfölj. NEVI förvärvade 28 000 aktier i Mobilåtervinning för 30 sek per aktie och samtidigt avyttrades hela innehavet om 500 000 stycken aktier i Eyeonid till 1,68 sek per aktie. NEVI-koncernen äger efter transaktionen drygt 38 % (av röster & kapital) av Mobilåtervinning. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-

Read more

2016-03-29
Avyttrat hela innehavet i Acrinova

New Equity Venture Int. AB har per idag avyttra sina sista aktier i Acrinova AB. Bolaget har under den senaste veckan avyttrat 122 300 aktier (var av 120 000 stycken utanför marknaden) till omkring 32 kr per aktie. //                  För mer information, kontakta Bolaget på: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com

Read more

2016-03-24
Årsredovisning 2015

Se bifogad pdf för Årsredovisning 2015 Årsredovisning 2015

Read more

2016-03-24
Styrelsens förslag till årsstämman 2016-04-12

Stockholm 2016-03-24 Styrelsens förslag presenteras enligt följande: 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleant och revisorssuppleanter Styrelsen förslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Inga suppleanter avseende styrelsen eller revisorer. 12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor Revisor ska arbeta enligt godkänd räkning. Styrelsen föreslår att ersättning om ett halvt prisbasbelopp per styrelseledamot för verksamhetsåret 2016. Samt ytterligare ett halvt prisbasbelopp till ordförande. Detta avser

Read more

2016-03-09
Flaggning i Acrinova AB

Stockholm 2016-03-09 New Equity Venture Int AB har per idag sålt 1270 aktier i Acrinova AB och har i och med försäljningen gått från 10,01 % av bolagets kapital till 9,90 %. New Equity Venture Int AB äger efter försäljningen 122 300 aktier. //                  För mer information, kontakta Bolaget på: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com  (http://ir(at)newequityventure.com%20) www.newequityventure.com  (http://ir(at)newequityventure.com%20)

Read more

2016-03-09
Flaggning i DBP

Stockholm 2016-03-09 New Equity Venture Int AB har per idag sålt 24 907 aktier i Double Bond Pharmaceutical Int. AB och har i och med försäljningen gått från 10,04 % av bolagets kapital till 9,85 %. New Equity Venture Int AB äger efter försäljningen 1 226 293 B-aktier i DBP. //                  För mer information, kontakta Bolaget på: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com

Read more

2016-03-09
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Aktieägarna i New Equity Venture International AB(publ) 556818-0300 kallas härmed till bolagsstämma 12 april 2016 klockan 13.00 i bolagets lokaler på Birger Jarlsgatan 18A, 5tr, Stockholm. Aktieägare som önskar delta skall dels vara införd i den av Euroclear AB förda aktieboken 6 april 2016, anmälan ska inkommit till bolaget senast klockan 6 april 2015. Anmälan om deltagande till stämman kan göras till bolaget per brev: NEVI, BOX 5141, 102 43 Stockholm eller via e-post: [email protected] Anmälan ska innehålla: namn, personnr./org.nr, antal aktier. I de fall ställföreträdare

Read more

2016-03-02
Emission i intressebolag Mobilåtervinning registrerad

Stockholm 2016-03-02 Idag 2016-03-02 har bolagsverket registrerat senaste emissionen i intressebolaget Mobilåtervinning i Sverige AB som handlas på Mangoldlistan. Mobilåtervinning har efter registrerad emission 856 666 SEK i aktiekapital fördelat på 856 666 stycken aktier. NEVI går från ett ägande om ca 37 % till ett ägande om ca 32 %. Emissionen avser förvärvet av Pantaluren AB som gjordes till priset 4 200 000 SEK fördelat på 140 000 aktier (30 SEK per aktie). //                  För mer information, kontakta Bolaget på: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com www.

Read more

2016-02-25
Intressebolaget Mobilåtervinning slutför förvärv och tas upp för handel

Stockholm 2016-02-25 New Equity Venture Int AB har i och med att dotterbolaget Stureguld Sverige AB delat ut hela sitt innehav Mobilåtervinning i Sverige AB blivit nya huvudägare med 37,7 % av röster och kapital. Per igår 2016-02-24 meddelades att Mobilåtervinning tas upp för handel på Mangoldlistan med beräknad start 2016-02-29. Idag meddelande Mobilåtervinnings att Bolaget slutförts förvärvet av Pantaluren AB. Tillträde sker omgående. Tillsammans kommer Mobilåtervinning med varumärket Mobilpengar.se och nu dotterbolaget Pantaluren.se bli den ledande aktören avseende återvinning av

Read more

2016-02-11
Substansvärdering NEVI 2016-01-31

Stockholm 2016-02-11 New Equity Venture Int AB koncernens substansvärdering 2016-01-31  Bokfört värde: Tillgångar: 32,4 MSEK EK: 31,9 MSEK Skulder: 0,5 MSEK     Marknadsvärde:  Tillgångar: 73,0 MSEK EK: 31,9 MSEK Skulder: 0,5 MSEK     Substansvärde: Bokfört värde: 31,9 MSEK – per aktie 10,96 SEK Marknadsvärde: 72,5 MSEK – per aktie 24,91SEK  (2016-01-31: 2 910 900 aktier) *Värderingsprinciper: Marknadsvärdet för publika innehav värderas till börskursen vid avstämningsdagen. Vid ej listade/börsnoterade innehav använder vi sista kända transaktionen för varje enskilt

Read more

2016-02-10
Bokslutskommuniké - 2015

KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HELÅR 2015          MODERBOLAGETS FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅR 2015 Totala intäkter uppgick till 54,9 MSEK (85,0)                           Totala intäkter uppgick till 1,1 MSEK (0,0) Rörelseresultatet uppgick till -3,4 MSEK (-1,4)                        Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-1,3) Periodens resultat uppgick till 13,0 MSEK (-1,8)                     Årets resultat uppgick till 12,7 MSEK (2,1) Periodens resultat efter skatt uppgick till 13,4 MSEK (-1,8 )     Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (2,1) Resultat per aktie

Read more

2016-02-09
Flytt av bokslutskommuniké till 2016-02-10

New Equity Venture kommer presentera sin Bokslutskommuniké för 2015, 2016-02-10. Tidigare kommunicerat datum var 2016-02-19. // För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och

Read more

2016-01-20
Flaggning i Sjöstrand Coffee; NEVI strukturerar om ägande går i SCC

Stockholm 2016-01-20 New Equity Venture har strukturerat om sitt ägande i inledning av januari i Sjöstrand Coffee Int. AB som just nu genomför en noteringsemission för notering på Aktietorget. NEVI har sålt hela sitt innehav till sitt 100 % -iga dotterbolag. NEVI-koncernens innehav i Sjöstrand är ofärändrat 830 173 aktier och dotterbolaget har övertagit befintligt lock-up avtal med samma villkor (vilkor beskriv i amslutsningsmemorandum). Säljare: New Equity Venture Int AB 830 173 st, innehav efter 0 aktier. Köpare: New Equity Venture Int II AB 830 173 st. innehav efter 830 173

Read more

2016-01-15
NEVI går in som delägare i ny start-up; Videobur Sthlm AB

Stockholm 2016-01-15 New Equity Venture har tillsammans med en grupp investerare samt grundarna till produkten Videoburst (http://www.videoburst.com/?lang=en/).com Bolagiserat produkten under namnet: VideoBur Sthlm AB (http://www.videoburst.com/?lang=en/). Videoburst (http://www.videoburst.com/?lang=en/).com är ett ”online-baserat” verktyg som hjälper företag att skapa professionella videos. Verktyget kan ändvändas till att göra snygga reklamfilmer, eller för att presentera rörliga blogginlägg i en mer professionell miljö. NEVI koncernen kommer vara aktiva ägare och vi ser

Read more

2015-12-30
Lägesuppdatering NEVI; Shaveit.se, Mobilåtervinning, Sjöstrand Coffee

New Equity Venture fortsätter arbetet med sitt in-houseprojekt Shaveit.se (http://www.shaveit.se). NEVI har nu bildat ett separat dotterbolag med namnet Shaveit Int. AB där verksamheten kommer att drivas med start 2016. Målet är att under 2016 kapitalisera Bolaget genom att ta in externa ägare. Sedan vårt dotterbolag Stureguld Sverige AB (http://www.stureguld.se) delade ut hela sitt dotterbolag Mobilåtervinning i Sverige AB (http://www.mobilpengar.se) har NEVI erhållit sina aktier. NEVI erhöll 270 377 stycken aktier vilket motsvara 37,7 % av Mobilåtervinnings röster och kapital.

Read more

2015-11-30
Uppdatering om innehaven FastOut & Sjöstrand Coffee

FastOut Int AB (http://www.fastout.com/sv/) FastOut Int. AB blev i torsdags förra veckan 2015-11-27 godkänts för notering på AktieTorget under förutsättning att spridningskravet om 200 aktieägare uppnås. Bolaget genomför nu en nyemission om 5 500 000 SEK. Bolagsvärdet är ”pre-money” 42 500 000 SEK och NEVI äger efter emissionen 14,24 %. För mer info om emission se: FastOut Emission Sjöstrand Coffee Int. AB (http://www.sjostrandcoffee.se/) Sjöstrand Coffee har sedan vår investering i Bolaget utvecklats väl och Bolagets största kunder är nöjda med produkterna. Bolaget har nu inlett en

Read more

2015-11-23
”Beta-lanserar” in-house projektet Shaveit.se

Stockholm 2015-11-23 Som meddelats har NEVI utvecklat ett in-house projekt, idag lanseras en beta-version av projektet; Shaveit.se (http://www.Shaveit.se). Inspirationen hämtas från konkurrenterna Dollar Shave Club (https://www.youtube.com/watch?v=ZUG9qYTJMsI) och Harrys (https://www.harrys.com/) som båda säljer rakprodukter till förmånliga priser. Vi kan alla konstatera att överprisade rakprodukter blivit en del av vår vardag, vårt mål är att erbjuda våra kunder ett brett sortiment av billiga rakblad som erbjuder mervärde för våra kunder. Vårt mervärde ger vi i from av rätt pris,

Read more

2015-11-20
Investerar i Partner Fondkommission AB

New Equity Venture Int. AB har per idag förvärvat 11 901 stycken aktier (7,46 %) i Partner Fondkommission AB. Pris per aktie var 25,00 SEK och den totala köpeskillingen var 297 525 SEK. Partner FK hade vid utgången av kvartal tre ett eget kapital på cirka 4,7 MSEK.   Partner FK är en partnerägd fondkommissionär (12 delägare) med kontor i Göteborg och Stockholm. Bolaget har sex medarbetare och VD för Bolaget är Torben Oskarsson. Köpet av aktierna är villkorat att samtliga befintliga aktieägare i Partner FK godkänner köpet. About Partner FK (http://partnerfk.com/) Partner

Read more

2015-11-16
Innehavet Fastout lanserar nya samarbeten

Stockholm 2015-11-16 New Equity Venture Int. ABs innehav Fastout (NEVI ägande 16,43 %) utvecklas enligt plan och idag presenterade Bolaget utökat samarbete med söktjänsten hitta.se. Vidare har styrelsen för Fastout som mål att notera Bolaget innan årsskiftet 2015/2016. Mer information om den processen kommer inom kort. Pressrelease 2015-11-16 Hitta.se utökar samarbetet med FastOut I maj 2015 startade hitta.se ett samarbete med FastOut i syftet att stärka besöksupplevelsen på hitta.se ytterligare. FastOut levererar 360° drönarvyer som ger besökarna på hitta.se möjligheten att uppleva

Read more

2015-11-05
Delårsrapport tre - 2015

Finansiell översikt koncernens finansiella översikt jan – sep 2015 Totala intäkter uppgick till 49,5 MSEK (76,3) Rörelseresultatet uppgick till -2,7 MSEK (-1,3) Periodens resultat uppgick till 10,4 MSEK (-2,5) Resultat per aktie uppgick till 4,00 SEK (-0,94) moderbolagets finansiell översikt jan – sep 2015 Totala intäkter uppgick till 0,7 MSEK (0,0) Rörelseresultatet uppgick till -2,2 MSEK (-1,2) Periodens resultat uppgick till 11,1 MSEK (-1,3) Resultat per aktie uppgick till 4,27 SEK (-0,49) Innehav 2015-09-30 Stureguld Sverige AB – 56 508 857 st. aktier, ca

Read more

2015-11-04
Flytt av rapportdatum

Stockholm 2015-11-04 New Equity Venture Int. AB kommer att publicera rapporten för de nio första månaderna 2015, 2015-11-05 Tidigare kommunicerat datum, 2015-11-20. // För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har Bolaget som strategi att

Read more

2015-11-02
Avyttring av aktier

Stockholm 2015-11-02 New Equity Venture Int. AB har per 2015-10-30 avslutat försäljningen av aktier som kommunicerades 2015-09-25 och äger efter försäljningen 165 246 stycken aktier i Acrinova AB vilket motsvarar 13,37 % av kapital och röster.   Se länk för tidigare PM 2015-09-25 (http://www.aktietorget.se/pressdocs/NewEquityVentureInternational/75173/423633.pdf) //                För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140 ir(at)newequityventure.com (http://ir(at)newequityventure.com%20) www.newequityventure.com

Read more

2015-10-21
Investerar i ”coffee concept” Bolaget Sjöstrand Coffee

Stockholm 2015-10-21 Igår 2015-10-20 förvärvade NEVI, genom dotterbolaget N Venture 3 AB, 100 % i ”Coffee-concept”- Bolaget Sjöstrand Trading AB med varumärket Sjöstrand Coffee. Förvärvet skedde genom en apportemission. Efter förvärvet äger NEVI 17,48 % av kapitalet och 7,17 % av rösterna i det gemensamma N. Venture 3 AB. Om Sjöstrand Coffee För tre år sedan hade vi en vision om en espressomaskin med en design som vi gillar och miljövänliga kapslar. Tre år senare är Sjöstrand Coffee ett nystartat företag som designat och utvecklat en patentfri espressomaskin för kapslar, kompatibel med

Read more

2015-10-16
Marknadsmeddelande 163/15 – Last day of trading in New Equity Venture BTA B

Last day of trading in the Company’s paid subscribed share, NEVI BTA B, is October 22, 2015. Information about the paid subscribed share: Shortname: NEVI BTA B ISIN-code: SE0007525209 Orderbook-ID: 112881 Last day of trading: October 22, 2015 Stockholm October 16, 2015 For further information, please contact AktieTorget phone +46 8 511 68 000 or e-mail [email protected]

Read more

2015-10-16
Sista dag för handel med BTA

Bolagsverket registrerade igår 2015-10-15 de nya aktierna i NEVI. Sista dag för handel med BTA är 2015-10-22. // För mer information kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med en kombination av kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är de Bolag NEVI investerar

Read more

2015-10-15
Nya aktier registrerade hos Bolagsverket

Bolagsverket har idag 2015-10-15 registrerat de nya aktierna i NEVI. Efter registrering har bolaget ett aktiekapital på 2 910 900 kronor och det totala antalet aktier är 2 910 900 stycken fördelar på 266 666 av serie A och 2 644 234 av serie B. //              För mer information kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade. Investeringar sker inom ett brett spektrum. Bolaget har som strategi att investera

Read more

2015-10-12
Flaggning

T & J Ekonomi och Investeringar AB har i företrädesemissionen i New Equity Venture AB ökat sitt ägande med 66 666 stycken aktier av serie A och 175 301 stycken aktier av serie B. Det totala ägandet är nu: 266 666 stycken aktier av serie A och 550 365 stycken aktier av serie B. Detta motsvarar 60,6 % av rösterna och 28,1 % av kapitalet. // För mer information kontakta bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade.

Read more

2015-10-05
Substansvärdering NEVI 2015-09-30

Detta är Bolagets sista substansrapport. Hädanefter kommer Bolagets innehav och substansvärdering presenteras kvartalsvis i Bolagets rapporter. Nedan redovisas värdet för 2015-09-30. Bokfört värde: Tillgångar: 24,00 (17,31) MSEK EK: 23,09 (11,91) MSEK Skulder: 0,78 (5,40) MSEK     Marknadsvärde:  Tillgångar: 40,00 (39,44) MSEK EK: 23,09 (11,91) MSEK Skulder: 0,78 (5,40) MSEK     Substansvärde: Bokfört värde: 23,09 MSEK – per aktie 8,89 (4,56) SEK Marknadsvärde: 39,26 MSEK – per aktie 15,04 (13,04) SEK  (2015-09-30: 2 610 000 aktier) Innehav / Aktier/andelar /

Read more

2015-10-02
Tilläggsinvestering i Fastout

NEVI:s senaste investering; Fastout har som mål noteras innan årsskiftet 2015/16. Som ett steg i processen har Fastout genomfört en nyemission om 1 0125 500 sek (1 500 000 aktier á 0,675 sek). Bolagsvärdet efter emissionen är 28 687 500 sek fördelat på 42 500 000 aktier. I emissionen tecknade sig NEVI för 300 000 stycken aktier. Det betyder NEVI:s innehav i Fastout efter genomförd emission är cirka 14,2 % av röster och kapital. //              För mer information, kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New

Read more

2015-10-01
Utfall företrädesemission

Företrädesemissionen som avslutades 2015-09-29 tecknades till 34,6 % vilket motsvarar 4 212 600 SEK. Teckning med företräde var 219 189 stycken aktier och teckning utan företräde var 81 711 stycken aktier. Antalet aktier efter registrering hos Bolagsverket kommer vara 266 666 stycken av serie A och 2 644 234 stycken av serie B. Aktiekapitalet kommer ökas från 2 610 000 SEK till 2 910 900 SEK. Kostnaderna i emissionen beräknades till 250 000 SEK. Avräkningsnotor beräknas att distribueras 2015-10-02. //              För mer information kontakta Bolaget på: Telefon:

Read more

2015-09-29
Amorterar av räntebärande lån

Styrelsen för NEVI har haft som mål att vara skuldfria senast under kvartal tre 2015. Bolaget kan idag meddela att målet är uppfyllt. Bolaget har amorterat lånen med kassaflöde från försäljningen av aktier i Acrinova AB.     Efter amorteringen och betalning av räntor på totalt cirka 5,3 MSEK har Bolaget en kassa på omkring 4,0 MSEK. // För mer information kontakta Bolaget på: Telefon: +46 (0)8-410 59 140   ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com New Equity Venture Int. AB (publ) NEVI har som affärsidé att investera i Bolag, såväl noterade som onoterade.

Read more

2015-09-25
NEVI har avyttrat aktier i Acrinova

Stockholm 2015-09-25 New Equity Venture Int AB har idag 2015-09-25 sålt 200 000 aktier i Acrinova AB till ett fåtal investerare, där Ateneum AB är störste köpare med 160 000 aktier. Efter försäljningen äger NEVI 315 246 aktier motsvarande 25,5 %. Vidare har NEVI idag ingått avtal om att avyttra ytterligare 150 000 stycken aktier i Acrinova till Ateneum AB per den 30 oktober 2015. Pris per aktie vid bägge transaktionerna är 46 kronor, med justering för eventuell utdelning/inlösen.         //                För mer information kontakta:   VD - Thomas Jansson ir(at)

Read more

2015-09-17
Huvudägare tecknar i pågående nyemissionen

T & J Ekonomi och Investeringar AB har tecknat sig för 66 666 stycken aktier av serie A och 125 021 stycken aktier av serie B med stöd av teckningsrätter. Vidare har T & J tecknat sig för 50 000 stycken aktier utan stöd av teckningsrätter. Det betyder att T & J per idag 2015-09-17 totalt tecknat sig för 241 687 aktier till totalt värde om 3 383 618 SEK i den pågående nyemissioner. //                För mer information kontakta:   VD - Thomas Jansson ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com

Read more

2015-09-17
Investerar i Internetbolaget Fastout AB

New Equity Venture International AB har per 2015-09-16 genom dotterbolaget N. Venture 2 AB genomfört ett förvärv av Internetbolaget Fastout AB (556175-1809). Betalning har skett med aktier i N. Venture 2 AB, till ett pris om 0,05 SEK per aktie. NEVI har efter investeringen minskat sitt ägande i dotterbolaget med 86 % och äger efter investeringen 14 % av röster och kapital. Kort om Fastout: Fastout AB utvecklar tjänster inom Virtual Reality och interaktiva vyer, såsom 360 graders videos och bilder. Fastout har idag drygt 60 återkommande kunder genom abonnemangstjänster.Bolaget arbetar

Read more

2015-09-15
Teckningstiden i företrädesemissionen inleds

Idag 15:e september 2015 inleds teckningstiden med sista teckningsdag 29 september 2015. För fullständiga villkor se: Memorandum (http://www.aktietorget.se/pressdocs/NewEquityVentureInternational/NEVI%20memo%2020150909.pdf) Teaser (http://www.aktietorget.se/pressdocs/NewEquityVentureInternational/NEVI%20teaser%2020150910%20tre%20sidor.pdf) Teckningsseden utan företräde (http://www.aktietorget.se/pressdocs/NewEquityVentureInternational/Teckningssedel_%20sep%202015.pdf) //                För mer information kontakta:   VD - Thomas Jansson ir(at)newequityventure.com www.

Read more

2015-09-10
NEVI publicerar memorandum

Styrelsen publicerar memorandumet inför kommande företrädesemission. För fullständigt memorandum klicka på länken: MEMORADUM (http://www.aktietorget.se/pressdocs/NewEquityVentureInternational/NEVI%20memo%2020150909.pdf) Motiv för emission Emissionen, som beskrivs i detta memorandum, genomförs för att göra det möjligt för NEVI att utvecklas i den takt Bolaget önskar. De huvudsakliga motiven för förevarande emission är att finansiera nya investeringar, minska skulderna samt sprida ägandet. //                För mer information kontakta:   VD - Thomas Jansson ir(at)

Read more

2015-09-04
Marknadsmeddelande 148/15 – Information om företrädesemission i New Equity Venture International

Sista dag för handel i bolagets aktie (NEVI B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 8 september 2015. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 9 september 2015. Innehav av en (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie av samma serie för 14,00 sek/st. (1:3 á 14,00 sek) Teckningsrätterna för serie B kommer att handlas på AktieTorget mellan den 15 september 2015 till och med den 25 september 2015. Handel med betalda tecknade aktier serie B (BTA B) kommer att handlas på AktieTorget från den 15 september

Read more

2015-09-04
NEVI genomför förträdesemission

Styrelsen i NEVI har den 3 september 2015 i enlighet med bemyndigandet från årsstämman den 22 april 2015 beslutat om att genomföra en företrädesemission om högst 12 179 986 SEK enligt villkoren nedan. Vid full teckning kommer Bolagets aktiekapital att öka med 869 999 SEK till 3 479 999 SEK, och antalet aktier av serie A kommer öka från 200 000 till 266 666 och antalet aktier av serie B öka från 2 410 000 till 3 213 333 stycken. Motivet till emissionen är att möjliggöra för Bolaget att utvecklas i den takt styrelsen önskar. Viktiga motiv för förevarande emission är att finansiera nya

Read more

2015-09-02
Substansvärdering NEVI 2015-08-31

Stockholm 2015-09-02 Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav.  Nedan redovisas värdet för 2015-08-31. Bokfört värde: Tillgångar: 17,31 (17,59) MSEK EK: 11,91 (12,16) MSEK Skulder: 5,40 (5,43) MSEK     Marknadsvärde:  Tillgångar: 39,44 (47,28) MSEK EK: 11,91 (12,16) MSEK Skulder: 5,40 (5,43) MSEK     Substansvärde: Bokfört värde: 11,93 MSEK – per aktie 4,56 (4,66) SEK Marknadsvärde: 34,04 MSEK – per aktie 13,04 (16,03) SEK  (2015-08-31: 2 610 000 aktier) Innehav / Aktier/andelar / Marknadsplats - se tabell i bifogat

Read more

2015-08-17
Halvårsrapport ett - 2015

Styrelsen och verkställande direktören för New Equity Venture Int. AB (publ) avger härmed följande rapport för perioden 2015-01-01 - 2015-06-30 Finansiell översikt KONCERNENS FINANSIELLA ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2015 Totala intäkter uppgick till 34,2 MSEK (61,2) Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-2,9) Periodens resultat uppgick till 10,8 MSEK (-3,3) Resultat per aktie uppgick till 4,13 SEK (-1,27) MODERBOLAGETS FINANSIELLA ÖVERSIKT HALVÅR ETT 2015 Totala intäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,0) Rörelseresultatet uppgick till -1,3 MSEK (-0,8) Årets resultat uppgick till 0,3 MSEK

Read more

2015-08-14
Flytt av rapportsdatum

Stockholm 2015-08-14 New Equity Venture Int. AB kommer att publicera halvårsrapporten för 2015, 2015-08-17. Tidigare kommunicerat datum, 2015-08-21. //                  För mer information kontakta:   VD - Thomas Jansson ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com

Read more

2015-08-06
Substansvärdering NEVI 2015-07-31

Stockholm 2015-08-06 Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav.  Nedan redovisas värdet för 2015-07-31. Bokfört värde: Tillgångar: 17,59 (17,65) MSEK EK: 12,16 (12,72) MSEK Skulder: 5,43 (5,38) MSEK     Marknadsvärde:  Tillgångar: 47,28 (45,94) MSEK EK: 12,16 (12,72) MSEK Skulder: 5,43 (5,38) MSEK     Substansvärde: Bokfört värde: 12,16 MSEK – per aktie 4,66 (4,70) SEK Marknadsvärde: 41,85 MSEK – per aktie 16,03 (15,54) SEK  (2015-07-31: 2 610 000 aktier) Innehav:                                          Aktier/andelar:

Read more

2015-07-29
Investerar i IT-säkerhetsföretag Eyeonid Technology AB

New Equity Venture International AB har genom dotterbolag genomfört en mindre investering i IT-säkerhetsbolaget Eyeonid Technology AB. I och med investeringen äger NEVI cirka 6 % av kapitalet. Eyeonid utvecklar tjänster inom IT-säkerhet. Bolagets primära tjänst är scanning och bevakning för att föregå intrång på såväl privata som företags inloggningsuppgifter.   För mer information om Eyeonid Technology AB Hemsida: http://eyeonid.com Maila till: [email protected] VD – Peter Bergström +46 768-12 49 64 (http://tel:+46768124964) //          För mer information kontakta:   VD -

Read more

2015-07-01
Substansvärdering NEVI 2015-06-30

Stockholm 2015-07-01 Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav.  Nedan redovisas värdet för 2015-06-30. Bokfört värde: Tillgångar: 17,65 (17,12) MSEK EK: 12,27 (12,72) MSEK Skulder: 5,38 (4,41) MSEK     Marknadsvärde:  Tillgångar: 45,94 (40,32) MSEK EK: 12,27 (12,72) MSEK Skulder: 5,38 (4,41) MSEK     Substansvärde: Bokfört värde: 12,27 MSEK – per aktie 4,70 (4,87) SEK Marknadsvärde: 40,56 MSEK – per aktie 15,54 (13,76) SEK  (2015-06-30: 2 610 000 aktier) Innehav:                         Aktier/andelar:

Read more

2015-06-02
Substansvärdering NEVI 2015-05-31

Stockholm 2015-06-02 Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav.  Nedan redovisas värdet för 2015-05-31. Bokfört värde: Tillgångar: 17,12 (17,43) MSEK EK: 12,72 (12,95) MSEK Skulder: 4,41 (4,48) MSEK     Marknadsvärde:  Tillgångar: 40,32 (37,48) MSEK EK: 12,72 (12,95) MSEK Skulder: 4,41 (4,48) MSEK     Substansvärde: Bokfört värde: 12,72 MSEK – per aktie 4,87 (4,96) SEK Marknadsvärde: 35,92 MSEK – per aktie 13,76 (12,64) SEK  (2015-05-31: 2 610 000 aktier) Innehav:                                          Aktier/andelar:

Read more

2015-05-05
Substansvärdering NEVI 2015-04-30

Som vi tidigare meddelat kommer vi månadsvis rapportera marknadsvärdet på Bolagets innehav.  Nedan redovisas värdet för 2015-04-30. Bokfört värde: Tillgångar: 17,43 (17,73) MSEK EK: 12,95 (13,27) MSEK Skulder: 4,48 (4,46) MSEK     Marknadsvärde:  Tillgångar: 37,48 (36,85) MSEK EK: 12,95 (13,27) MSEK Skulder: 4,48 (4,46) MSEK     Substansvärde: Bokfört värde: 12,95 MSEK – per aktie 4,96 (5,09) SEK Marknadsvärde: 33,00 MSEK – per aktie 12,64 (12,41) SEK  (2015-04-30: 2 610 000 aktier) Innehav:                                          Aktier/andelar:

Read more

2015-05-05
Delårsrapport ett - 2015

Finansiell översikt Koncernens finansiella översikt kvartal ett 2015 Totala intäkter uppgick till 15,9 MSEK (26,2) Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (0,08) Årets resultat uppgick till 1,7 MSEK (-0,2) Resultat per aktie uppgick till 0,66 SEK (0,10) Moderbolagets finansiell översikt kvartal ett 2015 Totala intäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,0) Rörelseresultatet uppgick till -0,5 MSEK (-0,5) Årets resultat uppgick till 1,1 MSEK (-0,5) Resultat per aktie uppgick till 0,41 SEK (-0,23) Innehav & substansvärde 2015-03-31 Acrinova AB                                       515

Read more

2015-05-04
Flytt av rapportdatum för delårsrapport ett 2015

New Equity Venture Int. AB kommer att presentera delårsrapport ett 2015-05-05. Tidigare kommunicerat datum 2015-05-14 //      Styrelsen                  För mer information kontakta:   VD - Thomas Jansson ir(at)newequityventure.com www.newequityventure.com

Read more

Financial reports

2020-08-25
Delårsrapport två 2020 för NEVI

Read more

2020-06-17
Kommunike från årsstämma i New Equity Venture International AB

Read more

2020-05-28
Delårsrapport ett 2020

Read more

2020-05-27
Årsredovisning för 2019

Read more

2020-05-07
Kallelse till årsstämma i New Equity Venture International AB

Read more

2020-04-03
New Equity Venture International flyttar fram årsstämman

Read more

2020-02-20
Komplettering - NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Read more

2020-02-20
NEVIs Bokslutskommuniké för 2019

Read more

2019-11-13
Delårsrapport tre för 2019

Read more

2019-08-22
Delårsrapport två för 2019

Read more

2019-05-23
Kommuniké årsstämma

Read more

2019-05-07
Kvartalsrapport ett 2019

Read more

2019-04-30
Årsredovisning

Read more

2019-04-17
Kallelse till årsstämma i New Equity Venture Int. AB

Read more

2019-02-28
Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2018

Read more

2019-02-19
Flytt av datum för bokslutskommuniké

Read more

2018-11-13
Delårsrapport perioden 2018-01-01 - 2018-09-30

Read more

2018-11-12
Ändrat datum för publicering av delårsrapport

Read more

2018-08-22
Delårsrapport två 2018

Read more

2018-05-17
Delårsrapport ett 2018

Read more

2018-04-17
Kommuniké från årsstämma

Read more

2018-04-03
Publicering av årsredovisning 2017

Read more

2018-03-29
Styrelsens förslag till vissa dagordningspunkter för kommande årsstämma 2018-04-17

Read more

2018-03-12
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Read more

2018-02-22
Bokslutskommuniké 2017

Read more

2017-11-16
Delårsrapport tre 2017

Read more

2017-08-18
Halvårsrapport för tiden 2017-01-01 till 2017-06-30

Read more

2017-05-05
Delårsrapport ett 2017 NEVI

Read more

2017-04-19
Kommuniké från årsstämma 2017 i NEVI

Read more

2017-03-30
Publicering av förslag till årsstämma 2017-04-18

Read more

2017-03-29
Publicering av årsredovisning 2016

Read more

2017-03-16
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Read more

2017-02-06
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2016

Read more

2016-10-27
Delårsrapport tre 2016

Read more

2016-07-28
Halvårsrapport - 2016

Read more

2016-04-19
Kvartalsrapport ett - 2016

Read more

2016-04-18
Flytt av delårsrapport ett för 2016 till 2016-04-19

Read more

2016-04-12
Kommuniké från årsstämma i NEVI

Read more

2016-03-24
Årsredovisning 2015

Read more

2016-03-24
Styrelsens förslag till årsstämman 2016-04-12

Read more

2016-03-09
Kallelse till årsstämma New Equity Venture Int AB

Read more

2016-02-10
Bokslutskommuniké - 2015

Read more

2016-02-09
Flytt av bokslutskommuniké till 2016-02-10

Read more

2015-11-05
Delårsrapport tre - 2015

Read more

2015-08-17
Halvårsrapport ett - 2015

Read more

2015-05-05
Delårsrapport ett - 2015

Read more

2015-05-04
Flytt av rapportdatum för delårsrapport ett 2015

Read more

2013-01-01 - 2013-12-31
Årsredovisning

Read more

2012-01-01 - 2012-12-3
Årsredovisning

Read more

2010-09-08 - 2011-12-31
Årsredovisning

Read more

Financial calendar

2019-11-15

Delårsrapport tre 2019

2020-02-21

Bokslutskommuniké 2019

planeras till april/maj 2020

Årsstämma för 2019

2020-05-15

Delårsrapport ett 2020

Board & Auditor

CEO & Board member

THOMAS JANSSON

Thomas Jansson is CEO of New Equity Venture Int AB. Thomas holds a Master of Science degree from Royal Institute of Technology in Stockholm. Thomas has been involved in more than twenty IPOs and have been working with micro investments and start-ups for more than 10 years.

Board Chairman

JOHN MAGNUS EKEBERG

John Magnus Ekeberg is the chairman of the board and has been a board member since fall of 2018. John has expertise and experience in international business development and project management. In recent years, he has worked with e-commerce, competitor and consumer analysis, expansion to new markets, etc. in organizations operating in Europe and the United States.

Board member

CHRISTIAN KRONEGÅRD

Christian Kronegård has been a board member of New Equity Venture Int. AB since April 2015. Christian is also the President of Precisionsmetall Group AB and iApotek Int AB, both of which are publicly listed on Aktietorget.

Board member

CARL KOCK

Carl Kock has been a board member since April 2015. Carl Kock has expertise within the construction industry and years of experience in project management.

Auditor

JAN OLOF MARTIN HAMBERG

Parsells Revisionsbyrå Aktiebolag with Jan Olof Martin Hamberg as Chief Auditor.

Stock

Follow the market

CEO
Thomas Jansson

Chairman
John Magnus Ekeberg

IR-contact

[email protected]

Informationspolicy